تربیت دینی – بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه – پرشین مقاله

تربیت دینی

تربیت دینی تـوجـه بـه دیـن ودیـنداری همواره به عنوان یکی ازمسائل مهم مطرح بوده و می باشد و به عبارت  بهتر می توان گفت که  همراه با هبوط حضرت آدم ابولبشر (ع) ، به کره خاکی دین و دینداری نیز آغاز شد و همواره در طول حیات بشر در زندگی  انسان ها حضور داشته است و آنچنان این موضوع از اهمیت برخوردار بوده که خداوند متعال پیامبران  زیادی را برای ارائه دین و تقویت دینداری انسان ها همچنین جلوگیری از انحراف بشر به طرف دین باطل ارسال نموده است و این خود بیانگر اهمیت این موضوع مهم  می باشد  .

چکیده تحقیق :

خداوند متعال در طول تاریخ  پیامبران زیادی را برای ارائه دین و تقویت دین داری انسان ها به منظور جلوگیری از انحراف بشر ارسال نموده است از طرف دیگر پیامبران  آسمانی نیز دعوت مردم به سوی خدا را در راس اهداف و برنامه های خود قرار داده اند مهمترین گام برای رسیدن به این اهداف تربیت افراد بشر به سمت اخلاق و دین است .

این تحقیق دانشجویی بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه مشتمل بر۱۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تربیت دینی

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………. صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله………………………………………………………………………… ۴

اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………….. ۵

اهداف پژوهش…………………………………………………………………… ۷

سوالات پژوهش………………………………………………………………….. ۸

تعاریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………… ۹

تعاریف نظری……………………………………………………………………. ۹

تعاریف عملیاتی  ……………………………………………………………….. ۱۲

روش تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۳

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………. ۱۵

بخش اول……………………………………………………………………….. ۱۷

موضوع  تربیت…………………………………………………………………. ۱۷

ارزش و اهمیت تربیت…………………………………………………………. ۱۷

جایگاه تعلیم و تربیت……………………………………………………………. ۱۸

هدفهای تربیت در اسلام…………………………………………………………. ۱۹

اصول و مبانی وروشهای تربیت……………………………………………….. ۲۱

مفهوم دین……………………………………………………………………….. ۲۵

فلسفه و ضرورت دین…………………………………………………………… ۲۵

اهمیت تربیت دینی……………………………………………………………… ۲۵

زمان تربیت دینی……………………………………………………………….. ۲۸

طریق آموزش دینی……………………………………………………………… ۳۳

اصولی در تربیت دینی………………………………………………………….. ۳۴

آسیب شناسی تربیت دینی……………………………………………………….. ۳۵

موانع تربیت دینی نسل نوجوان در نهاد خانواده……………………………….. ۳۶

موانع تربیت دینی نسل جوان در نهاد جامعه…………………………………… ۳۷

موانع تربیت دینی  نسل نوجوان در نهاد نظام آموزشی………………………… ۳۸

بخش دوم……………………………………………………………………….. ۳۹

آشنایی با نهج البلاغه……………………………………………………………. ۳۹

ضرورت تربیت از دیدگاه نهج البلاغه…………………………………………. ۴۱

امکان تربیت از دیدگاه نهج البلاغه…………………………………………….. ۴۴

تربیت پذیری انسان از دیدگاه نهج البلاغه……………………………………… ۴۵

ارزش تربیت از دیدگاه نهج البلاغه…………………………………………….. ۴۶

هدفداری تربیت ازدیدگاه نهج البلاغه…………………………………………… ۴۷

ضرورت شتاب در تربیت نوجوان  از دیدگاه نهج البلاغه……………………… ۵۰

عوامل موثر در تربیت از دیدگاه نهج البلاغه………………………………….. ۵۲

وراثت…………………………………………………………………………… ۵۲

محیط  ………………………………………………………………………….. ۵۳

محیط جغرافیایی………………………………………………………………… ۵۴

سختیها و شداید………………………………………………………………….. ۵۵

کار………………………………………………………………………………. ۵۵

عوامل ماورای طبیعت………………………………………………………….. ۵۶

اراده انسان………………………………………………………………………. ۵۶

مبانی تربیت از دیدگاه  نهج البلاغه…………………………………………….. ۵۷

مبانی هستی شناسی ( معرفت به خداوند ، به دین و جهان آخرت ) …………… ۵۷

مبانی انسان شناختی ( عقل ، اراده ، تاثیرپذیری … )………………………….. ۵۸

اصول تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه  ………………………………………….. ۶۲

اصل اعتدال…………………………………………………………………….. ۶۲

اصل تدرج و تمکن   …………………………………………………………… ۶۲

اصل تسهیل و تیسر…………………………………………………………….. ۶۳

اصل زهد  ……………………………………………………………………… ۶۳

اصل تعقل……………………………………………………………………….. ۶۴

اصل تفکر………………………………………………………………………. ۶۴

اصل تدبر……………………………………………………………………….. ۶۵

اصل کرامت…………………………………………………………………….. ۶۵

اصل عزت………………………………………………………………………. ۶۵

روشهای تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه………………………………………….. ۶۶

روش الگویی……………………………………………………………………. ۶۶

روش محبت  …………………………………………………………………… ۶۷

روش تذکر  …………………………………………………………………….. ۶۷

روش عبرت  …………………………………………………………………… ۶۸

روش موعظه  ………………………………………………………………….. ۶۸

روش تشویق و تنبیه  …………………………………………………………… ۶۹

روش توبه……………………………………………………………………….. ۷۰

روش ابتلاء و امتحان…………………………………………………………… ۷۲

روش مراقبه و مطالبه…………………………………………………………… ۷۳

بررسی نمونه عملی در سیره امام علی (ع)…………………………………….. ۷۴

نامه ۳۱ نهج البلاغه سفارشات  امام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) ۷۴

پیشینه نظری تحقیق ( تحقیقات انجام شده در داخل کشور )……………………. ۸۱

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه……………………………………………………………………………. ۸۷

نمونه  …………………………………………………………………………… ۸۷

روش اجرای پژوهش…………………………………………………………… ۸۷

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………… ۸۸

طرح پژوهش……………………………………………………………………. ۸۸

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………. ۹۱

معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع اول راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش ۹۲

معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع دوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش ۱۱۰

معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع سوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش ۱۲۵

یک نگاه کلی به مباحث تربیتی امام علی (ع) و نمودار توصیفی…………….. ۱۴۲

پاسخ به سوالهای  پژوهشی…………………………………………………….. ۱۴۷

 

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادها

بیان مسئله ، روش و یافته ها به صورت خلاصه……………………………… ۱۵۳

نتیجه گیری  …………………………………………………………………… ۱۵۵

محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………… ۱۵۷

پیشنهادها……………………………………………………………………….. ۱۵۸

فهرست منابع…………………………………………………………………… ۱۶۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه از پرشین مقاله

 

خلاصه ای کوتاه از مقاله بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه را در زیر می توانید ببینید.

چکیده تحقیق :

خداوند متعال در طول تاریخ  پیامبران زیادی را برای ارائه دین و تقویت دین داری انسان ها به منظور جلوگیری از انحراف بشر ارسال نموده است از طرف دیگر پیامبران  آسمانی نیز دعوت مردم به سوی خدا را در راس اهداف و برنامه های خود قرار داده اند مهمترین گام برای رسیدن به این اهداف تربیت افراد بشر به سمت اخلاق و دین است . حتی در قرن بیست ویکم به بعد نیز علی رغم پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی میل به پرسش در وجود انسان ها شعله می کشد

مقـدمه :

تـوجـه بـه دیـن ودیـنداری همواره به عنوان یکی ازمسائل مهم مطرح بوده و می باشد و به عبارت  بهتر می توان گفت که  همراه با هبوط حضرت آدم ابولبشر (ع) ، به کره خاکی دین و دینداری نیز آغاز شد و همواره در طول حیات بشر در زندگی  انسان ها حضور داشته است و آنچنان این موضوع از اهمیت برخوردار بوده که خداوند متعال پیامبران  زیادی را برای ارائه دین و تقویت دینداری انسان ها همچنین جلوگیری از انحراف بشر به طرف دین باطل ارسال نموده است و این خود بیانگر اهمیت این موضوع مهم  می باشد  .

بیان مسئله

با توجه به مشکلات و انحرافات اخلاقی و دینی نوجوانان در دهه اخیر بکارگیری روش و الگوهای دینی درست و کامل برای رفع مشکلات وبرطرف نمودن موانع و هدایت صحیح آنان امری ضروری می باشد از جمله این شیو ه ها و الگوی صحیح راه یافت در مسیر شناخت شیو ه های تربیتی  امام علی (ع) به عنوا ن یک انسان کامل و یک الگوی تمام نمای انسانیت می باشد

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

چنانچه اهداف مشترک همه انبیاء الهی ، مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد مشخص می شود که موضوع تربیت دینی و اخلاقی از عالی ترین اهداف و وجه مشترک تعالیم همه فرستادگان الهی بوده است  و این مهم همواره در کتب آسمانی  مورد تاکید قرار گرفت و تکرار کلمه تقوا  در قرآن کریم به عنوان کامل ترین کتاب آسمانی ادعای فوق را تایید می کند .

اهداف پژوهش

اهداف کلی :

  • « بررسی میزان بکارگیری روشهای تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی »

ارائه پیشنهاد ها بر اساس یافته های پژوهش به برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت به منظور عمق بخشیدن به شناخت دینی دانش آموزان و افزایش روحیه دینداری و تعهد و التزام عملی آنان نسبت به اسلام و انقلاب به عنوان هدف غائی این تحقیق  .

تربیت دینی چیست

موضوع تربیت :

موضوع و محور تربیت انسان است و با توجه به زمینه های رشد و استعدادهای درونی بشر، تعلیم و تربیت جایگاه خود را پیدا می کند. به عبارت دیگر چگونگی تربیت یافتن انسان و شکوفایی استعدادهای درونی او وظیفه تعلیم وتربیت است .

ارزش و اهمیت تربیت :

«والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاوجعل لکم السمع والابصاروالافئده لعلکم تشکرون.

در اهمیت و ارزش تربیت همین بس که قرآن کریم محور دعوت پیامبران را عموما و پیامبر عظیم الشان اسلام را خصوصا تربیت فضائل اخلاقی قرار داده است و این از موضوعاتی است که جامعه بشری از همـان روزگـار نخستین حیـات بـه آن نیـاز داشته و روز به روز با توسعه زندگی اجتماعی  و علمی و سیاسی این نیاز بیشتر شده است

روش های تربیت دینی

اصول ، مبانی و روشهای تربیت :

اصول تعلیم و تربیت :

واژه اصل در لغت به معنای بیخ  ، بنیاد ، پایه و بن هر چیزی است .

در علوم تربیتی معانی گوناگونی برای اصول بیان شده است .

مفاهیم ، نظریه ها و قواعد نسبتا ٌ کمی که در بیشتر موارد صادق است   و باید راهنمای مربیان  در کلیه اعمال تربیتی باشد . و یا قاعده عامه ای که می توان آن را به منزله دستورالعملی کلی در نظر گرفت و از آن به عنوان راهنمای عمل استفاده کرد .

مفهوم تربیت دینی

مبانی تعلیم و تربیت :

واژه مبانی ، جمع مبنا و در لغت به معنای بنیان اساسی وبنیاد است .  درعلوم تربیتی ، معانی گوناگونی برای مبانی شده است . د رحقیقت مبانی در تعلیم و تربیت عبارت است از قضایای حاوی”است”که به موقعیت انسان وامکانات ومحدودیتهای او و ضرورتهایی که همواره حیات انسان تحت تاثیرآنهاس مربوط می شود . ویا مبانی تعلیم و تربیت مجموعه قانونمندی های شناخته شده در علوم نظری چون روانشناسی و جامعه شناسی است که تعلیم و تربیت بر آن تکیه می کند تربیت دینی

انواع مبانی تربیت

انسان به عنوان موجودی چند بعدی که دارای ویژگی ها وصفات متمایز از سایر موجودات است طبیعت منحصر به فردی دارد . وجود او مملو از قوا و استعدادهای متنوع و گاه متضاد است از عقل و اندیشه تا غضب و شهوت ، از عشق و دوست داشتن تا انزجار و تنفر، خودخواهی ودیگر خواهی  و … همه و همه خصوصیات و خصلت هایی است که از او موجودی زیستی ، اجتماعی ، روانی ؛ اخلاقـی ، فلسفـی و الهـی ساختـه اسـت . تربیت دینی

روشها در تعلیم و تربیت

روش در لغت به معنای طریقه و قاعده ، قانون و شیوه است .روشهای تربیتی عبارتند از دستورالعملهایی که به ما می گویند برای رسیدن به مقصد و مقصود مورد نظر چه باید کرد . به عبارت دیگر روشها ، راهکارها و شیوه هایی عملی هستند که در فرایند تربیت بکار می روند تا متربی به هدف نهایی تربیت برسد . تربیت دینی

یک  نگاه کلی به مباحث تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه

تربیت دینی با توجه به مطالب استخراج شده از نهج البلاغه و کتب تفسیری پیرامون آن در مورد اصول و مبانی تربیتی از دیدگاه امام علی (ع) در فصول گذشته مشاهده نمودیم که پایه این مباحث در حقیقت حرکت به سمت شناخت واعتقاد یافتن ، همراه با باورهای فکری و قلبی به اصول دین می باشد. اعتقاد و باور قلبی به خداوند یگانه به وحدانیت او و توکل بر او …. به محبت به اولیا خدا و بحث نبوت و توجه به عالم معاد و وجود عالم آخرت و زندگی پس از مرگ و حساب و کتاب و میزان و عدالت الهی می باشد. تربیت دینی

عوامل موثر در تربیت از دیدگاه نهج البلاغه

مسائلی که در تربیت فرزندان از دیدگاه امام علی (ع) موثر ومهم محسوب می شود مسائلی هستند

مربوط به قبل و بعد از تولد . یعنی پدر و مادر قبل از تولد یافتن فرزند باید به فکر تربیت او باشند .

اهم این مسائل عبارتند از وراثت ( انتقال بسیاری از خصوصیات رفتاری به فرزند) تربیت دینی

پاسخ به سوالهای  پژوهش

  • تربیت دینی درسن نوجوانی از دیدگاه نهج البلاغه چه جایگاهی دارد؟

مسئله تربیت در سن نوجوانی آنقدر از دیدگاه امام علی (ع) مهم و ارزشمند است که در نامه ای به امام حسن مجتبی (ع) می نویسند :

پسرم هنگامیکه دیدم سالیانی از من گذشته وتوانایی رو به کاستی رفت به نوشتن وصیبت برای تو شتاب کردم و ارزشهای اخلاقی را برای تو برشمردم .

فهرست منابع

۱- آردن ، ریمون ، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، جلد دوم،تهران انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم ، ۱۳۷۷

۲-ابوطالبی ، مهدی ، تربیت دینی از دیدگاه امام علی(ع) ،انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۳

۳- باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ، تهران ، انتشارات مدرسه ،۱۳۸۴، ج ۱و۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.