سپتیک تانگ – تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ – پرشین مقاله

سپتیک تانگ

سپتیک تانگ نیاز انسان به محیط سالم امری انکارناپذیر است که بسادگی نمی توان از کنار آن گذشت ، چرا که متابولیسم بدن انسان در سایه محیط زیستی سالم راندمانی مطلوب از خود نشان میدهد و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه در حفظ و نگهداری محیط زیست نهایت دقت و تلاش بکار گرفته شود در راستای اهمیت همین مسئله است که بحث تصفیه فاضلاب به میان می آید و دفت و تأمل در این امر کمک شایانی به سلامت محیط زیست می کند .

این تحقیق دانشجویی تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ مشتمل بر ۱۰۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله دانشجویی

 فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- مقدمه: ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل دوم: ضرورت بهینه سازی سپتیک تانک…………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲- تعریف فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۲-۲- مشخصات فاضلاب………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۲-۲- مشخصات  فیزیکی……………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۲-۲-مشخصات شیمیایی……………………………………………………………………………………………………… ۵

۳۳-۲- انواع  فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۲- فاضلاب خا نگی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳-۲ فاضلاب  صنعتی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۳-۳-۲- فاضلاب سطحی………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۴-۲- تصفیه  فاضلاب ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۴-۲- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۲- ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب……………………………………………………………………………….. ۱۳

۵-۲- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک ……………………………………………………………. ۱۷

۱-۵-۲  سپتیک تانک ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۵-۲تعریف سپتیک تانک …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۳-۵-۲ علل کاربرد سپتیک  تانک …………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۶-۲-  تاریخچه توسعه سیستم RBC   …………………………………………………………………………………….. ۳۶

۱-۶-۲- توصیف  سیستم RBC – …………………………………………………………………………………………… 36

۲-۶-۲- مرحله  بندی کردن واحدهای RBC  …………………………………………………………………………. ۴۵

۷-۲- اصول تصفیه بیو لو ژیکی ………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱-۷-۲ موازنه جرم روی سیستم RBC   …………………………………………………………………………………. ۵۲

۸-۲- موازنه جرم روی سیستم RBC   ……………………………………………………………………………………. ۵۳

۹-۲- پارامترهای تایثر گذار برروی رشد بیو لوژیکی …………………………………………………………………. ۵۴

۱-۹-۲- اثر PH……………………………………………………………………………………………………………………… 55

۲-۹-۲- اثر سمیت وروش کاهش آن ……………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۹-۲ – اثر دما ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۱۰-۲- محدود ه بارهیدرولیکی  مناسب برای سیستم RBC  …………………………………………………….. ۵۶

۱۱-۲- مشکلات عملیات اجرایی ……………………………………………………………………………………………. ۵۹

۱۲-۲- تلفیق سپتیک  تانک با RBC  ………………………………………………………………………………………. ۵۹

فصل سوم : تجهیزات و راه اندازی ………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱-۳- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۳- قوانین طراحی مدلهای هیدرو لیک …………………………………………………………………………………. ۶۲

۱-۲-۳ – تئوری تشابه ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲-۳- اصول تشابه ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۳-  مختصری در مورد طراحی مدل ……………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۳-  محاسبه ابعاد مدل آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………… ۶۶

۱-۴-۳- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانک…………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۴-۳- محاسبه تعداد دیسکها…………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۵-۳- ساخت پایلوتها  ونصب تجهیزات مربوطه ……………………………………………………………………….. ۶۹

۶-۳ – جزئیات ساخت و راه اندازی پایلوت ……………………………………………………………………………. ۷۷

۷-۳- محاسبه میزان انرژی تقریبی  لازم باری تماس دهنده ها …………………………………………………… ۷۷

۸-۳- نصب تجهیزات مربوطه به سیستم RBC  ……………………………………………………………………….. ۸۲

۹-۳- نحوه مونتاژ سیستم ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۱۰-۳- آزمایشات …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۱-۱۰-۳- آزمایش اندازگیری اکسیژن محلول (DO)-……………………………………………………………….. 83

۲-۱۰-۳- اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی ()-………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۰-۳- آزمایش اکسیژن مورد نیا شیمیایی (COD)-……………………………………………………………… 87

۴-۱۰-۳- اندازه گیری مواد معلق (MISS)-……………………………………………………………………………. 87

۵-۱۰-۳- کل مواد باقیمانده (T.S)-………………………………………………………………………………………… 88

۱۱-۳-مواد و روشها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۱۲-۳- محلولهای لازم  و روشهای ساخت آنها…………………………………………………………………………… ۸۸

۱-۱۲-۳- آزمایش اکسیژ ن محلول (DO)-………………………………………………………………………………. 89

۲-۱۲-۳- آزمایش اکسیژن مورد نیا بیو شیمیایی ()-……………………………………………………….. ۸۹

۳-۱۲-۳- اکسیژن  مورد نیاز  شیمیایی (COD)-……………………………………………………………………… 90

۱۳-۳ – دستگاهها و وسایل مورد نیاز ………………………………………………………………………………………. ۹۱

فصل چهارم : مطالعه تجربی روی پایلوتهای طراحی شده …………………………………………………………… ۹۳

۱-۴- مختصری در مورد میکرو بیو لوژی سیستم ……………………………………………………………………… ۹۴

۲-۴- سیستمهای مرکب…………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۱-۲-۴- مکانیزم سپتیک تانک ………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۳-۴- مو جودات زنده  موجود در سیستم ……………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۴- رشد فیلم در RBC  ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۴- محاسبه میزان فسفر ورودی به سیستم …………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۱-۵-۴- توسعه فیلم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۲-۵-۴- انتقال اکسیژن بین فیلم و هوای داخل سیستم ……………………………………………………………… ۱۲۱

۶-۴- تاثیر سطح مدیل (MEDIA) روی رشد فیلم و راندمان سیستم ………………………………………… ۱۲۱

۷-۴- تاثیر سرعت چرخش برروی رشد فیلم …………………………………………………………………………… ۱۲۲

فصل پتنجم : نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۱-۵- اثرمیزان بار ورودی بر راندمان سیستم ……………………………………………………………………………. ۱۲۶

۲-۵- تغییرات PH نسبت به زمان …………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۳-۵- اثر افزایش دور الکتروموتور در پایلوت(۲)-…………………………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۵- اثر افزایش  ضخات فیلم برراندمان حذف COD- ………………………………………………………….. 132

۵-۵- تغییرات غلظت فاضلاب ورودی به سیستم ……………………………………………………………………… ۱۳۶

۶-۵- تاثیر کاهش ارتفاع فاضلاب ورودی در مخزن بادبی…………………………………………………………… ۱۳۶

۷-۵- تفییرات دما در ورودی و خروجیهای دو پایلوت………………………………………………………………. ۱۳۶

۸-۵- تغییرات جامدات کل (T.S) در ورودی و خروجی پایلوتها ……………………………………………… ۱۳۸

۱-۸-۵- تغییرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودی و خروجی پایلوت……………………………………. ۱۳۸

۲-۸-۵- تغییرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودی و خروجی پا یلوتها ………………………….. ۱۳۸

۹-۵- بررسی راندمان حذف COD  در دو پایلوت ………………………………………………………………….. ۱۴۳

۱۰-۵- مشکلات عملیات ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

.

مقاله تصفیه فاضلاب  سپتیک تانگ از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه، ضرورت تحقیق

سپتیک تانگ نیاز انسان به محیط سالم امری انکارناپذیر است که بسادگی نمی توان از کنار آن گذشت ، چرا که متابولیسم بدن انسان در سایه محیط زیستی سالم راندمانی مطلوب از خود نشان میدهد و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه در حفظ و نگهداری محیط زیست نهایت دقت و تلاش بکار گرفته شود در راستای اهمیت همین مسئله است که بحث تصفیه فاضلاب به میان می آید و دفت و تأمل در این امر کمک شایانی به سلامت محیط زیست می کند . سپتیک تانگ

تعریف فاضلاب

فاضلاب مخلوط رقیقی از انواع آبهای زائد حاصل از فعالیت انسان است که این فعالیتها را می توان در امور شخصی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی خلاصه کرد (۱۵) . در فاضلاب همواره مقدار آب ( ۹/۹۹٪ ) بوده و تنها (۱/۰٪ ) بقیه را سایر مواد تشکیل می دهند . فاضلاب تازه ، مایع کدر خاکستری رنگ است که بوی زننده ای ندارد . سپتیک تانگ

کابرد سپتیک تانگ

انواع فاضلاب

فاضلاب بسته به شکل پیدایش و خواص آنها به سه گروه تقسیم می شود “۹” فاضلابهای خانگی ، فاضلابهای صنعتی و فاضلابهای سطحی . البته امروزه فاضلاب کشاورزی را نیز به دسته بندی بالا اضافه می کنند .

فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی از فاضلاب دستگاههای بهداشتی ، شیر دستشویی ، حمام ، ماشین لباس شویی و ظرفشویی و فاضلاب آشپزخانه و همچنین فاضلاب ناشی از شستشوی قسمت هاتی مختلف خانه ایجاد می گردد .

مکانیسم سپتیک تانک

سپتیک تانک محفظه‌ایست که در آن جامدات قابل ته‌نشینی بصورت لجن ته‌نشین شده و بطریق بی‌هوازی تجزیه می‌شوند و بعلت اینکه حدوداً (۴۰-۳۰) درصد بازدهی دارد معمولاً آنرا به یک فیلتر شنی مرتبط می‌کنند]۳۶[ . سپتیک تانک بصورت یک قسمتی ـ دو قسمتی ـ سه قسمتی و معمولاً از جنس بتون ساخته می‌شد اما امروزه از جنس پلاستیک یا فایبرگلاس هم ساخته می‌شود. پساب توسط لوله‌های T شکل وارد و خارج می‌شود (بدلیل خارج نشدن جامدات و یا لایه کف).

نقش اجرایی سپتیک تانگ بتنی

کاربرد اندازه‌گیری COD جهت برآورد فیلم بیولوژیکی فعال

برای اینکه مطلع بشویم چه ضخامتی از فیلم بیولوژیکی میزان بهینه‌ای را داراست می‌توان با آزمایشهای COD در روزهای مختلف، میزان این ضخامت را بدست آورد . یعنی ضخامتی که در آن حداکثر کاهش COD را داشته باشیم، بهترین ضخامت محسوب می‌گردد.

البته ذکر این نکته ضروری است که بمرور زمان با افزایش ضخامت فیلم راندمان سیستم (حذف COD) افزایش می‌یابد.

شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک

سپتیک تانگ هماهنگونه که مختصرا” در مقدمه ذکر گردید تأسیس پالایشگاههای بزرگ و مدرن فاضلاب تنها به دلایلی چند محدود می شود که این دلایل مفصلا” در ادامه بیان می گردد. بنابر این تصفیه خانه های کوچک مطرح می گردند . منظور از تصفیه خانه های کوچک ، تصفیه خانه هایی هستند که به عللی چند واحد از تأسیسات تصفیه خانه بزرگ یا بکلی حذف و یا ساختمان آن در واحدهای دیگر ادغام شده ان. سپتیک تانگ

سپتیک تانگ بتنی چیست

نتایج :

سپتیک تانگ دو پایلوت طراحی شده تحت شرایط عملیاتی یکسان بکار گرفته شدند و روی ورودی و خروجی‌های این دو پایلوت تست‌های متعددی انجام شد و تأثیر پارامترهای مختلف نظیر دما ، PH ، دبی ، سطح موثر و … روی آنها بررسی گردید و باید عواملی که در بهبود راندمان سیستم نقش دارند تقویت و پارامترهایی که از راندمان سیستم می‌کاهند تضعیف گرند تا سیستم به بالاترین حد بهره‌دهی خود برسد.

فهرست منابع و مآخذ

الف ـ مراجع فارسی :

  • منزوی م . ت «فاضلاب شهری ـ تصفیه فاضلاب» ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳.
  • یزدانبخش ، احمدرضا ، ندافی کاظم ، «تصفیه فاضلاب» ، انتشارات فردابه ، ۱۳۷۱ ، چاپ ۱.
  • محوی امیرحسین ، «تصفیه فاضلاب در مناطق گرمسیری» ، ۷ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ دانشکده بهداشت ، ۱۳۶۴.

.

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.