مرور برچسب

تابش آفتاب و تاثير آن بر ساختمان و محيط اطراف

شهرسازی

در طرح جامع شهر گرگان، اين شهر به سه ناحيه، 24 واحد شهري و به همين مساحت به اجزاء كوچكتري تقسيم گرديد. در طرح تفصيلي با رعايت كليات اين تقسيم‌بندي، با توجه به وضع شهر و تغييرات…