شوری خاک – شور شدن خاک در اثر آبیاری و راههای کنترل آن – پرشین مقاله

شوری خاک

شوری خاک خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است . روز به روز که بر تعداد جمعیت کره زمین افزوده می شود و قدرت خرید مردم بالا می رود و بشر مترقی می گردد , توقعات انسان از این منبع بزرگ طبیعی و عامل مهم تولید بیشتر می شود . شواهد نشان می دهد , زمین از موقعی که مورد بهره برداری انسان قرار گرفته است.

این تحقیق دانشجویی  شور شدن خاک در اثر آبیاری و راههای کنترل آن مشتمل بر  ۱۳۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

مقدمه. ۲

فصل دوم. ۴

شناسایی مسائل شوری در ایران. ۴

نمک و مبنای آن. ۵

نقل و انتقال نمک در طبیعت.. ۵

۱- فاکتور ژئولوژی : ۶

۲- ژئوشیمی : ۶

۳- اثر ژئومورفولوژی: ۶

۴- رودخانه ها و سایر آبهای سطحی : ۶

۵- اثر باد : ۷

۶- عامل بیولوژیکی : ۷

گروه –A هالو فیتهای تیپیک : ۷

گروه –B هالوفیتهای نیمه خشک : ۷

گروه – C هالوفیتهای خشک : ۸

گروه – D گرامینه ها و لگومینوزها : ۸

۷- شرایط آب و هوایی : ۸

پراکندگی انواع نمک از لحاظ آب و هوائی. ۸

۱- حوزه کلریدی : ۸

۲- حوزه سولفات – کلریدی : ۸

۳- حوزه کلرید سولفاتی : ۸

۴- حوزه سولفات کربناتی : ۹

دینامیک نمک در آب تحت الارض… ۹

کلیاتی راجع به خاکهای شور و خاکهای قلیایی ( خاکهای سدیمی ) ۹

شکلهای نمک در خاک.. ۱۱

توزیع نمک در خاک.. ۱۸

خواص عصاره یا محلول خاکهای شور ۱۹

۱-عصاره گل اشباع خاک Soil Saturation Extract 19

۲- عصاره خاک Soil Extract 20

۳- هدایت الکتریکی Electrical Conductivity. 20

طبقه بندی خاکهای شور ۲۱

شور شدن خاک در اثر آبیاری. ۲۴

۱- شور شدن مستقیم خاک از طریق آبیاری. ۲۵

۲- شور شدن از طریق آبهای زیر زمینی. ۲۷

۲-۱ عمق بحرانی سطح ایستابی. ۲۹

۲-۲ عوامل موثر در شور شدن خاک از طریق صعود موئینه ای. ۳۲

الف –تاثیر میزان تبخیر ( E ) 32

ب – تاثیر پوشش گیاهی. ۳۳

ج- تاثیر تغذیه آب زیر زمینی. ۳۴

۳- قلیائی شدن خاک.. ۳۵

۴- توازن نمک در اراضی تحت آبیاری. ۳۷

۴-۱- محاسبه شستشوی مورد نیاز ۴۰

۴-۲- محاسبات بیلان نمک.. ۴۷

۴-۳- توازن نمک.. ۵۰

کیفیت آب در آبیاری. ۵۲

۴-۱ مسائل مربوط به شوری. ۵۲

۴-۲ مسائل مربوط به سدیم. ۵۴

۴-۳ زیانهای ناشی از سمیت عناصر ۶۲

مثالهایی در مورد طبقه بندی کیفی آب : ۶۴

راههای کنترل شوری خاک.. ۶۹

۵-۱ زهکشی. ۶۹

۵-۲ انواع زهکشها ۷۱

۵-۲-۱ زهکش جوئی. ۷۱

زهکشهای چاهی. ۷۲

۵-۳ کنترل نمک به وسیله آبیاری. ۷۴

۵-۴ روشهای آبیاری در ارتباط با کنترل شوری. ۷۶

۵-۴- آبیاری سطحی. ۷۸

۵-۴-۲ آبیاری بارانی. ۷۹

۵-۴-۳ آبیاری قطره ای. ۸۲

۵-۵ آبشویی خاک.. ۸۴

۵-۶ ارزیابی مقاومت گیاه به شوری. ۹۴

۵-۷ بکار بردن مواد معدنی اصلاح کننده خاکهای شور و قلیائی (سدیمی) ۱۱۲

۵-۸ استفاده از گچ و مسائل آن. ۱۱۶

۵-۹ تسطیح اراضی. ۱۱۸

۵-۱۰ تعویض یا مخلوط کردن منابع آب.. ۱۱۹

۵-۱۱ کاشت بذر در نقاط مناسب.. ۱۲۰

فهرست منابع : ۱۲۶

.

مقاله شور شدن خاک در اثر آبیاری و راههای کنترل آن پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله شور شدن خاک در اثر آبیاری و راههای کنترل آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

 شوی خاک خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است . روز به روز که بر تعداد جمعیت کره زمین افزوده می شود و قدرت خرید مردم بالا می رود و بشر مترقی می گردد , توقعات انسان از این منبع بزرگ طبیعی و عامل مهم تولید بیشتر می شود . شواهد نشان می دهد , زمین از موقعی که مورد بهره برداری انسان قرار گرفته است , حاصلخیزی آن بر اثر عدم توجه و اقدامات نامناسب کاهش یافته است . شوری خاک

شناسایی مسائل شوری در ایران

منابع آبی ایران محدود و کیفیت آن برای آبهای سطحی ۲۵۰ تا ۷۰۰۰ میکروموس در سانتیمتر و تا ۷۰۰۰۰ میکروموس در سانتیمتر برای آبهای زیر زمینی است و از گذشته جهت فائق آمدن بر مشکلات شوری , محصولات مقاوم به شوری را کشت می کرده اند . ایران با وسعتی حدود ۱۶۴۸۸۰ میلیون هکتار , ۱۳% آن مناطق خشک , ۶۱% نیمه خشک ۱۷% نیمه مرطوب , ۸% نیمه مرطوب وایل به مرطوب و ۱% مرطوب است , و مقدار کم آبیاری در اثر کمی باران در اراضی شور , عامل دیگر شور شدن است . شوری خاک

نقل و انتقال نمک در طبیعت

در این مورد عوامل چند دخالت دارند .

۱- فاکتور ژئولوژی :

تبخیر دریاچه های مناطق خشک , کویرهای نمک وسیعی را بوجود آورده است , مانند کویر نمک در ایران ویا در اثر تخریب سنگهای آذرین و تجمع آنها در یک محل , مانند کویر بزرگ ایران .

رفع شوری خاک گلدان

ارزیابی مقاومت گیاه به شوری

شوری خاک تا زمانی که مقدار شوری از حد معینی ( آستانه شوری ) تجاوز نکند , گیاه عملا تحت تاثیر واقع نمی شود و مقدار محصول کاهش نخواهد یافت . پس از گذشتن از این آستانه با افزایش شوری مقدار محصول نیز به صورت خطی کاهش پیدا می کند و سرانجام اگر شوری از حد مشخص دیگری تجاوز کند تولید محصول به صفر می رسد ( شکل ۵-۲ ) مقدار نمک در این حد عبارت از حداکثر شوری است که گیاه می تواند تحمل نماید . از مقدار حداکثر شوری قابل تحمل گیاه برای محاسبه (( نیاز آبشویی )) استفاده می شود . بر طبق مطالعاتی که در زمینه تحمل شوری گیاهان صورت گرفته است . شوری خاک

روشهای آبیاری در ارتباط با کنترل شوری

به طور کلی پخش آب در سطح مزرعه در روشهای مختلف آبیاری به سه طریق صورت می گیرد .

الف – آب در تمام سطح زمین پخش می شود ( آب بارانی و کرتی )

ب ) آب روی یک خط پخش می شود ( آبیاری فار و یا آبیاری به وسیله لوله های سوراخدار )

ج ) آب در یک نقطه پخش می شود ( آبیاری قطره ای و حوضچه ای کوچک )

در طریقه اول که آب تمام سطح زمین را می پوشاند , اگر پخش آب یکنواخت باشد و شستشوی کافی انجام گیرد شوری خاک نیز به طور یکنواخت از سطح زمین تا عمق خاک افزایش می یابد. شوری خاک

روشهای مبارزه با شوری خاک

راههای کنترل شوری خاک

۵-۱ زهکشی

برای آباد کردن زمین های شور باید قبل از هر چیز اقدام به حفر زهکشهای لازم در زمین کرد , زیرا ممکن است زه آب یا آب زیر زمینی شور , آنقدر بالا باشد که به علت خیس بودن خاک , حتی نشود آنرا شخم زد و یا دیگر اقدامات اولیه را هم انجام داد . اگر زمینی که تحت تاثیر نمک است , قبل از آبیاری به منظور شیرین کردن آن , زهکشی نشده باشد , شوری آن به طور کامل و برای همیشه از بین نمی رود بلکه نمک خاک , فقط برای یک مدت کوتاه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد

مواد کاهش دهنده شوری خاک

بکار بردن مواد معدنی اصلاح کننده خاکهای شور و قلیائی (سدیمی)

در خاکهای شور تاثیر فیزویولوژیکی نمکهای محلول , به گیاهان زیان وارد می آورند . در خاک شور قلیائی و به ویژه سلنتزی هم عوامل فیزولوژیکی و هم عوامل فیزیکی هر دو مانع از رشد کامل گیاهان می گردد . معمولا در خاکهای شور , سدیم محلول و در خاکهای قلیائی , سدیم قابل تبادل زیاد است . وجود سدیم قابل تبادل زیاد , هم باعث نامرغوب شدن خواص شیمیائی و هم باعث بد شدن خواص فیزیکی (مکانیکی ) خاک می گردد. شوری خاک

فهرست منابع :

۱- اسمدما , کا , لامبرت – رایکرافت , دیوید دبیلو – ( ۱۳۷۰ ) زه کشی اراضی ( طرح و برنامه ریزی شبکه های زه کشی زراعی ) , ترجمه و تدوین : امین علیزاده , انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد شماره ۹۶ .

۲- حاج رسولیها , ش ( ۱۳۶۴ ) – کیفیت آب برای کشاورزی , مرکز نشر دانشگاهی تهران .

۳- جعرفی , م ( ۱۳۶۹ ) – شوری و اثرات آن در خاک و گیاه , واحد انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد سازندگی .

.

 

 

نظرات بسته شده است.