مرور برچسب

بی حجابی

بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجتمع ولی عصر تهران و گناباد

با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از…