مرور برچسب

استفاده از رفتار كروموزوم‌ها در مطالعات فيلوژنتيك

مکانیسم سلول

با اينكه سلولهاي يك گياه يا يك جانور از نظر ساختماني و عمل با يكديگر متفاوتند، عموماً واحد ماده زنده بوده و خواص مهم مشتركي دارند. مثلاً، سلولهاي گياهي و جانوري حاوي ژنها و…