بلوغ اجتماعی – بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر – پرشین مقاله

بلوغ اجتماعی

بلوغ اجتماعی انسان همانطور که از لحاظ جسمانی کامل می شود از لحاظ روانی و اجتماعی نیز رشد می یابد . افراد در مواجهه با خانواده، جامعه و فرهنگ؛ ارزشها، هنجارها، بایدها و نبایدها را می آموزند و در صورت پذیرش و تکرار آنها را در خود درونی می کند . این آموخته ها که در ابتدا از خانواده آغاز می شود با رشد کودک افزایش می یابد و به محیط های دیگر بسط داده می شود .

این تحقیق دانشجویی بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر مشتمل بر ۱۵۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

مقدمه. ۵

بیان مسئله. ۷

اهداف تحقیق. ۱۰

ضرورت و اهمیت تحقیق. ۱۱

فرضیات یا سوالات اساسی. ۱۳

تعاریف.. ۱۵

محدوده مطالعاتی تحقیق. ۱۷

فصل دوم شرح برخی مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی. ۱۸

مقدمه. ۱۹

۱- اجتماعی شدن ( Socialization ) 20

۲- مفهوم و نشانه های رشد و بلوغ اجتماعی (Social development) 26

۱-۳- مفهوم نوجوانی (youth) 29

۲-۳- مراحل نوجوانی. ۳۳

۳-۳- خصایص و ویژگی های نوجوانی. ۳۹

۴-۳- خصایص اجتماعی دوره نوجوانی. ۴۱

۵-۳-  روابط نوجوان و خانواده. ۴۲

۶-۳- طبقه اقتصادی- اجتماعی خانواده و رشد اجتماعی. ۴۵

۴- مروری برتحقیقات موجود درمورد اجتماعی شدن و رشد اجتماعی. ۴۷

۵- سازگاری (Agreement) 51

۱-۶- رشد هویت (Identity development) 53

۲-۶- عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت.. ۵۷

۳-۶-  نظریه اریکسون در باره رشد روانی- اجتماعی. ۶۱

۱-۷- جامعه پذیری (Socialisation) 63

۲-۷- موانع جامع پذیری بهنجار. ۶۵

۱-۸- فرهنگ پذیری (Acculturation) 66

۲-۸- هویت فرهنگی. ۶۷

۳-۸- خصوصیات فرهنگ پذیری.. ۶۸

۴-۸- فرهنگ پذیری در عصر حاضر. ۷۰

۱-۹- نقش اجتماعی (Social role) 72

۲-۹- انواع نقش ها ۷۳

۳-۹- نقش و شخصیت اجتماعی. ۷۵

۴-۹- نقش اجتماعی و پایگاه اجتماعی. ۷۶

۵-۹- نقش های انتظاری و نقش های واقعی. ۷۷

۶-۹- تصویب و تأئید اجتماعی نقش ها: ۷۸

۷-۹- نقش کلیدی.. ۷۹

۸-۹- نقش کلی: ۷۹

۱۰- چهارچوب نظری.. ۸۰

نظریه یادگیری اجتماعی (باندورا): ۸۰

منابع فصل دوم. ۸۵

فصل سوم روش شناسی پژوهش… ۹۰

مقدمه. ۹۱

روش پژوهش… ۹۲

جامعۀ آماری.. ۹۳

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۹۴

ابزار اندازه گیری (ابزار سازی) ۹۵

روش جمع آوری اطلاعات.. ۹۷

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۹۸

فصل چهارم جداول و داده های آماری.. ۱۰۰

مقدمه. ۱۰۱

جداول یک بعدی.. ۱۰۲

جدول (۱/۱) : توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن. ۱۰۲

جدول (۲/۱) : توزیع جمعیت نمونه بر حسب رشته تحصیلی. ۱۰۳

جدول (۴/۱) : توزیع جمیعت نمونه بر حسب تحصیلات پدر. ۱۰۵

جدول (۵/۱): توزیع جمیعت نمونه بر حسب تحصیلات مادر. ۱۰۶

جدول (۶/۱): توزیع جمیعت نمونه برحسب شغل پدر. ۱۰۷

جدول (۷/۱): توزیع جمیعت نمونه بر حسب شاغل بودن مادر. ۱۰۸

جدول (۸/۱) : توزیع جمیعت نمونه بر حسب درآمد خانواده. ۱۰۹

جدول (۹/۱) : توزیع جمیعت نمونه بر حسب تعداد دوستان صمیمی. ۱۱۰

جدول (۱۰/۱) : توزیع جمیعت نمونه بر حسب ارتباط با دوستان. ۱۱۱

جدول (۱۱/۱) : توزیع جمیعت نمونه بر حسب نوع ارتباط با دوستان. ۱۱۲

جدول (۱۲/۱) : توزیع جمعیت نمونه بر حسب ساعات مطالعه در روز. ۱۱۳

جدول (۱۳/۱) : توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع کتاب.. ۱۱۴

جدول (۱۴/۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تماشای تلویزیون. ۱۱۵

جدول (۱۵/۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب استفاده از اینترنت.. ۱۱۶

جدول (۱۶/۱): توزیع جمعیت نمونه برحسب دفعات سینما رفتن. ۱۱۷

جدول (۱۷/۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب عضویت درگروهها ۱۱۸

جداول دوبعدی.. ۱۱۹

جدول (۱/۲): توزیع جمیعت نمونه بر حسب سن و بلوغ اجتماعی. ۱۱۹

جدول (۲/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب رشته تحصیلی و بلوغ اجتماعی. ۱۲۰

جدول (۳/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد اعضای خانواده و بلوغ اجتماعی. ۱۲۱

جدول (۴/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر و بلوغ اجتماعی. ۱۲۲

جدول (۵/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر و بلوغ اجتماعی. ۱۲۳

جدول (۶/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر و بلوغ اجتماعی. ۱۲۴

جدول (۷/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب شاغل بودن مادر و بلوغ اجتماعی. ۱۲۵

جدول (۸/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد خانواده و بلوغ اجتماعی. ۱۲۶

جدول (۹/۲): توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداددوستان صمیمی وبلوغ اجتماعی. ۱۲۷

جدول (۱۰/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب ارتباط با دوستان و بلوغ اجتماعی. ۱۲۸

جدول (۱۱/۲): توزیع جمعیت نمونه برحسب نوع ارتباط بادوستان و بلوغ اجتماعی. ۱۲۹

جدول (۱۲/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب ساعات مطالعه و بلوغ اجتماعی. ۱۳۰

جدول (۱۳/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع کتاب و بلوغ اجتماعی. ۱۳۱

جدول (۱۴/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تماشای تلویزیون و بلوغ اجتماعی. ۱۳۲

جدول (۱۵/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب استفاده از اینترنت و بلوغ اجتماعی. ۱۳۳

جدول (۱۶/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب دفعات سینما رفتن و بلوغ اجتماعی. ۱۳۴

جدول (۱۷/۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب عضویت در گروهها و بلوغ اجتماعی. ۱۳۵

نمودار (۲/۳): توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن. ۱۳۷

نمودار (۳/۳): توزیع جمعیت نمونه بر حسب رشته تحصیلی. ۱۳۸

نمودار (۴/۳): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر. ۱۳۹

نمودار (۵/۳): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد دوستان صمیمی. ۱۴۰

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. ۱۴۱

نتیجه گیری.. ۱۴۲

تنگناهای تحقیق. ۱۴۴

پیشنهادات.. ۱۴۵

خلاصه پژوهش… ۱۴۶

فهرست منابع فارسی: ۱۴۷

.

مقاله بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

انسان همانطور که از لحاظ جسمانی کامل می شود از لحاظ روانی و اجتماعی نیز رشد می یابد . افراد در مواجهه با خانواده، جامعه و فرهنگ؛ ارزشها، هنجارها، بایدها و نبایدها را می آموزند و در صورت پذیرش و تکرار آنها را در خود درونی می کند . این آموخته ها که در ابتدا از خانواده آغاز می شود با رشد کودک افزایش می یابد و به محیط های دیگر بسط داده می شود . بلوغ اجتماعی

بیان مسئله

نوجوانی دورانی حساس، پرتنش و سرشار از فراز و نشیب است؛ گذرگاهی از کودکی به سوی بزرگسالی، مملو از ترس و امید، خوشحالی و غم و پر از تعارض و تناقض می‌باشد. دوره‌ای است که فرد به الگوپذیری از فرهنگ و جامعه می‌پردازد. پایه‌ها و ریشه‌های بلوغ اجتماعی در نوجوانی کاشته می‌شود و همراه با رشد انسان تکامل می‌یابد. بلوغ اجتماعی مرحله‌ای است که فرد احساس هویت می‌کند و خود را دارای اعتبار و شخصیت می‌داند، می‌تواند.

بلوغ عقلانی یعنی چه

اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه ۲ به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی.

ب) اهداف جزیی

۱ ـ بررسی و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۲ ـ بررسی و شناخت عوامل فرهنگی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

تعریف بلوغ اجتماعی

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران کشوری دارای بافت اجتماعی جوان است و اکثریت هرم سنی را جوانان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و با عنایت به این مطلب که مشکلات جوانی اغلب ریشه در خوب طی نشدن مسیر نوجوانی دارد اهمیت بلوغ اجتماعی مطرح می‌شود زیرا شکل‌گیری هویت و انسجام شخصیت فرد که از موضوعات اساسی و مهم بلوغ اجتماعی است در نوجوانی آغاز می‌شود.

اجتماعی شدن (Socialization )

اجتماعی شدن فرآیندی است که فرد از طریق آن قالبها، ارزشها و رفتارهای مورد نظر فرهنگ و جامعه خود را می آموزد. اجتماعی شدن به انسان راه های زندگی کردن در جامعه را می آ موزد، به او شخصیت می دهد و ظرفیت های او را در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضو جامعه توسعه می بخشد. (۱)

نقش و شخصیت اجتماعی

از دیدگاه جامعه شناختی شخصیت اجتماعی مجموع همه نقش هایی است که فرد ایفا می کند. این نقش ها را بدان جهت اجتماعی می نامیم که رفتار عمومی و همشکل  عدّه زیادی از افراد در جامعه است. نقش را می توان با روش علمی مطالعه کرد، می توان آن را به مؤلفه هایش تجزیه کرد و می توان آن را در حین اجرا زیر نظر گرفت زیرا بسیاری از اشخاص همان نقش را کم و بیش به شیوه ای یکسان ایفا می کنند. بلوغ اجتماعی

نقش اجتماعی و پایگاه اجتماعی

می خواهیم در اینجا نشان دهیم که واژه های نقش و پایگاه را نمی توان به جای یکدیگر  به کار برد. همان طور که در تعریف پایگاه اجتماعی متذکر شدیم پایگاه موقعیت یک شخص، یک طبقه، یک سنخ در ساختار اجتماعی است. پایگاه اجتماعی یک ارزیابی است که بر پایه معیارهای ارزش اجتماعی معتبر در جامعه از موقعیت یک شخص در ذهن دیگران به عمل می آید.

سن بلوغ اجتماعی

نتیجه گیری

بلوغ اجتماعی مرحله­ای است  که انسان به خودکفایی، استقلال، قدرت تصمیم گیری و هویت می رسد، دیگران را می پذیرد و با آنها تعامل سازگار برقرار می کند.از آنجا که اکثریت جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل داده اند و با توجه به اینکه بیشتر مشکلات جوانان ریشه درنوجوانی و رشد اجتماعی آنان دارد و استقلال، هویت و شکل گیری آن که اساس رشد اجتماعی را تشکیل می دهند

فهرست منابع فارسی:

۱.آدلر، آفرد، شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روانشناسی، ترجمه جواهرساز، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۷۹.

۲.بهرامی، هادی، روانشناسی نوجوانی، انتشارات دانشگاه ابوریحان بیرونی، ۱۳۵۸.

۳.رزوان، زینب، بررسی خلاقیت و رشداجتماعی در نوجوانان دختر شهر تهران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده علوم توانبخشی، استاد راهنما دکتر بهروز جلیلی، پاییز ۱۳۸۳.

.

 

نظرات بسته شده است.