مرور برچسب

افت تحصیلی

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

سرعت فزاینده ای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آنیم , معلول تحولات چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند . یکی از مهمترین عامل این…

افت تحصیلی

افت تحصيلي يكي از مشكلات عمدة نظام هاي آموزشي در دنياي كنوني است، و هر سال مقادير متنابهي از امكانات مالي و نيروهاي انساني، آموزشي و پرورشي به اين معضل اختصاص مي يابد. از آنجا كه…

شناسایی عوامل روانی و اجتماعی عاطفی تاثیرگذار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان لالی سال تحصیلی۹۰_۱۳۸۹

افت تحصيلی از معضلات اساسی سيستمهای آموزشی در جهان امروز می‌باشد و هر سال مقداری از وسايل آموزش، بودجه مالی و نيروی انسانی برای برطرف کردن اين مشکل اجتماعی تخصص می‌يابد. با توجه…