عدویه – مقاله بررسی زندگی و احوال رابعه عدویه – پرشین مقاله

عدویه

موضوع عرفان و تصوف،یکی از مهمترین مباحث بشری در طی قرون به شمار می رود.ودر تمامی ادیان نیز بدان توجه شده است.زنان عارف همپای مردان نقش بسزایی در پیشبرد نهضت تصوف و عرفان اسلامی داشته اند این پایان نامه ابتدا به بحث عرفان و تصوف و رابطۀ آن با اسلام میپردازد.سپس زندگی یکی از زنان عارف بصره،به نام«رابعه عدویه»(متوفی ۱۸۵یا۱۳۵ه.ق)را مورد بررسی قرار می دهد.

مطلب مقاله بررسی زندگی و احوال رابعه عدویه مشتمل بر۲۲۲ صفحه است.برای دیدن فهرست مطالب وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

پیشگفتار: ۶

مقدمه: ۸

فصل اول.. ۱۲

کلیات طرح.. ۱۲

۱-۱ بیان مسئله. ۱۳

۱-۲ اهمیت تحقیق.. ۱۳

۱-۳ سؤال مورد تحقیق.. ۱۴

۱-۴ زمینه تحقیق.. ۱۴

۱-۵ تعریف واژگان.. ۱۵

۱-۶- محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. ۱۵

۱-۷ پیشینه تحقیق.. ۱۶

۱-۸ روش کار. ۱۶

فصل دوم. ۱۷

عرفان و تصوف… ۱۷

۲-۱ عرفان.. ۱۸

۲-۲ تصوف و منشأ آن.. ۲۰

۲-۳ رابطه تصوف و اسلام. ۲۲

۲-۴ سیر تصوف در قرون و ادوار. ۲۳

۲-۵  تصوف عاشقانه و تصوف زاهدانه. ۲۷

۲-۶ تصوف و زنان صوفی.. ۲۹

فصل سوم. ۳۰

رابعه عدویه. ۳۰

۳-۱ نام و کنیه. ۳۲

۳-۲ اوان زندگی رابعه. ۳۵

۳-۳ اوضاع سیاسی عصر رابعه. ۳۷

۳-۴ بصره در عهد رابعه. ۴۰

۳-۵ ورود رابعه به طریقت الهی.. ۴۳

۳-۶ عبادات رابعه عدویه. ۴۶

فصل چهارم. ۵۳

مقامات عارفان.. ۵۳

۴-۱ مقام اول: توبه. ۵۶

۴-۲ مقام ورع. ۶۲

۴-۳ مقام زهد.. ۶۳

۴-۴ مقام فقر. ۶۶

۴-۵ مقام صبر. ۶۹

۴-۶ مقام توکل.. ۷۲

۴-۷ مقام رضا ۷۷

فصل پنجم.. ۸۲

اندیشه های عرفانی رابعه عدویه. ۸۲

۵-۱ محبت الهی.. ۸۳

۵-۲  رابعه و مقام محبت…. ۸۹

۵-۳  وحدت وجود. ۹۶

۵-۴ ابن عربی.. ۹۹

۵-۵ ابن عربی و وحدت وجود. ۱۰۰

۵-۶ رابعه عدویه و وحدت وجود. ۱۰۱

۵-۷ حج از دیدگاه عرفا ۱۰۳

۵-۸ حج از دیدگاه  رابعه. ۱۰۵

فصل ششم.. ۱۱۱

حالات رابعه. ۱۱۱

۶-۱ رابعه وخوف الهی.. ۱۱۲

۶-۲ رابعه و ذکرالهی.. ۱۱۴

۶-۳ رابعه و حال مشاهده ۱۱۷

فصل هفتم.. ۱۲۰

ازدواج از دیدگاه رابعه. ۱۲۰

فصل هشتم.. ۱۲۷

رابعه های تاریخ.. ۱۲۷

۸-۱ رابعه شامیّه. ۱۲۸

۸-۲ رابعه بنت کعب…. ۱۳۱

۸-۳ رابعه دختر شیخ ابوبکر بخاری… ۱۳۵

فصل نهم.. ۱۳۶

معاشران رابعه. ۱۳۶

۹-۱ مردان صوفی.. ۱۳۷

۹-۱-۱- حسن بصری… ۱۳۷

۹-۱-۲ مالک دینار. ۱۳۹

۹-۱-۳ سفیان ثوری… ۱۴۱

۹-۱-۴ ابراهیم ادهم.. ۱۴۳

۹-۱-۵ شقیق بلخی.. ۱۴۵

۹-۱-۶ ریاح عمرو قیسی.. ۱۴۶

۹-۲ زنان صوفی.. ۱۴۸

۹-۱-۱ مریم بصری… ۱۴۸

۹-۲-۲ عفیره عابده ۱۴۸

۹-۲-۳ معاذه عدویه. ۱۵۰

۹-۲-۴ حیونه. ۱۵۲

۹-۲-۵ عبده بنت ابی شوال.. ۱۵۴

فصل دهم.. ۱۵۶

کرامات و خرق عادات… ۱۵۶

۱۰-۱ کرامات اولیا ۱۵۷

۱۰-۲ کرامات رابعه. ۱۶۱

فصل یازدهم.. ۱۶۷

فضایل رابعه عدویه. ۱۶۷

۱۱-۱ خردمندی رابعه. ۱۶۸

۱۱-۲ اشعار رابعه. ۱۶۹

۱۱-۳ مناجات رابعه. ۱۷۶

۱۱-۴ حکایت و سخنان رابعه. ۱۷۸

فصل دوازدهم.. ۱۸۹

در گذشت رابعه عدویه. ۱۸۹

۱۲-۱  مرگ از دیدگاه عرفا ۱۹۰

۱۲-۲ رحلت رابعه. ۱۹۱

۱۲-۳  تاریخ درگذشت رابعه. ۱۹۲

۱۲-۴ آرامگاه رابعه. ۱۹۴

۱۲-۵ خواب دیدن عرفا ۱۹۵

فصل سیزدهم.. ۲۰۱

رابعه د ر شعر پارسی.. ۲۰۱

۱۳-۱ رابعه در اشعار فرید الدین عطار. ۲۰۲

۱۳-۲ رابعه در شعر خاقانی.. ۲۱۲

فصل چهاردهم.. ۲۱۵

نتیجه گیری… ۲۱۵

فهرست مآخذ و منابع.. ۲۱۸

.

مطلب مقاله بررسی زندگی واحوال رابعه عدوبه در پرشین مقاله موجود است.

مطلب مقاله بررسی زندگی واحوال رابعه عدویه را میتوانید در زیر ببینید.

مذهب رابعه عدویه

رابعه عدویه

از مشاهیر زنان صوفی می توان رابعه عدویه را نام برد که در سیر الی الله گوی سبقت از اقران خود ربوده است عطار در« منطق الطیر»، وی را به سبب کسب کمالات معنوی «تاج الرّجال» می خواند. (عطار، ۱۳۷۰، ۱۰۰)و در تذکره الاولیا او را چنین معرفی می کند:«آن مخدّره خدر خاص، آن مستوره ستر اخلاص ، آن سوخته عشق و اشتیاق، آن شیفته قرب و احتراق، آن نایب مریم صفیه، آن مقبول الرجال، رابعه عدویه رحمها الله». (عطار، ۱۳۸۳، ۱۳۱)مارگارت اسمیت، وی را همراه با معاذه عدویه و اُم در داء همسر زاهد و عارف مشهور، عبدالقیس انباری، صحابه معروف پیامبر(ص) سه  مقدسه بزرگ بصره می داند.

نام و کنیه

نام وی رابعه بود آورده اند بدان سبب پدرش این نام را بر او نهاد که چهارمین دختر خانواده بوده است صاحب «غیاث اللغات» وجه تسمیه او را تأیید می کند: (دهخدا،ج۸)کنیه او را ابن خلکان در «وفیات الاعیان» ام عمرو ذکر می کند و نیز مؤلف «ریحانه الادب» و مؤلف «معارف و معاریف» و دهخدا و دکتر مصاحب در دایره المعارف فارسی، او را مکنّی به« ام الخیر»   می دانند.

زندگینامه کامل رابعه عدویه

پدر رابعه

نام پدر رابعه را، ابن خلّکان در «وفیات الاعیان» و «زبیدی در اتحاف الساده المتقین» «اسمعیل» ذکر می کنند. (زبیدی،۱۴۱۲ق،۵۷۶)عبدالروف مناوی در «طبقات الاولیا» فقط از او به قیسیه یاد می کند و نام پدرش را نمی آورد. عطار در« تذکره الاولیا» و ابن جوزی در« صفه الصفوه» نیز از ذکر نام پدر او امتناع کرده اند.باتوجه به این که فرد دیگری به نام رابعه دمشقیّه همسر احمد بن ابی الحورای نیز پدرش، موسوم به اسماعیل بوده است این احتمال وجوددارد که تذکره نویسانی که نام پدر رابعه عدویه را اسماعیل،ذکر کرده اند، به علت تشابه نام این دو فرد، بوده باشد

اوان زندگی رابعه

«رابعه عدویه قیسیه در سال۹۵ یا۹۹ هجری قمری (۷۱۴-۷۱۷ م) در بصره متولد شد. او در پیشبرد نهضت تصوف یکی از سه عارفه مشهور بصره است. دو تن دیگر یکی معاذه عدویه ودیگری، همسر یکی از عارفان بزرگ شیخ عبدالقیس الانباری به نام« اُم درداء» می باشد. او در خانواده ای مستمند به دنیا آمد و در کودکی به بردگی فروخته شد ولی پرهیزگاری و پارسایی او، استقلال او را حفظ کرد و او آزاد شد. مدتها در بیابان ها می زیست تا این که در بصره اقامت گزید.» (دایره المعارف اسلام انگلیسی، ۳۵۴)

حکایت های رابعه عدویه

اوضاع سیاسی عصر رابعه

بعد از رحلت رسول اکرم، اگر چه اختلافات داخلی شدیدی در عربستان شروع شد ولی به سرعت از میان رفت و حکومت اسلامی قدرت بسیار یافت چنان که توانست نقشه ای را که از اواخر حیات حضرت رسول برای تسخیر نواحی غیر عربی آغاز شده بود، اجرا کند و دسته ای از مجاهدان را به جانب ممالک روم و ایران گسیل دارد.

عبادات رابعه عدویه

در عرفان، ابزار عرفانی و تجربه های عرفانی، کار کردی  نظیر مقامات عرفانی دارند. این ابزار به تناسب هدف و یا زمان و شرایط می تواند متفاوت باشد در قرن دوم بسیاری از زنان عارف به سبب عبادت و طاعت بسیار خویش، لقب عابده و زاهده ویا متعبده گرفته اند. در شرح احوال ایشان به مواردی مبنی بر تهجد و شب زنده داری قرائت قرآن و بر پا داشتن نماز و دائم الذکر بودن آنان   برمی خوریم در بسیاری از متون عرفانی در شرح احوال رابعه به این موراد اشاره شده است.

.

نظرات بسته شده است.