سرعت موج برشی – بررسی همبستگی سرعت موج برشی با عدد نفوذ استاندارد – پرشین مقاله

سرعت موج برشی

سرعت موج برشی زلزله یکی از بلایای طبیعی است که همیشه عامل ترس و وحشت بوده و وقوع آن در مناطق مسکونی معمولاً با خسارت های مالی و جانی همراه بوده است. همگام با تجربیات بدست آمده از خرابیها در حین زلزله های اخیر کاربرد مهندسی ژئوتکنیک به منظور کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها و در نتیجه کاهش خسارات وارده گسترش زیادی پیدا کرده و همچنان در حال پیشرفت است.سرعت موج برشی

این تحقیق دانشجویی بررسی همبستگی سرعت موج برشی با عدد نفوذ استانداردمشتمل بر۳۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته زمین شناسی مقالات رشته مهندسی

فهرست مطالب

فصل اول –  مقدمه

۱-مقدمه۱

فصل دوم –  مقایسه بین روابط پیشنهادی سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد

۲-۱- مروری برادبیات فنی آزمایش نفوذ استاندارد SPT وکاربرد آن درمسائل استاتیکی ودینامیکی در مهندسی ژئوتکنیک۲

۲-۱-۱- اثرات عوامل مختلف درآزمایش SPT2

۲-۲- نگاهی بر گستره روشهای تخمین سرعت موج برشی از روابط تجربی تا هوشمند۲

۲-۲-۱- روشهای محاسبه سرعت موج برشی۳

۲-۲-۱-۱- اندازه گیری آزمایشگاهی۳

۲-۲-۱-۲- راندمان چاه نگاری۳

۲-۲-۱-۳- روابط تجربی۴

۲-۳- سابقه تحقیق مربوط به معادلات تجربی موجود بین سرعت موج برشی و عدد اس پی تی۴

۲-۴- روش تحقیق معادله سرعت موج برشی و عدد اس پی تی بدست آمده در سه شهر بزرگ ایران ۸

۲-۴-۱- بررسی رابطه تجربی بین عدد نفوذ استاندارد با سرعت موج برشی در شهر مشهد۸

۲-۴-۱-۲- معادله سرعت موج برشی و عدد اس پی تی بدست آمده در مشهد۱۰

۲-۴-۲- بررسی رابطه تجربی بین عدد نفوذ استاندارد با سرعت موج برشی در شهر زاهدان۱۳

۲-۴-۳-۲- معادله سرعت موج برشی و عدد اس پی تی بدست آمده در تهران۱۷

۲-۵- روابط تجربی پیشنهادی برای خاکهای ایران۲۳

۲-۶- مقایسه روابط تجربی پیشنهادی با سایر روابط تجربی موجود۲۵

۲-۷- نتیجه گیری۲۷

منابع و ماخذ۲۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زمین شناسی مقالات رشته مهندسی

مقاله بررسی همبستگی سرعت موج برشی با عدد نفوذ استاندارد ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی همبستگی سرعت موج برشی با عدد نفوذ استاندارد  را در زیر می توانید ببینید.

سرعت موج برشی چیست؟

اثرات عوامل مختلف درآزمایش SPT

سرعت موج برشی ، عوامل متعددی روی نتایج این آزمایش موثرنداز جمله: پاکیزگی غیر کافی گمانه، نشستن قاشقک نمونه گیری روی مصالح دست نخورده، ناتوانی در اعمال بار هیدرواستاتیکی کافی درگمانه، وضع عامل، راندن اضافی نمونه گیر، بسته شدن نمونه گیر با شن، بسته شدن پوشش، شستن زیاد جلوی پوشش، روش حفاری نادرست، استفاده نکردن از سقوط استاندارد چکش، سقوط نکردن وزنه بصورت آزاد، استفاده نکردن از وزنه درست، ضربه نزدن وزنه به صورت مرکزی، استفاده نکردن از میله راهنما، استفاده نکردن ازنوک خوب در قاشقک نمونه گیری، سرعت موج برشی،استفاده از میله های مته سنگینتر از استاندارد، ثبت بدون دقت تعداد ضربات و نفوذ، استفاده از سوراخهای حفاری خیلی بزرگ، نظارت غیرکافی، استفاده از پمپ خیلی بلند.

نگاهی بر گستره روشهای تخمین سرعت موج برشی از روابط تجربی تا هوشمند

تاکنون رو شهای متنوعی برای تخمین سرعت موج برشی معرفی شده اند که دامنه ای از رو شهای تجربی تا روش های هوشمند را شامل می شود. مهم ترین روش هاى تجربى، اندازه گیری های آزمایشگاهی مغز هها، تفسیر اطلاعات حاصل از چاه آزمایی ها و تحلیل هاى رگرسیونى است. این روش هاى سنتى که به محاسبات سخت  معروف شده اند، اگرچه دقیق هستند ولی روش های مناسبی به حساب نمى آیند.

روشهای محاسبه سرعت موج برشی

با وجود تمام پیشرفت ها، نبود اطلاعات سرعت موج برشی به میزان کافی و متناسب با سایر داد ه های موجود یکی از چالش های اساسی محسوب می شود. این امر می تواند به علت لزوم استفاده از دستگاه های دقیق و همچنین هزینه بالای این اندازه گیری ها در چاه باشد. غالباً در بسیاری از مطالعات این اطلاعات تنها در برخی از چاه ها و آن هم برای اعماق خاصی اندازه گیری شده است. لذا یکی از مسائل مهم و اساسی در مطالعات فیزیک سنگ، تخمین سرعت موج برشی ، با توجه به اطلاعات موجود است.

 اندازه گیری آزمایشگاهی

تخمین سرعت موج برشی از آنالیز مغزه، بعنوان یک روش استاندارد پذیرفته شده است و تمامی نتایج حاصل از دیگر روش ها با این روش مقایسه می شود. مغزه گیری از تعدادی چاه در یک میدان نفتی، برای به دست آوردن دید کلی از مقادیر سرعت موج برشی اجتناب ناپذیر است. اما مغزه گیری از چا هها در یک میدان بزرگ بسیار پرهزینه است.

 سرعت موج برشی چیست

ویژگیهای  زمین شناسی و ژئوتکنیکی محدوده شهر زاهدان

سرعت موج برشی ،استان سیستان و بلوچستان یکى از استانهاى پهناور کشور مى باشد که در جنوب خاور ایران واقع بوده ،از نظر تقسیمات زمین‌شناسى ایران در زون شرق و جنوب شرق ایران قرار داردو ریخت شناسى متنوعى بر آن حاکم است. در بخش زابل- زاهدان- سراوان، این استان دارای یک پی سنگ اقیانوسی است که باتوالی ضخیمی از نهشته های فلیش گونه پوشیده شده است. گوشه شمالی استان سیستان و بلوچستان (دشت زابل) وسیله گسل هریررود از سایر قسمتهای ایران جداشده است. رویه این دشت با نهشته های آبرفتی جوان پوشیده شده است. حاشیه باختری استان سیستان و بلوچستان لبه خاوری بلوک زمین ساختی لوت است که بوسیله گسل نه خاوری از سایر قسمتهای استان جدا شده است.

مقایسه روابط تجربی پیشنهادی با سایر روابط تجربی موجود

سرعت موج برشی ،در شکلهای شماره (۲۰) و (۲۱) نمودار روابط پیشنهادی برای خاکهای ایران (روابط ۱ و ۲) در مقایسه با تعدادی از روابط تجربی ذکر شده درجدول شماره (۱) ترسیم شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد، رابطه پیشنهادی برای خاکهای درشت دانه، تطابق خوبی با روابط JICA(2001) و (۱۹۸۹)Okamota et al دارد و رابطه پیشنهادی برای خاکهای ریزدانه تطبیق مناسبی با روابط Ohsaki & Iwasaki(1973) ،Lee(1990)،JICA(2000) دارد.یکی از دلایل مهم تفاوت نتایج حاصل از روابط تجربی مختلف برای تخمین سرعت موج برشی این است که تعداد زیادی از روابط فوق الذکر (ازجمله روابطی که توسط محققان ژاپنی ارئه شده است) در مناطقی بدست آمده اند که به لحاظ استحکام در رده خاکهای با تراکم متوسط تا متراکم یا کمی سفت تا سفت قرار میگیرند.

سرعت موج برشی در زلزله

راندمان چاه نگاری

راندن ابزار نمودارگیری DSI و به دست آوردن چاه نمودار زمان گذر امواج صوتی یکی دیگر از روش های تخمین سرعت موج برشی است. این روش اگرچه روشی معتبر است، اما باید در تعداد زیادی از چاه ها انجام شود تا توزیع سرعت را در کل میدان ارائه دهد. در بیشتر موارد، به دلیل هزینه بالای این عملیات، چاه ها مجهز به این چا ه نمودار نیستند.

اوتا و گوتو ، ۱۹۷۸

اوتا و گوتو در سال۱۹۷۸   (Ohta & Goto 1978) با مطالعات دقیق تر و تحلیل آماری بر روی ۳۰۰ سری داده که هر کدام دارای سرعت موج برشی و عدد اس پی تی بودند، روابط قبلی خویش را اصلاح کرده و ۱۵ رابطه مختلف با ضرایب تناسب مختلف ارائه نمودند (otha 1976). آنها در نهایت رابطه ساده شده ای را بصورت زیر ارائه کردند (Sykora 1988).

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زمین شناسی مقالات رشته مهندسی

.

نظرات بسته شده است.