مرور برچسب

استان

بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی

توزيع ناموزون استاني امكانات و فعاليتها و وجود نابرابريها و شكاف توسعه هم در بين استانها و هم در درون استانها همواره  به عنوان يكي از دلمشغوليهاي سازمانها و نهادهاي اجتماعي –…

تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانکار

با توجه به رشد روز افزون تكنولوژي و بهره گيري صنايع از تكنولوژي روز ، نياز به همگام شدن با شرايط تكنولوژي برتر روز به روز بيشتر مي گردد و در همين راستا توليد و عرضه روغنهاي روانكار…