روش های تربیت دینی – روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی – پرشین مقاله

روش های تربیت دینی

روش های تربیت دینی تـوجـه بـه دیـن ودیـنداری همواره به عنوان یکی ازمسائل مهم مطرح بوده و می باشد و به عبارت  بهتر می توان گفت که  همراه با هبوط حضرت آدم ابولبشر (ع) ، به کره خاکی دین و دینداری نیز آغاز شد و همواره در طول حیات بشر در زندگی  انسان ها حضور داشته است و آنچنان این موضوع از اهمیت برخوردار بوده که خداوند متعال پیامبران  زیادی را برای ارائه دین و تقویت دینداری انسان ها همچنین جلوگیری از انحراف بشر به طرف دین باطل ارسال نموده است و این خود بیانگر اهمیت این موضوع مهم  می باشد  .

این تحقیق دانشجویی  روش های  تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مشتمل بر ۱۲۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش های تربیت دینی

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………. صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله………………………………………………………………………… ۴

اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………….. ۵

اهداف پژوهش…………………………………………………………………… ۷

سوالات پژوهش………………………………………………………………….. ۸

تعاریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………… ۹

تعاریف نظری……………………………………………………………………. ۹

تعاریف عملیاتی  ……………………………………………………………….. ۱۲

روش تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………. ۱۵

بخش اول……………………………………………………………………….. ۱۷

موضوع  تربیت…………………………………………………………………. ۱۷

ارزش و اهمیت تربیت…………………………………………………………. ۱۷

جایگاه تعلیم و تربیت……………………………………………………………. ۱۸

هدفهای تربیت در اسلام…………………………………………………………. ۱۹

اصول و مبانی وروشهای تربیت……………………………………………….. ۲۱

مفهوم دین……………………………………………………………………….. ۲۵

فلسفه و ضرورت دین…………………………………………………………… ۲۵

اهمیت تربیت دینی……………………………………………………………… ۲۵

زمان تربیت دینی……………………………………………………………….. ۲۸

طریق آموزش دینی……………………………………………………………… ۳۳

اصولی در تربیت دینی………………………………………………………….. ۳۴

آسیب شناسی تربیت دینی……………………………………………………….. ۳۵

موانع تربیت دینی نسل نوجوان در نهاد خانواده……………………………….. ۳۶

موانع تربیت دینی نسل جوان در نهاد جامعه…………………………………… ۳۷

موانع تربیت دینی  نسل نوجوان در نهاد نظام آموزشی………………………… ۳۸

بخش دوم……………………………………………………………………….. ۳۹

آشنایی با نهج البلاغه……………………………………………………………. ۳۹

ضرورت تربیت از دیدگاه نهج البلاغه…………………………………………. ۴۱

امکان تربیت از دیدگاه نهج البلاغه…………………………………………….. ۴۴

تربیت پذیری انسان از دیدگاه نهج البلاغه……………………………………… ۴۵

ارزش تربیت از دیدگاه نهج البلاغه…………………………………………….. ۴۶

هدفداری تربیت ازدیدگاه نهج البلاغه…………………………………………… ۴۷

ضرورت شتاب در تربیت نوجوان  از دیدگاه نهج البلاغه……………………… ۵۰

عوامل موثر در تربیت از دیدگاه نهج البلاغه………………………………….. ۵۲

وراثت…………………………………………………………………………… ۵۲

محیط  ………………………………………………………………………….. ۵۳

محیط جغرافیایی………………………………………………………………… ۵۴

سختیها و شداید………………………………………………………………….. ۵۵

کار………………………………………………………………………………. ۵۵

عوامل ماورای طبیعت………………………………………………………….. ۵۶

اراده انسان………………………………………………………………………. ۵۶

مبانی تربیت از دیدگاه  نهج البلاغه…………………………………………….. ۵۷

مبانی هستی شناسی ( معرفت به خداوند ، به دین و جهان آخرت ) …………… ۵۷

مبانی انسان شناختی ( عقل ، اراده ، تاثیرپذیری … )………………………….. ۵۸

اصول تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه  ………………………………………….. ۶۲

اصل اعتدال…………………………………………………………………….. ۶۲

اصل تدرج و تمکن   …………………………………………………………… ۶۲

اصل تسهیل و تیسر…………………………………………………………….. ۶۳

اصل زهد  ……………………………………………………………………… ۶۳

اصل تعقل……………………………………………………………………….. ۶۴

اصل تفکر………………………………………………………………………. ۶۴

اصل تدبر……………………………………………………………………….. ۶۵

اصل کرامت…………………………………………………………………….. ۶۵

اصل عزت………………………………………………………………………. ۶۵

روشهای تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه………………………………………….. ۶۶

روش الگویی……………………………………………………………………. ۶۶

روش محبت  …………………………………………………………………… ۶۷

روش تذکر  …………………………………………………………………….. ۶۷

روش عبرت  …………………………………………………………………… ۶۸

روش موعظه  ………………………………………………………………….. ۶۸

روش تشویق و تنبیه  …………………………………………………………… ۶۹

روش توبه……………………………………………………………………….. ۷۰

روش ابتلاء و امتحان…………………………………………………………… ۷۲

روش مراقبه و مطالبه…………………………………………………………… ۷۳

بررسی نمونه عملی در سیره امام علی (ع)…………………………………….. ۷۴

نامه ۳۱ نهج البلاغه سفارشات  امام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) ۷۴

پیشینه نظری تحقیق ( تحقیقات انجام شده در داخل کشور )……………………. ۸۱

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………. ۸۷

جامعه……………………………………………………………………………. ۸۷

نمونه  …………………………………………………………………………… ۸۷

روش اجرای پژوهش…………………………………………………………… ۸۷

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………… ۸۸

طرح پژوهش……………………………………………………………………. ۸۸

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………. ۹۱

معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع اول راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش ۹۲

معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع دوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش ۱۱۰

معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع سوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش ۱۲۵

یک نگاه کلی به مباحث تربیتی امام علی (ع) و نمودار توصیفی…………….. ۱۴۲

پاسخ به سوالهای  پژوهشی…………………………………………………….. ۱۴۷

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادها

بیان مسئله ، روش و یافته ها به صورت خلاصه……………………………… ۱۵۳

نتیجه گیری  …………………………………………………………………… ۱۵۵

محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………… ۱۵۷

پیشنهادها……………………………………………………………………….. ۱۵۸

فهرست منابع…………………………………………………………………… ۱۶۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده تحقیق :

 روش های تربیت دینی خداوند متعال در طول تاریخ  پیامبران زیادی را برای ارائه دین و تقویت دین داری انسان ها به منظور جلوگیری از انحراف بشر ارسال نموده است از طرف دیگر پیامبران  آسمانی نیز دعوت مردم به سوی خدا را در راس اهداف و برنامه های خود قرار داده اند مهمترین گام برای رسیدن به این اهداف تربیت افراد بشر به سمت اخلاق و دین است

مقـدمه :

روش های  تربیت دینی تـوجـه بـه دیـن ودیـنداری همواره به عنوان یکی ازمسائل مهم مطرح بوده و می باشد و به عبارت  بهتر می توان گفت که  همراه با هبوط حضرت آدم ابولبشر (ع) ، به کره خاکی دین و دینداری نیز آغاز شد و همواره در طول حیات بشر در زندگی  انسان ها حضور داشته است و آنچنان این موضوع از اهمیت برخوردار بوده که خداوند متعال پیامبران  زیادی را برای ارائه دین و تقویت دینداری انسان ها همچنین جلوگیری از انحراف بشر به طرف دین باطل ارسال نموده است. روش های تربیت دینی

تعریف تربیت دینی

بیان مسئله

روش های تربیت دینی با توجه به مشکلات و انحرافات اخلاقی و دینی نوجوانان در دهه اخیر بکارگیری روش و الگوهای دینی درست و کامل برای رفع مشکلات وبرطرف نمودن موانع و هدایت صحیح آنان امری ضروری می باشد از جمله این شیو ه ها و الگوی صحیح راه یافت در مسیر شناخت شیو ه های تربیتی  امام علی (ع) به عنوا ن یک انسان کامل و یک الگوی تمام نمای انسانیت می باشد

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

چنانچه اهداف مشترک همه انبیاء الهی ، مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد مشخص می شود که موضوع تربیت دینی و اخلاقی از عالی ترین اهداف و وجه مشترک تعالیم همه فرستادگان الهی بوده است  و این مهم همواره در کتب آسمانی  مورد تاکید قرار گرفت و تکرار کلمه تقوا  در قرآن کریم به عنوان کامل ترین کتاب آسمانی ادعای فوق را تایید می کند .

موضوع تربیت :

موضوع و محور تربیت انسان است و با توجه به زمینه های رشد و استعدادهای درونی بشر، تعلیم و تربیت جایگاه خود را پیدا می کند. به عبارت دیگر چگونگی تربیت یافتن انسان و شکوفایی استعدادهای درونی او وظیفه تعلیم وتربیت است .

ابعاد تربیت دینی

اهداف پژوهش

اهداف کلی :

  • « بررسی میزان بکارگیری روشهای تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی »

ارائه پیشنهاد ها بر اساس یافته های پژوهش به برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت به منظور عمق بخشیدن به شناخت دینی دانش آموزان و افزایش روحیه دینداری و تعهد و التزام عملی آنان نسبت به اسلام و انقلاب به عنوان هدف غائی این تحقیق

اهمیت تربیت دینی

یک  نگاه کلی به مباحث تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه

با توجه به مطالب استخراج شده از نهج البلاغه و کتب تفسیری پیرامون آن در مورد اصول و مبانی تربیتی از دیدگاه امام علی (ع) در فصول گذشته مشاهده نمودیم که پایه این مباحث در حقیقت حرکت به سمت شناخت واعتقاد یافتن ، همراه با باورهای فکری و قلبی به اصول دین می باشد. روش های تربیت دینی

عوامل موثر در تربیت از دیدگاه نهج البلاغه

مسائلی که در تربیت فرزندان از دیدگاه امام علی (ع) موثر ومهم محسوب می شود مسائلی هستند

مربوط به قبل و بعد از تولد . یعنی پدر و مادر قبل از تولد یافتن فرزند باید به فکر تربیت او باشند .

اهم این مسائل عبارتند از وراثت ( انتقال بسیاری از خصوصیات رفتاری به فرزند)  .

مقاله نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان

نتیجه گیری

روش های تربیت دینی با بررسی انجام شده در محتوای کتب دینی هرسه مقطع راهنمایی (پایه اول ، دوم وسوم ) مشاهده گردید ، روشهای تربیتی امام علی (ع) که درفصل دوم این تحقیق بیان شده است یعنی روشهای الگویی ، روش محبت ، روش موعظه ، روش تذکر، روش عبرت در محتوا و متن ها وجوددارند و روشهای توبه ، مراقبه ، محاسبه ، امتحان در متن کمتر دیده شده

پیشنهادها :

  • راهکارهای موثر در تربیت دینی نسل جوان درنظام آموزشی بر اساس یافته های پژوهش  ( به مولفین کتب دینی ، دست اندرکاان و مدرسین )
  • بهره گیری از روش فعال در تدریس دینی دوره راهنمایی .
  • هدایت دانش آموزان به سمت جستجوگری و انجام پژوهش فردی در مبانی مفاهیم و ارزشهای دینی و مذهبی از طریق کلاسهای دینی .
  • کاهش حجم مطالب کتب دینی به منظور ایجاد فرصت در بکارگیری روشهای جذاب تر در کلاس درس .

فهرست منابع

۱- آردن ، ریمون ، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، جلد دوم،تهران انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم ، ۱۳۷۷

۲-ابوطالبی ، مهدی ، تربیت دینی از دیدگاه امام علی(ع) ،انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۳

۳- باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ، تهران ، انتشارات مدرسه ،۱۳۸۴، ج ۱و۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.