هلال احمر – بررسی کلیات هلال احمر – پرشین مقاله

هلال احمر

کشور ایران  به علت  ا ینکه  در مسیر  سلسله  جبال  آلپ هیمالیا  قرار دارد  یکی از  مناطق مهم زلزله خیز دنیا  محسوب می شود و به همین  جهت  اکثر  شهرهای مهم  کشور و به خصوص  تهران یعنی  مرکز مهم سیاسی و اقتصادی  میهن اسلامی  در معرض خطر  جدی زلزله  مخرب و ویرانگر  قرار دارند و نیز عدم  رعایت  مقررات  ایمنی  در ساخت  و ساز ها این خطرات را به صورت  تصاعدی افزایش داده است. هلال احمر

مطلب بررسی کلیات هلال احمر مشتمل بر۴۲ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش تحقیق

فهرست

مقدمه: ۱

تاریخچه ی نهضت بین المللی صلیب سرخ.. ۴

اصول اساسی  نهضت بین المللی  صلیب سرخ  و هلال احمر: ۶

اعضای تشکیل دهنده ی نهضت  بین المللی  صلیب سرخ  و هلال احمر : ۷

کمیته بین المللی  صلیب سرخ : ۷

وظایف کمیته بین المللی  صلیب سرخ : ۷

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ  و هلال احمر : ۸

هدف کلی فدراسیون.. ۸

وظایف فدراسیون : ۸

جمعیت های ملی  هلال احمر  یا صلیب سرخ : ۹

اهداف جمعیت های ملی: ۹

شرایط  به رسمیت  شناختن  یک جمعیت  از نظر داخلی.. ۹

نهاد های نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر. ۱۰

وظایف دولت های  امضا کننده قرار داد ژنو. ۱۱

اهم وظایف کمسیون دائمی بین الملل صلیب سرخ و هلال احمر. ۱۱

جمعیت هلال احمر  جمهوری اسلامی ایران.. ۱۲

اهداف جمعیت.. ۱۲

وظایف  جمعیت.. ۱۲

تشکیلات  جمعیت هلال احمر ایران.. ۱۳

۱- سازمان امداد و نجات.. ۱۳

۲- سازمان داوطلبان.. ۱۴

۳- سازمان جوانان.. ۱۴

۴-سازمان تدارکات پزشکی.. ۱۴

-۵معاونت درمانی و توانبخشی.. ۱۵

-۶اداره کل امور بین الملل.. ۱۵

۷-مرکز آموزش و تحقیقات.. ۱۵

اهداف این مرکز. ۱۵

تاریخچه سازمان جوانان صلیب سرخ.. ۱۶

تاریخچه سازمان جوانان هلال احمر. ۱۶

اهداف سازمان جوانان.. ۱۶

سیا ست های سازمان.. ۱۶

( تاریخچه  اهداف و وظایف  صلیب سرخ و هلال احمر ). ۱۷

وظایف  سازمان جوانان.. ۱۷

وظایف اعضای جمعیت.. ۱۸

عناوین گروههای بشر دوستانه. ۱۸

تعریف داوطلب: ۱۸

ویژگی های یک داوطلب.. ۱۹

انواع داوطلب.. ۲۰

تعریف خدمت داوطلبانه : ۲۰

انواع خدمات داوطلبانه : ۲۰

ضرورت و اهمیت خدمات داوطلبانه : ۲۱

داوطلبی در امور خاص… ۲۱

داوطلبی در مرکز خاص  چیست ؟. ۲۲

انواع خدمت د اوطلبانه  در یک مرکز خاص : ۲۳

داوطلبی در موارد خاص  چیست : ۲۳

تفاوت داوطلبی در موارد خاص  با داوطلبی در مراکز خاص… ۲۳

واژه گروه : ۲۴

تعاریف گروه : ۲۴

ویژ گی های یک گروه. ۲۵

خصوصیات یک گروه کاری.. ۲۶

انواع گروه از نظر سازمانی: ۲۶

انواع گروها از نظر شفیع آبادی.. ۲۶

علل جذب  افراد در گروهها ۲۷

عوامل جذب فرد به گروه از نظر  کارت رایت : ۲۸

گروه ها برای اعضای خود چه کار می کنند ؟. ۲۸

چه عواملی  بر گروهها تاثیر می گذارند. ۲۹

تعریف هنجارها در گروه. ۲۹

مراحل اصلی  در تشکیل و راه اندازی  گروه. ۲۹

مراحل پیشرفت گروه  : ۳۰

تعریف نقش و انواع نقش در گروه. ۳۰

ویژگی های گروههای کارآمد (اثر بخش ). ۳۰

تعریف تیم. ۳۰

نکات مهم برای تشکیل یک تیم : ۳۱

تفاوت تیم و گروه. ۳۱

گروه. ۳۱

تکنیک های  تصمیم گیری گروهی.. ۳۱

نقاط قوت  تصمیم  گیری های گروهی.. ۳۲

نقاط ضعف  تصمیمات گروهی.. ۳۲

تعریف عضو  شاخه دانش آموزی  هلال احمر مدارس : ۳۲

اهداف و وظایف  شاخه  دانش آموزی  هلال احمر. ۳۲

اهداف.. ۳۲

وظایف.. ۳۳

وظایف عضو  در شاخه دانش آموزی هلال احمر. ۳۳

خط مشی  عمومی گروههای  چهارگانه  در جهت ارائه خدمات امدادی.. ۳۳

خط مشی اجرایی گروه تسکین الام بشری.. ۳۴

خط مشی اجرایی گروه تامین  احترام به انسانها ۳۴

خط مشی  اجرایی گروه حمایت از زندگی و سلامت انسا نها ۳۵

خط مشی اجرایی  گروه صلح و دوستی.. ۳۵

اصول کمک های اولیه  و امداد رسانی.. ۳۶

تعریف کمک های اولیه : ۳۶

تعریف امداد گر و تکنسین : ۳۶

نقش و وظایف  امداد گر  در صحنه  آسیب : ۳۶

خصوصیات امدادگر : ۳۶

تاثیرات استرسها  بر مصدومین  زنده  به چند دسته تقسیم می شوند : ۳۷

علائم استرس : ۳۷

قبل از ارزیابی مصدوم  امدادگر  به سه نکته  مهم توجه کند : ۳۷

انواع ارزیابی  در مورد مصدوم : ۳۷

ارزیابی اولیه : ۳۷

عوامل تهدید کننده حیات : ۳۸

ارزیابی اولیه شامل چه مواردی می شود : ۳۸

ارزیابی ثانویه : ۳۸

ارزیابی ثانویه شامل چند بخش است.. ۳۸

علائم حیاتی شامل  چه مواردی می شود : ۳۸

در تماس  با تلفن اورژانس  چه اطلاعاتی را باید عنوان کرد ؟. ۳۹

منابع.. ۳۹

.

مقاله بررسی کلیات هلال احمر در پرشین مقاله موجود است. برای خرید  ودانلود اقدام فرمایید

خلاصه ای از مقاله بررس کلیات هلال احمر را درزیر می توانید ببینید.

تاریخچه ی نهضت بین المللی صلیب سرخ

در سال ۱۸۵۹ (م) سپاهیان  فرانسه  و اتریش  در محلی در شمال  ایتالیا  به نام  سولفورینو به نبرد  سختی پرداختند که در مدت  کوتاهی   ۶ هزار نفر  کشته  و ۳۶ هزار نفر  مجروح  بر جای گذاشت  و در این حال  یک بازرگان  جوان  سوئیسی  به نام  هانری  دونان  با مشاهده  این صحنه ها  از افراد  بومی  که  در آن  منطقه  بودند.

اصول اساسی  نهضت بین المللی  صلیب سرخ  و هلال احمر

بی غرضی ( نهضت هیچ گونه جهت گیری  نسبت  به ملیت  نژاد –عقیده – عقاید سیاسی  ندارد .بی طرفی ( نهضت در درگیریها از هیچ طرفی جانب داری نمی کند ) نداشتن وابستگی(نهضت مستقل است ) انسانیت ( هدف نهضت  محافظت از جان  وسلامتی  نوع بشر  و تضمین کرامت انسانها است)

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

اعضای تشکیل دهنده ی نهضت  بین المللی  صلیب سرخ  و هلال احمر

کمیته بین المللی  صلیب سرخ —فدراسیون  بین المللی  جمعیت  های  صلیب سرخ  و هلال احمر —جمعیت های  ملی (صلیب سرخ و هلال احمر ) —نهاد های نهضت بین المللی  صلیب سرخ و هلال احمر .

کمیته بین المللی  صلیب سرخ

د ر سال ۱۳۶۳ توسط  هانری دونان  و چند تن از دوستانش  تاسیس شد  وشعار اصلی انها  نیکو کاری  در زمان جنگ  می باشد  و این کمیته  پایه ی  نهضت  بین المللی  صلیب  سرخ  و هلال احمر است  و دارای  ۲۵ عضو است.

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ  و هلال احمر

این سازمان  اولین جمعیت ملی و امدادی  در سال  ۱۳۴۳ هجری  شمسی  تشکیل شد و تعداد  این جمعیت  ها در سال ۱۹۱۹  به ۴۵ جمعیت رسید و پیشگامان این فدراسیون  کشورهای ژاپن  و ایتالیا  وفرانسه و انگلستان  و آمریکا  نام دارد.

اهداف جمعیت های ملی

۱-حمایت از آسیب دیدگان در زمان جنگ  و در گیری ها  می باشد

۲-آمادگی امداد رسانی  درهنگام وقوع سوانح و حوادث طبیعی

۳-همکاری در بهبود  بهداشت جامعه

۴- نشر اصول  اساسی  صلیب سرخ  و مقررات بین المللی  میان همه ملت ها

نهاد های نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

۱- کنفرانس بین المللی  صلیب سرخ (که این نهاد بالا ترین مقام تصمیم گیری نهضت است )

۲-شورای نمایندگان  نهضت صلیب سرخ و هلال احمر(دراین شورا جمعیت های ملی هر کدام یک رای دارند)

۳-کمسیون دائمی  صلیب سرخ و هلال احمر

سازمان جوانان هلال احمر چیست

اهم وظایف کمسیون دائمی بین الملل صلیب سرخ و هلال احمر

۱-ایجاد همکاری بین سازمانهای  تشکیل دهنده نهضت

۲- تشویق و پیگیری  اجرای  مصوبات  کنفرانس

۳-بررسی در باره مسائل  کلی نهضت

۴- تشکیل جلسات کنفرانس  و شورا

تشکیلات  جمعیت هلال احمر ایران

  • سازمان امداد و نجات
  • سازمان داو طلبان
  • سازمان جوانان
  • سازمان تدارکات پزشکی
  • معاونت درمان و توانبخشی، هلال احمر

اهداف هلال احمر

وظایف اعضای جمعیت

عضویت در یکی از گروههای بشر دوستانه

شرکت در دوره های آموزشی

شرکت در امداد رسانی در حوادث

شرکت در فعالیت های بشر دوستانه

شرکت در مانور ها  وهمایشها

.

نظرات بسته شده است.