کنترل راهبردی – کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران – پرشین مقاله

کنترل راهبردی

کنترل راهبردی نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر و تحول بود، بدون شک تغییر در دهه اول قرن ۲۱، بسیار سریعتر از دهه های قبل خواهد بود . واقعیت عصر حاضر این است که بدون ملاحظه تغییرات در شرایط بیرونی، ادامه حیات سازمانهای انتفاعی غیر ممکن است. شرکتهایی که با تغییرات محیطی به طور انفعالی برخورد می‌کنند.

چکیده

کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یکپارچگی راهبردی، فراهم می آورد. در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود:

۱- آیا متغیرهای کنترل راهبردی در شرکتهای نمونه فعال، در بازار سهام به کار گرفته شده اند؟

این تحقیق دانشجویی  کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران مشتمل بر  ۲۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۲-۱- مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۳-۱- سابقه موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۴-۱- هدف …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۵-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۶

۶-۱- پرسشهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۷-۱- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۸-۱- واژههای کلیدی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۸

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۲- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲- سامانه های کنترل راهبردی …………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۳-۲- ناپیوستگی محیطی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۳-۲- نیروی های اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۳-۲- نیروهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۳-۳-۲- نیروهای فناوری …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۴-۳-۲- نیروهای سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۵-۳-۲- آثار ناپیوستگی های محیطی ………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۴-۲- تعریف کنترل راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۴-۲- کنترلهای مثبت و منفی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۴-۲- کنترلهای نتایج و اقدام ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۳-۴-۲- ضرورت کنترل …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۴-۴-۲- تعریف راهبرد……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۴-۴-۲- معیارهای راهبرد اثر بخش………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۵-۲- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت…………………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۵-۲- کنترل اجرای راهبرد……………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۵-۲- روایی فرضیات راهبرد…………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۳-۵-۲- مدیریت مقوله راهبردی………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۴-۵-۲- کنترل تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۵-۵-۲- بررسی های دوره ای راهبرد………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۶-۵-۲- اهمیت کنترل راهبردی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۷-۵-۲- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی…………………………………………………………………………. ۲۸

۱-۷-۵-۲- رویکرد سنتی………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۷-۵-۲- رویکرد های جایگزین …………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۲-۷-۵-۲- رویکرد انتقادی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۱-۱-۲-۷-۵-۲- پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه…………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۲-۷-۵-۲- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی………………………………………………………………… ۳۳

۳-۱-۲-۷-۵-۲- کنترل آماده باش ویژه ……………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۷-۵-۲- رویکرد تنظیم متمرکز ……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۶-۲- کنترل حرکت راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۷-۲- کنترل جهش راهبردی …………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۸-۲- روشهای تدوین راهبرد …………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۹-۲- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد ……………………………………………………………. ۴۰

۱۰-۲- یادگیری و کنترلهای راهبردی ……………………………………………………………………………………………… ۴۵

۱۱-۲- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی……………………………………………………………………… ۴۸

۱-۱۱-۲- تعیین متغیرهای کلیدی ………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۱-۲- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی ………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۱۱-۲- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح……………………………………………………… ۵۶

۱۲-۲- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی……………………………………………………….. ۵۷

۱۳-۲- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی ………………………………………………………. ۵۸

۱۴-۲- سلسله مراتب کنترل راهبردی ……………………………………………………………………………………………… ۵۹

۱۵-۲- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها ………………………………………………………………………………. ۶۱

۱۶-۲- عملیاتی کردن کنترل راهبردی …………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱-۱۶-۲- تیمهای کنترل راهبردی……………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۱۶-۲- نقش مدیریت ارشد…………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱۶-۲- نقش کنترل کننده مدرن…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۱۷-۲- اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۱-۱۷-۲- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۱۷-۲- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی…………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۷-۲- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۱۷-۲- سنجش عملکرد سازمان……………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۵-۱۷-۲- تعریف اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۶-۱۷-۲- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی…………………………………………………… ۷۲

۷-۱۷-۲- معیارهای اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۸-۱۷-۲- مدل ارزشهای رقابتی………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۹-۱۷-۲- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی…………………………………………………………………………………. ۷۶

۱۰-۱۷-۲- چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۱۱-۱۷-۲- جمع بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………… ۸۳

فصل سوم : روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۱-۳- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۲-۳- جامعه ‎آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۳-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۳- ابزارهای جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۱-۴-۳- منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۲-۴-۳- پایایی پرسش ها ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۳-۴-۳- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش ………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۴-۳- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری …………………………………………………………………………………….. ۹۲

۵-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۱-۵-۳- مدل تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۲-۵-۳- روشهای آماری برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. ۹۴

فصل چهارم: تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۱-۴- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۴- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… ۹۷

۳-۴- توزیع فراوانی داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۴- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۵-۴- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی……………………………….. ۱۱۴

۶-۴- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۷-۴- گزینش متغیرهای پیش بین…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۸-۴- نمودار پراکنش………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۹-۴- بررسی مقادیر پرت………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

۱-۵- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۲-۵- مروری بر چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۳-۵- یافته های مهم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

۴-۵- نتایج و پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

۱-۴-۵- پیشنهاد به پژوهشگران …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۲-۴-۵- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی……………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۳-۴-۵- پیشنهاد به دولت ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳

پیوست ۱……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

پیوست ۲………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

.

مقاله کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر و تحول بود، بدون شک تغییر در دهه اول قرن ۲۱، بسیار سریعتر از دهه های قبل خواهد بود . واقعیت عصر حاضر این است که بدون ملاحظه تغییرات در شرایط بیرونی، ادامه حیات سازمانهای انتفاعی غیر ممکن است. شرکتهایی که با تغییرات محیطی به طور انفعالی برخورد می‌کنند، دچار مشکلاتی فراوان خواهند شد .

چکیده

کنترل راهبردی ، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یکپارچگی راهبردی، فراهم می آورد.در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود:

۱- آیا متغیرهای کنترل راهبردی در شرکتهای نمونه فعال، در بازار سهام به کار گرفته شده اند؟

مسأله

پیش بینی ها درباره سده ۲۱ فراوان است. اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن که تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی کشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد کرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای کشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش وادار خواهد کرد، (شاکر – ۱۹۹۹).

هدف

رقابت در اقتصاد جهانی سده ۲۱ پیچیده، چالشگر و همراه با فرصتها و تهدیدات رقابتی خواهد بود. پیش بینی های رهبری راهبردی مؤثر، در حالیکه در محیطهای متلاطم و غیر قابل پیش بینی رقابت می شود، می تواند به ارتقای عملکرد شرکتها کمک کند (ایرلند و هیت- ۱۹۹۹).شرکتها باید متغیرهای عمده ای که در عملکرد آنها تأثیر گسترده دارند

ضرورت و اهمیت پژوهش

تلاطم محیطی سالهای اخیر ، شرکتها را مجبور به واکنشهای متعدد و سریع می نماید. شرکتهایی که محیط را نمی پایند و پویش نمی کنند، دچار مشکلات فراوان شده، احتمالاً با زوال مواجه می شوند. سازمانها با محدودیتها و کنترلهای بیرونی مواجه هستند، به بیان دیگر، شرکتها از بیرون کنترل می شوند (رحمان سرشت، ۲-۱۸۱: ۱۳۷۷، به نقل از فیفر و سالانسیک) اثربخش بودن سازمانها مستلزم به کارگیری کنترلهای راهبردی مناسب است.

درآمدی بر کنترل راهبردی

سامانه‌های کنترل راهبردی

سامانه‌های کنترل راهبردی یکی از سرفصل‌های اصلی مدیریت راهبردی است که جایگاه آن در فرآیند مدیریت راهبردی در نمودار (۱-۲)  مشخص است (لورانژ و همکاران – ۱۹۸۶).کنترل راهبردی به لحاظ ناپیوستگی محیطی ضروری است، اگر محیط بدون تغییر باشد، نیازی به پاییدن ندارد و سازمان با ماموریت و هدفهای از پیش تعیین شده و با  تحلیل اولیه از نیروهای بیرونی و غیره به پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

تعریف کنترل راهبردی

کلمه استراتژی از استراتگوس که یک کلمه یونانی به مفهوم کلی هنر است ، اقتباس شده است . مطابق تعریف فرهنگ لغتی، کنترل؛ اعمال کنترل یا آزمایش کردن یا بررسی  به کار گیری یک استاندارد مقایسه را شامل می‌شود. کنترل راهبردی از این منظر به مفهوم آزمون یا بررسی هنر مدیر عمومی است. با این وجود، در عمل، مفهوم کنترل راهبردی نامفهوم‌تر است .

اهمیت کنترل راهبردی

کنترل راهبردی هم معطوف به فلسفه کنترل و هم به محیط کنترل است که به وسیله رهبران یک سازمان بنا شده است. فلسفه باید سازگار با جهت راهبردی سازمان و محیط نیز باید منعکس کننده فلسفه باشد. فلسفه کنترل یک سازمان، فرضیات بنیادین معین درباره زمینه کسب و کار آن سازمان را آشکار میکند

الگویی بر کنترل راهبردی

بررسی اجمالی رویکرد های کنترل راهبردی

۱-۷-۵-۲-رویکرد سنتی

اولین رویکرد را رویکرد سنتی یا کلاسیک می نامند، این رویکرد ، کنترل را به صورت یک سامانه‌ بسته و خطی باز خور، نشان می دهد. رویکرد، راهبرد را به عنوان یک مجموعه از پروژه های مجزا که نیازمند یک توالی ملاحظات کنترل ، توسط مدیران عالی، به منظور تضمین اجرای درست راهبرد است.

تبیین مدل کنترل راهبردی

یادگیری و کنترلهای راهبردی

کنترل راهبردی مدیریت معمولی و مدیریت خارق العاده به نوعی باکنترل حرکت راهبردی و کنترل جهش راهبردی قابل مقایسه هستند. بین یادگیری ساده و یک حلقه ای به معنی ایجاد تغییر در رفتار، بدون هیچگونه تغییر در مدل ذهنی و یادگیری پیچیده و دو حلقه ای، به معنی ایجاد تغییر در مدل ذهنی و به دنبال آن تغییر در رفتار، تمایز وجود دارد. این تمایز ما را قادر می سازد تا بین دو نوع مدیریت که با هم تفاوت مفهومی دارند،

تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد

کنترل راهبردی بدیهی است که کنترلهای راهبردی می توانند نقش اساسی در کمک به سازمانها در یادگیری سریع و تطبیق پذیری سریع، ایفا کنند. طراحی سامانه‌های کنترل راهبردی اثر بخش باید نزدیک به مدیر ارشد باشد. شرکتهایی که می توانند به بعضی از معیارهای تناسب بین سامانه‌های کنترل راهبردی و راهبرد سطح کسب و کار خود دست یابند، دارای سامانه‌های کنترل راهبردی اثر بخش تری هستند.

آزمون کولموگوروف اسمیرنوف

کنترل راهبردی با توجه به اینکه هدف، برآورد پارامترهای جامعه (یعنی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در فاصله زمانی ۷۹-۱۳۷۲)، به وسیله آماره های نمونه (میانگین، انحراف معیار و…) است، از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف استفاده می شود. به عبارت دیگر آزمون کولموگورف – اسمیرنوف،‌ به منظور پاسخ به این سؤال اجرا می شود: آیا اطلاعات بدست آمده در نمونه آماری همان اطلاعاتی است که در جامعه آماری وجود دارد

مروری بر چارچوب نظری پژوهش

کنترل راهبردی سودآوری ، رشد و پایداری مستلزم توجه به متغیرهای بیرونی و درونی متعددی است، همانطور که گفته شد، بررسی همه متغیرهای پیش بین که رابطه مستقیمی با متغیر ملاک دارند، غیر ممکن است، بنابراین پژوهشگر با توجه به رابطه درونی متغیرهای پیش بین و آگاه بودن از دشواری مطالعه متغیرهای متعدد، سعی می کند متغیرهای عمده  معدودی را مورد نظر قرار دهد.

منابع فارسی :

۱- ایکاف، راسل ( ۱۳۷۵ ) برنامه ریزی تعاملی، ترجمه خلیلی شورینی- سهراب ، تهران.کتاب ماد ( وابسته به نشر مرکز )، صفحات ۷، ۸ .

۲- پیرس- جان و رابینسون- ریچارد ( ۱۳۷۷ ) ، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ، ترجمه : خلیلی شورینی- شهراب، تهران انتشارات یا دواره کتاب- چاپ اول- صفحات ۴۴۱- ۴۴۰ ، ۳۰۱.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

.

 

 

نظرات بسته شده است.