مرور برچسب

تنظيم قليايي توسط آب شيرين، سود و نمك

مدیریت صنعتی – کاربرد کنترل کیفیت در صنایع شوینده

انسان از ابتدا براي زدودن پليديها از تن، جامعه، مسكن، اشياء و ادوات خود از آب استفاده مي نموده و اين حلال پاك كننده، همگاني، فراواني، فراواني و ارزاني، هزاران سال متداولترين وسيله…