قتل نفس – قتل نفس در حقوق – پرشین مقاله

قتل نفس

قتل نفس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جمله این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان بر این کره خاکی دارد.

این تحقیق دانشجویی قتل نفس در حقوق مشتمل بر  ۱۶۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

 فهرست مطالب

پیشگفتار: ۲

مقدمه : ۵

تاریخچه: ۱۶

فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد. ۲۱

گفتار نخست: مفهوم قصد. ۲۲

گفتار دوّم : انواع قصد: ۳۲

گفتار سوّم : درجات قصد : ۳۸

فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی.. ۸۱

گفتار نخست: مفهوم قتل عمدی.. ۸۲

گفتار دوم : درجات قتل عمدی: ۹۳

فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده: ۱۰۸

گفتار نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون: ۱۰۹

گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل : ۱۲۲

گفتار سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل : ۱۳۲

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۴۷

منابع و مآخذ: ۱۶۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

مقاله قتل نفس در حقوق ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله قتل نفس در حقوق  را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم لغوی قصد

قتل نفس ،  قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است در ترمینولوژی به مفهوم مصصم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.

مجازات قاتل در قران

قصد باسبق تصمیم

 قتل نفس ، قصد باسبق تصمیم یا سوءنیت باسبق تصمیم زمانی است که بین ارتکاب فعل و تفکّر مجرمانه فاصله زمانی طولانی وجود داشته و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم بپردازد.با آنکه از نظر تحقق جرم فرقی میان سوءنیت ساده و سوءنیت باسبق تصمیم نیست، لیکن در بعضی از نظامهای جزایی، سوءنیتی که توأم با اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتر می گردد. قانون جزای فرانسه در مورد بعضی از جرایم بین سوءنیت ساده و سوءنیت باسبق تصمیم فرق قائل شده و برای سوءنیت باسبق تصمیم مجازات شدیدتری را مقرر داشته است برای مثال مجازات قتل با سوءنیت ساده حبس ابد با اعمال شاقه است در حالیکه اگر جرم ارتکابی باسبق تصمیم صورت گرفته باشد مجازات آن اعدام خواهد بود.

قصد صریح یا مستقیم

قصد صریح یا ابتدایی که به آن قصد اصالی و مستقیم نیز گفته می شود وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و اراده ابتدایی وی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است.در اینصورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگیهای آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد زیرا قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده و تفاوتی ندارد که فعل ارتکابی غالباً کشنده باشد یا بطور اتفاقی موجب مرگ شده باشد و فقها معمولاً در بیان ضابطه عمد، متذکر این نوع قصد شده اند. قتل نفس

خودکشی در اسلام

مفهوم قتل

قتل، کلمه ای است عربی و در دستور عربی مصدر فعل «قتل یقتل» می باشد و در لغت به معنی «کشتن» آمده است.در فرهنگ عمید نیز آمده است:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»آنچه که بیان شده است مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) قتل نفس ،  خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل». پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود.

مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون

همانطوری که می دانیم در فقه نیز ضابطه کار نوعاً کشنده مشخص نشده است و اگر ضابطه ای را نیز مشخص نموده اند بسیار مبهم است. فقها بیشتر به طور موردی به ذکر مصادیق پرداخته اند. ولی می توان از مصادیق مذکور ضابطه و معیاری را بدست آورد. بر همین اساس به بررسی ضوابط و مصادیق در فقه می پردازیم و سپس قدر متیقن از فعل نوعاً کشنده استخراج می گردد. قتل نفس

مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل

منظور وسایلی است که ذاتاً کشنده بوده و یا استعمال آنها عرفاً و عادتاً و غالباً کشنده است، مانند هر قسم اسلحه اعم از گرم و سرد و اعم از جنگی و شکاری. پس تفنگ شکاری و سلاح کمری و دشنه و چاقوی ضامن دار و یک تخته سنگ بزرگ و یا مقدار زیادی آب و یا گاز یا شیر درنده وحشی و نظایر اینها از این نوعند. پس بنابراین برخی از افعال هستند که بطور طبیعی و ذاتی کشنده بوده اعمال آن در هر شرایطی بر انسان موجب مرگ می گردد و در انجام این افعال و بکارگیری بعضی از آلات هیچگونه تردیدی در وجود قصد قتل ایجاد نمی گردد. قتل نفس ،  زیرا آن وسایل و افعال جز برای کشتن دیگری صورت نمی پذیرد. افعال مطلقاً قتاله، افعالی هستند که جز تصور قتل از آن راه نیافته و به وضوح ظهور در قصد قتل دارند، مثلاً، شخصی که دیگری را از قله مرتفعی به پایین پرتاب می نماید، فعل وی ذاتاً قتاله می باشد و هیچ گونه شکی در قصد قتل وی وجود نخواهد داشت.

گناه آدم کشی

 قصد رجائی

گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد، مثلاً با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد که این مورد به قصد جازم معروف است، ولیکن در مواردی ممکن است جانی ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجه آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود.

مفهوم حقوقی قصد

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مصطلح و مترادف یکدیگر به کار برده شده است.از نظر حقوقی سوءنیت اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

نظرات بسته شده است.