مرور برچسب

بازوي جرثقيل

جرثقیل

جرثقيل هاي هيدروليك قادرند كه صدها تن بار را به آساني و با كمك گرفتن از مفهوم انتقال نيرو در سيالات؛ جابجا كنند. جرثقيل هاي هيدروليك، اصول طراحي بسيار ساده اي دارند ولي مي…