رادار – اصول کلی رادار و عملکرد آن – پرشین مقاله

رادار

رادار  یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدفها به کار می رود. این دستگاه بر اساس یک شکل موج خاص به طرف هدف برای مثال یک موج سینوسی با مدولاسیون پالسی(Pulse- Modulated) و تجزیه وتحلیل بازتاب (Echo) آن عمل می کند. رادار به منظور توسعه توانایی حسی‏های چندگانه انسانی برای مشاهده محیط اطراف مخصوصاً حس بصری به کار گرفته شده است. ارزش رادار در این نیست که جایگزین چشم شود.

این تحقیق دانشجویی اصول کلی رادار و عملکرد آن مشتمل بر۵۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

مقدمه: ۱

۱-۱-اصول کلی رادار و عملکرد آن.. ۱

۲-۱-فرم ساده معادله رادار. ۵

۳-۱-شمای بلوکی رادارو عملکرد آن.. ۸

فصل دوم. ۱۴

رادارهای ردیاب و انواع آنها ۱۴

۱-۲-ردیابی با رادار. ۱۴

۲-۲-سوئیچ کردن شعاع آنتن  (Sequential lobing). 17

۳-۲-مرور مخروطی (Conical Scan). 19

۴-۲-مولد باکسار (Boxcar Generator). 22

۵-۲-کنترل خودکار بهره  AUTOMATIC Gain Control (AGC). 23

۶-۲-زاویه چپ شدگی Squint angle)). 27

رادار ردیاب تک پالس… ۳۰

۱-۳-اصول عملکرد رادار ردیاب تک پالس… ۳۰

۲-۳-مقایسه گر دامنه تک پالسی.. ۳۱

۳-۳-سیستم ردیابی هایبرید. ۳۸

۴-۳-ردیابی تک پالس با مقایسه گر فاز. ۳۹

فصل چهارم. ۴۳

شبیه سازی رادار مونوپالس… ۴۳

۱-۴-بلوک دیاگرام شبیه سازی رادار مونوپالس… ۴۳

۲-۴-شبیه‌سازی مسیر هدف.. ۴۴

۳-۴- شبیه سازی سیگنال دریافتی.. ۴۴

۴-۴-شبیه سازی آنتن منو پالس : ۵۳

۵-۴-شبیه سازی گیرنده مجموع و تفاضل.. ۵۶

مقاله اصول کلی رادار و عملکرد آن از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله اصول کلی رادار و عملکرد آن را در زیر می توانید ببینید.

اصول کلی رادار و عملکرد آن

رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدفها به کار می رود. این دستگاه بر اساس یک شکل موج خاص به طرف هدف برای مثال یک موج سینوسی با مدولاسیون پالسی(Pulse- Modulated) و تجزیه وتحلیل بازتاب (Echo) آن عمل می کند. رادار به منظور توسعه توانایی حسی‏های چندگانه انسانی برای مشاهده محیط اطراف مخصوصاً حس بصری به کار گرفته شده است.

تاریخچه رادار

فرم ساده معادله رادار

معادله رادار برد رادار را به مشخصات فرستنده، گیرنده، آنتن، هدف و محیط مربوط می سازد. این معادله نه تنها جهت تعیین حداکثر فاصله هدف تا رادارمفید است بلکه برای فهم عملکرد رادارو پایه‏ای برای طراحی رادار به کار می رود. در این قسمت فرم ساده معادله رادار ارائه می گردد.

رادارهای ردیاب و انواع آنها

۱-۲-ردیابی با رادار

یک سیستم رادار ردیاب، مختصات هدف را اندازه گیری کرده و اطلاعاتی را فراهم می‏نماید که برای تعیین مسیر هدف و پیش بینی موقعیت بعدی آن به کار می رود. تمام یا قسمتی از اطلاعات قابل دسترسی رادار، فاصله، زاویه عمودی، زاویه افق، تغییر فرکانس دوپلر – ممکن است برای پیش بینی موقعیت آینده هدف به کار رود. به عبارت دیگر رادار می تواند

رادار کشتی

سوئیچ کردن شعاع آنتن  (Sequential lobing)

پرتو آنتن که در رادارهای ردیاب معمولاً استفاده می گردد، دارای شعاع تشعشعی مدادی متقارن می باشد که در آن پهنای شعاع افقی و عمودی تقریباً برابرند. در هر حال، یک آنتن شعاع مدادی ساده برای رادارهای ردیاب مناسب نیستند مگراینکه توانائیهایی به آن داده شود که بتواند دامنه و جهت موقعیت زاویه ای هدف را نسبت به یک جهت مرجعی مشخص نماید، که معمولاً این مرجع محور آنتن انتخاب می گردد. رادار

مرور مخروطی (Conical Scan)

یک بسط منطقی از تکنیک سوئیچینگ شعاع آنتن، که در قسمت قبل تشریح شد، چرخاندن پیوسته شعاع آنتن منحرف شده بجای چرخش ناپیوسته بین چهار موقعیت گسسته است. این روش مرور مخروطی نام داد (شکل ۲-۲). زاویه بین محور چرخش (که معمولاً-ولی نه همیشه- محور آنتن انعکاسی است) و محور شعاع تشعشعی آنتن را زاویه چپ شدگی گویند. رادار

معنی رادار

مولد باکسار (Boxcar Generator)

وقتی مدولاسیون تحمیلی به قطار پالس های باریک تکراری استخراج می گردد، معمولا بهتر است که پالس ها قبل از فیلتر شدن توسط فیلتر پائین گذر گسترده (Strech) شوند. این عمل را «باکسار» یا نمونه برداری و حفظ مقدار نمونه و به دستگاه مربوط مولد باکسکار می گویند. در بحث MTI وقتی فیلترخهای با دورازه بندی فاصله (range Gated) مورد استفاده قرار می گیرد از باکسکار نیز استفاده می گردد.

کنترل خودکار بهره  AUTOMATIC Gain Control (AGC)

دامنه سیگنال برگشتی در گیرنده رادار ردیاب ثابت نخواهد بود. بلکه با زمان تغییر می‏کند. سه علت عمده تغییرات در دامنه عبارتند از‍: ۱)رابطه معکوس می توان چهارم فاصله بین سیگنال برگشتی و فاصله ۲)مدولاسیون مرور مخروطی (سیگنال زاویه) و ۳) تغییرات دامنه و در سطح مقطع راداری هدف. عمل کنترل خودکار بهره (AGC) ثابت نگهداشتن سطح dc خروجی گیرنده و حذف هر نوع تغییرات دامه شبه نویز و صاف کردن دامه بدون تخریب استخراج سیگنال خطای مورد نظر در فرکانس مرور مخروطی تا حد امکان است.

رادار تصویری

زاویه چپ شدگی Squint angle)

ولتاژ سیگنال خطای زاویه برحسب تابعی از ، زاویه بین محور چرخشی و جهت هدف در شکل (۶-۲) رسم شده است. زاویه چپ شدگی  زاویه بین محور شعاع آتن و محور چرخش می باشد و  پهنای شعاع نیم توان است. در محاسبات شکل (۶-۲) شکل شعاع تشعشعی آنتن با تابع گوسی تقریب زده شده است. هر چه ضریب زاویه سیگنال خطا بزرگتر باشد ردیابی هدف دقیقتر خواهد بود.

رادار ردیاب تک پالس

۱-۳-اصول عملکرد رادار ردیاب تک پالس

رادارهای ردیاب مرور مخروطی و سوئیچینگ شعال آنتن به تعداد حداقلی پالس نیاز دارند تا بتوانند سیگنال خطا را استخراج نمایند.در فاصله زمانی طول آن اندازه گیری با مرور مخروطی با سوئیچینگ شعاع آنتن انجام می گیرد، قطار پالس های برگشتی بایستی دارای مولفه مدولاسیون دامنه غیر از مدولاسیون ایجاد شده در اثر مرور نباشد.

مقایسه گر دامنه تک پالسی

مقایسه گر دامنه تک پالسی برای به دست آوردن سیگنال خطا در یک مختصات از دو پرتو آنتن روی هم افتاده استفاده می کند (شکل ۱-۳ الف). دو شعاع آنتنی روی هم افتاده را می توان توسط یک منعکس کننده و یا آنتن لنز که با دو عنصر تغذیه نزدیک به هم روشن شده به دست آورد. (اگر هر دو سیگنال خطای افقی و عمودی لازم باشد .

سیستم ردیابی هایبرید

نام های کونوپالس و مرور با جبارن برای سیستم های ردیابی هایبرید که ترکیبی از مرور مخروطی و تک پالسی می باشد به کار برده می‌شود. دو شعاع زاویه دار نظیر تک پالس مقایسه گر دامنه با محورهای مختصات تکی در فضای حول محور دید هدف مرور می‌شود. در کونوپالس سیگنال های دریافتی مجموع و تفاضل که از دو شعاع دریافت و به روش مشابه سیستم تک پالس معمولی ایجاد می گردد.

.

 

نظرات بسته شده است.