مرور برچسب

بررسی نیاز های آموزشی

بررسی نیاز های آموزشی

واضح است که هدایت نیازها در جهت صحیح و بر آوردن آنها در حد معقول و متداول، منجربه پیشرفت و عزت نفس خواهد شد. از آنجا که نیاز(1) عبارتست از حالت کمبود یا فقدان در موجود زنده، می…