مرور برچسب

اهميت اداره كلاس

بررسی‌ عوامل‌ موثرمدیریت‌ اثر بخش‌ کلاس‌ازدیدگاه‌ مدیران‌ مدارس‌دوره‌ ابتدایی ناحیه ۵ اصفهان درسال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸

تربيت‌ و قبل‌ از آن‌ انتخاب‌ مناسب‌ معلمان‌ و دبيراني‌ كه‌ مي‌دانند چگونه‌ كلاس‌درس‌ را اداره‌ كنند و نسبت‌ به‌ شيوه‌هاي‌ رهبري‌ دركلاس‌ آشنايي‌ دارند كاري‌ بس‌ دشواركه‌ در عين‌…