خرافات – بررسی سطح تحصیلات و خرافات – پرشین مقاله

خرافات

خرافات پیرمردی با لباسی مندرس در گوشه ای از میدان نشسته و رمل و اسطر لابی بر زمین گذاشته تا شاید مرد یا زنی بر جوارش بنشیند و او از باز شدن گره کارشان بگوید و نوید آینده خوب بدهد . . . دختر کولی به زور دست زنی را می گیرد تا با نگاه به چهره زن و سر و وضع ظاهری اش از خیانت شوهرش بگوید یا همسری خوب و مهربان که به زودی با ماشین آخرین مدل از راه می رسد . . .

این تحقیق دانشجویی  بررسی سطح تحصیلات و خرافات مشتمل بر ۱۰۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله داشجویی

فهرست مطالب

فصل اول : ۶

طرح تحقیق.. ۶

۱- ۱مقدمه. ۷

۱-۲ تعاریف نظری.. ۹

۱-۳ اهداف پژوهش…. ۱۰

۱-۴ فرضیات پژوهش…. ۱۰

۱-۵ روش انجام تحقیق.. ۱۱

۱-۶ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۱۱

۱-۷ محدودیت های پژوهش…. ۱۳

۱-۸ تعاریف اصطلاحات… ۱۳

۱-۹ تاریخچه مطالعاتی : ۱۴

فصل دوم : ۱۵

سابقه تحقیق.. ۱۵

۲-۱ مقدمه: ۱۶

۲-۲  سابقه تحقیق.. ۱۷

چگونگی ایجاد و رشد خرافات… ۱۹

منشا و علت ایجاد خرافات… ۲۱

اقسام خرافات… ۲۳

رواج خرافات… ۲۴

جدایی خرافات از واقعیت… ۲۵

سهم خرافات در زندگی.. ۲۸

عوامل اجتماعی خرافه پرستی.. ۳۰

خرافات و دین.. ۳۲

عوامل بیرونی موثر در شیوع خرافات… ۳۷

نمونه هایی از خرافات رایج در جهان و ایران.. ۳۸

رویکردهای روانشناختی به خرافات… ۴۲

خرافات به عنوان اشتباه ۴۵

خرافات و ناهشیار ۴۸

خرافات به عنوان پاسخ های شرطی: ۵۰

آینده خرافات… ۵۳

دانش و تحصیلات… ۵۴

رابطه دانش و تحصیلات با خرافات… ۵۶

پیشینه ی تحقیقاتی در خصوص خرافات… ۵۷

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۸

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۱

فصل سوم : ۶۳

روش انجام تحقیق.. ۶۳

۳-۱ مقدمه. ۶۳

۳-۲ طرح تحقیق.. ۶۴

۳-۳ روش تحقیق: ۶۴

۳-۴ طرح تحلیل: ۶۵

جامعه آماری.. ۶۵

نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۶

ابزار اندازه گیری.. ۶۷

۳-۵ زمان اجرایی: ۶۷

نحوه اجرای پرسشنامه. ۶۷

فصل چهارم : ۶۹

جمع آوری مطالب… ۶۹

۴-۱ مقدمه فصل.. ۶۹

آمار توصیفی: ۶۹

آمار استنباطی: ۶۹

۴-۲ کلیات فصل.. ۷۰

تجزیه و تحلیل توصیفی.. ۷۰

تجزیه و تحلیل استنباطی.. ۸۲

فصل پنجم : ۹۲

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری.. ۹۲

۵-۱ مقدمه: ۹۳

۵-۲ بحث و نتیجه گیری.. ۹۶

فصل ششم : ۹۷

توصیه ها و پیشنهادات… ۹۷

پیشنهادات پژوهش…. ۹۸

منابع: ۱۰۰

منابع اینترنتی: ۱۰۲

.

مقاله بررسی سطح تحصیلات و خرافات از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی سطح تحصیلات و خرافات را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

پیرمردی با لباسی مندرس در گوشه ای از میدان نشسته و رمل و اسطر لابی بر زمین گذاشته تا شاید مرد یا زنی بر جوارش بنشیند و او از باز شدن گره کارشان بگوید و نوید آینده خوب بدهد . . .

دختر کولی به زور دست زنی را می گیرد تا با نگاه به چهره زن و سر و وضع ظاهری اش از خیانت شوهرش بگوید یا همسری خوب و مهربان که به زودی با ماشین آخرین مدل از راه می رسد . . .

تعاریف نظری

خرافاتاعتقاد برخی افراد به تأثیر امور ماورای در امور دنیوی بدون مدرک عقلی یا نقل معتبر و علمی و یا اعتقاد به وجود پدیده هایی که عقل و یا نقل معتبر علمی آن را تأیید نمی کند ( قابل ،  ۱۳۸۴ ) .

– تحصیلات :  مجموعه راه و روش هایی که شخص برای رشد و تکامل توانایی ها ، نظرات و سایر اشکال رفتارش ، که در جامعه ارزش مثبت دارند در پیش می گیرد که این راهها شامل برنامه های آموزشی است که از طرف مؤسسه استانداردهای بین المللی تعلیم و تربیت به کار رفته است ( شعاری نژاد ، ۱۳۷۷ ) .

تاریخچه خرافات

اهمیت و ضرورت پژوهش

گاهی مردم در برابر اصرار و پرس و جو به آسانی قبول می کنند که عمل بخصوصی که از آنها سر می زند ( مثلا زدن به تخته ) خرافه ای است که هیچ مبنای عقلی ندارد اما در عین حال این عمل را همچنان ادامه می دهند . این خود ایراد دیگری را مطرح می سازد و آن اینکه قسمت اعظم خرافات جنبه فردی نداشته ، بلکه از طریق اجتماعی به افراد می رسد . این خرافات به همان صورت حاضر و آماده مورد قبول واقع می شوند .

تاریخچه مطالعاتی :

کلمه خرافات همواره با زمینه سیاسی و اجتماعی هر کشور پیوند دارد . به همین جهت ارائه تعریف دقیق از آن به سختی امکانپذیر است . خرافه را هر نوع عقیده نامعقول و بی اساس تعریف کرده اند . حقوقدانان نیز برای تمایز قائل شدن بین خرافات از دیگر باورها به مفهوم انسان معقول متوسل می شوند و بر این اساس خرافه را چنین تعریف می کنند : ‹‹  هر عقیده و عملی که آدم های معقول و تحصیل کرده آن را خرافی می شناسند ››

برخی از خرافات در ایران

چگونگی ایجاد و رشد خرافات

با وجود حضور انسان در فضا، شگفت آفرینی های علم طب و کشفیات تازه ای که همچنان دامنه مرزهای آگاهی ما را فراتر می برند، تعجب ندارد اگر مانند گذشتگانمان طی اعصار آشفته ی گذشته، هنوز نسبت به آینده در شک و بیم به سر می بریم؛ گذشتگانی که بسیاری از خرافاتشان هم اکنون در جمع معیارهای ارزشی ما جای دارند و چهره می نمایند(وارینگ، حجاران، ۱۳۸۳)

منشا و علت ایجاد خرافات

اگر خرافات را حاصل اشتباه بدانیم، خواه اشتباه در ادراک یا حافظه یا قضاوت، در این صورت اصلاح آن باید اصولا کار ساده ای باشد. اما واقعیت این است که مردم به ندرت حاضر می شوند که در برابر دلایل منطقی دست از این گونه باورها بردارند. هر گاه خرافات برخاسته از فشارهای اجتماعی بود از بین رفتن این فشارها می بایستی به رواج خرافات بینجامد. در مواردی همین طور هم هست، اما همیشه چنین نیست.

خرافات در زندگی مردم

اقسام خرافات

گروهی قائلند با آن که در تاریخ فرهنگ بشری، خرافه پرستی، تاکنون جلوه های متنوع و فراوانی داشته و از حد شمار خارج است، شاید بتوان آن ها را از لحاظ اقبال فردی و جمعی اشخاص یا از لحاظ زیان هایی که به طور انفراد یا اجتماع برای بشر داشته اند به سه نوع ذیل تقسیم کرد:

خرافاتی که جنبه عوام پسندانه و فردی دارد. این گونه خرافات عقایدی واهی را در بر می گیرد که افراد یا اقلیت های خاص در یک جامعه به آن معتقد هستند

رواج خرافات

بسیاری از روزنامه ها و مجله ها ستون های طالع بینی دارند. بخش کوچکی از تجارت خرافات و رواج آن مربوط می شود به فروش افسون ها، اشیاء خوش یمن و طلسم ها این گونه اشیاء که به صورت توده وار تولید می شوند حتما خریداران فراوان دارند، گرچه آماری در این مورد در دست نیست.(جاهودا، براهنی، ۱۳۷۱)

جدایی خرافات از واقعیت

امروزه میلیون ها نفر از مردم دنیا بر این باورند که توانایی های ذهن انسان بیش از حواس پنج گانه ی اوست. بسیاری از محققان، برخی از توانایی های فوق العاده ذهنی را این گونه طبقه بندی می کنند: نهان بینی یا توانایی دیدن اشیاء و وقایع فراتر از دید فیزیکی(شخص ممکن است تصویری روشن و زنده از یک آتش سوزی یا رخ دادن حادثه ای شبیه آن را از فاصله بسیار دور ببیند) تله پاتی(توانایی خواندن افکار دیگران و انتقال فکر به آنها) پیش آگاهی یا توانایی احساس کردن وقایعی که در آینده پیش خواهد آمد.

سهم خرافات در زندگی

دکتر جانسون، آن انسان بسیار کنجکاو و متمدن، در آغاز یکی از نوشته های خود
می نویسد: «اگر روزی حین حرکت در مسیر خود به هر تیر چوبی که سر راهش قرار می گیرد دست نزند، به طور قطع در آن روز حادثه ناگواری برایش رخ خواهد داد.» او هیچ دلیلی بر مدعای خود بدست نمی دهد.

عوامل اجتماعی خرافه پرستی

فرهنگ و باورهای مردم در کارکردهای مغزی آنها تاثیر می گذارد و باورهای آنان تبدیل به نوعی رفتار می شود. محیط نیز یکی از عواملی است که باعث به وجود آمدن رفتار خاصی در افراد می شود و به همین دلیل در غرب شاهد رفتارهای منطقی تر افراد در مشرق زمین شاهد رفتار احساسی تر از سوی آنان هستیم.(جغتایی، ۱۳۸۵

رابطه دانش و تحصیلات با خرافات

هر چه بر دانش بشر افزوده شد و رمز و راز بسیاری از عوامل طبیعی کشف گردید تصورات درباره عقاید خرافی کم رنگ تر شد. تا آنجا که اکنون در جوامع مترقی بحث درباره عواملی جزئی مانند دیو و پری و … از فرهنگ اساطیری شده است. اما این تصورات و افکار خرافی در جوامع عقب مانده هنوز جزء مهمی از باورها و اعتقادات مردم است و بخش عظیمی از جامعه بشر این موجودات موهوم را باور دارند.

نحوه اجرای پرسشنامه

این پرسشنامه به صورت فردی اجرا شد. پژوهشگر پس از توضیحات لازم در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه ها را در اختیار آزمودنی قرار می داد. البته قبل از اجرا، میزان تحصیلات و سن هر یک از آزمودنی ها مشخص می شد. در اجرای تحقیق پژوهشگر به آزمودنی ها اطمینان داد که نتایج بدست آمده از تحقیق صرفا جنبه پژوهشی داشته.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج داده ها در این پژوهش مشخص شد که بین سطح تحصیلات و میزان اعتقاد به خرافات ارتباط معناداری وجود دارد.

در همین ارتباط محبوبه احمدی شجاع در سال ۱۳۷۹ پژوهشی انجام داد با عنوان تاثیر میزان سواد بر گرایش به سمت باورهای خرافی. او در تحقیق خود به این نتیجه رسید که افراد کم سواد بیشتر گرایش به باور خرافی و فال و فال گیری دارند، و افراد تحصیل کرده کمتر به خرافات اعتقاد دارند و کمتر خود را درگیر این مسائل می کنند.

پیشنهادات پژوهش

  • توجه بیشتر مسئولین و دولتمردان به برآورده کردن نیازهای مردم در جهت کاهش گرایش به سمت خرافات و فال و فالگیری. شواهد در حال حاضر حاکی از آنست که وقتی امکان کنترل محیط کمتر می شود و مردم از رسیدن به بعضی خواسته ها و نیازها ناامید می شوند به توهم و رویا و خرافه روی می آورند. لذا مسئولین موظفند که نیازهای مردم را برطرف کنند.

منابع:

  • آریان پور کاشانی، منوچهر(۱۳۸۱) فرهنگ جامع پیشرو آریان، تهران، جهان رایانه.
  • الهی قمشه ای، مهدی(۱۳۸۵) قرآن مجید انتشارات پیام اسلام قم.

بست، جان دیلیو(۱۳۷۹) روش های تحقیق در علوم رفتاری و تربیتی،

.

 

نظرات بسته شده است.