قاچاق – پژوهش قاچاق زنان – پرشین مقاله

قاچاق

از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده .

مطلب پژوهش قاچاق زنان مشتمل بر۹۰ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

مقدمه. ۳

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق. ۴

مقدمه. ۵

بیان مسأله. ۶

اهمیت مسأله پژوهش… ۷

اهداف پژوهش… ۸

سؤالات تحقیق. ۱۰

اصطلاحات.. ۱۵

فصل دوم. ۱۶

پیشینه تحقیق. ۱۶

بررسی پیشینه پژوهش… ۱۷

فصل سوم. ۱۸

روش تحقیق. ۱۸

روش تحقیق. ۱۹

فصل چهارم : یافته های پژوهش… ۲۰

بخش ۱- ابعاد شکل گیری باندهای فساد. ۲۲

بخش دوم. ۲۵

ویژگی اعضا شبکه های فساد. ۲۵

بخش سوم. ۲۶

راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکانهای شناسایی) ۲۶

بخش چهارم. ۳۱

نحوه فعالیت باند. ۳۱

بخش پنجم. ۳۵

مهمترین کانال ها و امواج قاچاق انسان در ایران. ۳۵

بخش ششم. ۳۶

فعالیت های برون مرزی افراد فاسد. ۳۶

بخش هفتم. ۳۸

الف) چارچوب حقوقی و قضایی کنونی در برخورد با مووع قاچاق در ایران. ۳۸

ج) اقدامات بین المللی مبارزه با قاچاق زنان. ۴۳

بخش هشتم. ۴۸

علل فحشا ۴۸

بخش نهم. ۵۶

شیوه های مقابله. ۵۶

فصل پنجم. ۶۰

بخش اول:  شغل. ۶۱

بخش ۲: سن.. ۶۳

فصل ششم. ۶۷

بخش ۱: نتایج نهایی.. ۶۸

بخش ۲- پیشنهادات.. ۷۰

منابع و مآخذ. ۷۳

پیوست ها۷۵

.

مطلب پژوهش قاچاق زنان در پرشین مقاله موجود است.

خلاصه ای ازمطلب پژوهش قاچاق زنان را میتوانید درزیر ببینید.

تاریخچه قاچاق

مقدمه

از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادی و جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده .

ترمینال جنسی

عنوانی است که برخی از متخصصان جامعه شناسی به پایگاه قاچاق دختران و زنان جوان به کشورهای دیگر داده اند در این ترمینال دختران و زنان جوان را با وسوسه پولدار شدن و کسب درآمدهای سرشار از ایران خارج و کشورهای آن سوی خلیج فارس به باندهای فساد و فحشا می فروشند.

جرم قاچاق کالا

قاچاق زنان

۱- استخدام، انتقال، حمل و نقل و پناه دادن اشخاص بوسیله تهدید یا زور و یا تقلب به منظوربهره کشی از اشخاص، اسم جدید این جرم (قاچاق زنان) بردگی نوین می باشد.۲- تمام اعمال، استخدام و یا انتقال یک زن در سراسر مرزهای بین المللی برای کار یا خدمات بی حرمتی یا تهدید به بی حرمتی، سوء استفاده، بیکاری، فریب و یا به صورت اشکال زورگویی را در برمی گیرد. قاچاق

نقش قتوادان

نقش زنان قواد در تباهی کشاندن دختران و زنان ایرانی بسیار حائز اهمیت است شبکه های مافیایی با استفاده از قوادان در دبی حتی برای سایر شیخ نشین های حاشیه خلیج و بعضاً برای کشورهایی از جمله تایلند، مالزی و سنگاپور زن ایرتنی اعزام می نمایند، این شبکه که برای جمع آوری زنان و دختران ایرانی از روش های مختلف استفاده می کنند. قاچاق

قانون قاچاق کالا

ویژگی اعضا شبکه های فساد

قاچاق، شبکه های فساد به صورت زنجیردار به یکدیگر متصل و روز به روز بر دامنه فعالیت آنها افزوده می شود، به نحوی که برخی افراد رابطه میان دو شبکه بوده و با به طعمه گذاری دختران و زنان فاسد و یا آناده برای فساد، آنان را به درون شبکه های خود هدایت و در اختیار مشتریان قرار می دهند.

راه های فعالیت باندهای قاچاق دختران (مکانهای شناسایی)

خرید و فروش انسان (به ویژه زنان) برای فحشا سابقه در دوران قدیم دارد که خرید و فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان محسوب می شود. قاچاق زنان یک پدیده جدید نیست و خود به تنهایی در اشکال و روش های متفاوت در تمام سنین مشاهده می شود.

.

نظرات بسته شده است.