مرور برچسب

بررسی چگونگی ترغیب هنرجویان به انجام کار عملی (کارگاهی )

بررسی چگونگی ترغیب هنرجویان به انجام کار عملی (کارگاهی )

هدف از آموزش و پرورش ارتقا یادگیری است،به گونه ای که بر پایه چهار ستون یادگیری برای دانستن،انجام دادن،باهم زیستن و زیستن استوار است.در تحقق این هدف یعنی ارتقا یادگیری هریک از عناصر…