مرور برچسب

انتظارات فرزندان از خانواده

انتظارات فرزندان از خانواده و انتظارات خانواده از آنان

خانواده يک نهاد گرانمايه اي است که از نياکان و گذشتگان به ما رسيده است اين مجموعه مقدس که در بر گيرنده کنشهاي مختلف اوليه انسان نسبت به همنوع است به عنوان زيربنايي ترين موضوع مباحث…