مرور برچسب

بررسي عملکرد تحصيلي، مشکلات رفتاري(از نوع پرخاشگري)، مهارت اجتماعي دانش آموزان دختر يک زبانه و دوزبانه

بررسی عملکرد تحصیلی، مشکلات رفتاری(از نوع پرخاشگری)، مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر یک زبانه و دوزبانه

خداوند در آیات متعدد قرآن کریم از جمله در آیه 4 سوره ابراهیم، در آیات 1،2،3 سوره علق و در آیه 1 سوره قلم3 به اهمیت نقش زبان درتداوم زندگی بشر تاکید فراوان داشته اند. در واقع،…