خاک – تاریخچه استفاده از خاک – پرشین مقاله

خاک

بنظر می‌رسد که انسان اولیه تا زمانی که مواد غذایی خود را از طریق شکار بدست می‌آورده، چندان توجهی به خاک نداشته است، ولی بتدریج که کشت جایگزین شکار می‌شده، اهمیت خاک نیز افزایش یافت. این تغییر روش در حدود ۹۰۰۰ سال پیش در کوههای زاگرس و خوزستان و قسمتی از عراق امروزی بین رودخانه‌های دجله و فرات صورت گرفته و در واقع اولین انقلاب کشاورزی در ایران آغاز شده است.

مطلب تاریخجه استفاده از خاک مشتمل بر۴۱ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه نمایید

پرشین مقاله

فهرست

تاریخچه استفاده از خاک.. ۲

اجزا اصلی خاک.. ۲

پروفیل یا نیمرخ خاک.. ۳

ساختمان خاک.. ۴

انواع ساختمانهای خاک.. ۵

فرسایش بارانی. ۶

سکو بندی.. ۹

مبارزه مستقیم با فرسایش آبی / سکوبندی : ۹

مبارزه با فرسایش آبی: ( مبازره مستقیم) ۱۳

مبارزه با فرسایش آبی: ( مبازره مستقیم) ۱۴

کجاست حفاظت خاک!!!!!! ۱۵

مبارزه با فرسایش آبی: ۱۷

مبارزه غیر مستقیم: ۱۷

مبارزه مستقیم: ۱۷

فرسایش تسریعی. ۲۰

عوامل موثر در میزان فرسایش تسریعی. ۲۱

مقدار کل بارندگی و شدت آن. ۲۱

شیب زمین. ۲۱

پوشش گیاهی. ۲۲

ماهیت خاک.. ۲۲

نحوه کنترل فرسایش آبی. ۲۳

فرسایش بادی.. ۲۴

عوامل موثر در فرسایش بادی.. ۲۵

کنترل فرسایش بادی.. ۲۵

آینده بحث.. ۲۶

فضا ۲۸

آب.. ۲۸

ماده غذایی. ۲۸

دمای مناسب.. ۲۸

جامعه های خاک : ۲۹

زادآوری گسترش و برزیستی موجودهای خاک: ۳۰

نیازها و سازگاری میکروبها ۳۲

محدودیتهای تغذیه ای : ازت.. ۳۶

تثبیت ازت: ۳۷

عنصرهای غذایی در خاک و گیاه ۳۹

تقویت کننده های طبیعی خاک.. ۴۱

.

مطلب تاریخچه استفاده از خاک در پرشین مقاله موجود است.

مطلب مقاله تاریخچه استفاده از خاک را میتوانید در زیر ببینید.

تعریف خاک

تاریخچه استفاده از خاک

بنظر می‌رسد که انسان اولیه تا زمانی که مواد غذایی خود را از طریق شکار بدست می‌آورده، چندان توجهی به خاک نداشته است، ولی بتدریج که کشت جایگزین شکار می‌شده، اهمیت خاک نیز افزایش یافت. این تغییر روش در حدود ۹۰۰۰ سال پیش در کوههای زاگرس کشت خاکهای هیدروپونیکو خوزستان و قسمتی از عراق امروزی بین رودخانه‌های دجله و فرات صورت گرفته و در واقع اولین انقلاب کشاورزی در ایران آغاز شده است.

اجزا اصلی خاک

۴ جز اصلی خاک عبارتند از: مواد معدنی ، مواد آلی ، آب و هوا. این اجزا بطور نزدیکی در ارتباط با یکدیگر هستند. بطوری که جدا کردن آنها مشکل است. حجم نسبی این اجزا که برای رشد گیاه مناسب باشد، بدین صورت است.

خاک مناسب کشاورزی

پروفیل یا نیمرخ خاک

اگر قسمتی از خاک به طرف پایین حفر شود، لایه‌های افقی مشخصی در عمقهای مختلف آن به چشم می‌خورد. این مقطع را پروفیل خاک و لایه‌های مشخص آن را افق گویند. تمام افقهای بالای مواد مادری بطور جمعی Solum نامیده می‌شوند. مشخصات پروفیل خاک برای طبقه بندی و ارزیابی و نقشه برداری خاک بکار می‌رود.

ساختمان خاک

نحوه قرار گرفتن و چگونگی اجتماع ذرات خاک را ساختمان آن می‌گویند. گرچه در یک پروفیل خاک ممکن است یک نوع ساختمان بیش از سایرین دیده شود، ولی معمولا در افقها یا لایه‌های مختلف ممکن است، چند نوع ساختمان یافت شود.

فواید خاک

ماهیت خاک

از بین خواص فیزیکی موثر در میزان فرسایش مهمترین آنها قابلیت نفوذ خاک و ثبات ساختمانی خاک است. قابلیت نفوذ خاک به عواملی مانند ثبات ساختمانی ، بافت ، نوع رس ، عمق خاک و وجود لایه‌های غیر قابل نفوذ بستگی دارد. ثبات ساختمانی ذرات خاک سبب می‌شود که علی‌رغم هرزروی سطح آب فرسایش زیادی صورت نگیرد.

تقویت کننده های طبیعی خاک

وقتی شما بسته کودی را می خرید روی آنرا مطالعه کنید. برخی کارخانه ها لیست مواد غذائی موجود در این بسته را روی آن درج نموده اند و البته برخی هم اینکا را انجام نمی دهند. هر چه سن کود تولیدی بیشتر باشد کود بهتری است. بعبارت دیگر تجزیه مواد کافی، و اوره حیوانی از آن جدا شده است.

.

نظرات بسته شده است.