مرور برچسب

تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‎ها

مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. مطلب  مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر…