مرور برچسب

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان ايذه در سال تحصيلي 89-88

بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان ایذه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸

رضايت مندي نيز همانند نارضايتي شناختي متغير است اين اصطلاح  متغير است اين اصطلاح از زمان انتشار كتاب معروف گلمن(1995) به گونه اي گسترده به صورت بخشي از زبان روزمره در آمده و بحث…