بزرگترين حامي و پناهگاه جوانان در اين دوران بحراني خانواده است