قرنطینه نباتی – قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی – پرشین مقاله

قرنطینه نباتی

مبارزه با آفات بمنظور جلوگیری از خسارات وارده از آنها در کشتزارها و باغها از اوایل قرن هیجدهم میلادی در دنیا متداول گردید و با پیشرفت علوم، فن‌آوری و کشف و ساخت ترکیبات شیمیایی آفت کش بشر موفق گردید تا بمقدار قابل توجهی از زیان اقتصادی آفات پیشگیری نماید.

این تحقیق دانشجویی قرنطینه نباتی وبرخی ازاصول واستانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی مشتمل بر۸۶ صفحه است.برای دیدن فهرست مطالب وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

فصل اول. ۱

کلیات.. ۱

۱- نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات.. ۲

۲- قرنطینه ۴

۳-  سابقه قرنطینه در دنیا : ۴

۴-  سابقه قرنطینه نباتی در ایران : ۵

۵- همکاریهای بین‌المللی حفظ نباتات.. ۷

۶- مفاهیم کاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی. ۹

فصل دوم ۱۴

استاندارد‌های بین المللی توازین بهداشت گیاهی. ۱۴

مفهوم آفات بومی و قرنطینه‌ای و چگونگی کار نظارت و مراقبت بر وضعیت آفات.. ۱۴

۱- آفات بومی : ۱۵

۲- آفت قرنطینه‌ای : ۱۵

۳-عوامل قرنطینه‌ای : ۱۵

۴- نظارت و مراقبت بر وضعیت آفات گیاهی در منطقه: ۱۵

۵- نظارت و مراقبت بر منابع عمومی اطلاعات : ۱۶

۶- نظارت و مراقبت با انجام بازدیدهای ویژه: ۱۶

۷- بازدیدهای ویژه از آفت : ۱۷

۸- بازدیدهای ویژه از کالا یا گیاهان میزبان: ۱۸

۹- نظارت صحیح : ۱۸

۱۰- نیازهای فنی به منظور خدمات تشخیص : ۱۹

۱۱- ثبت و نگهداری : ۱۹

۶- شفافیت: ۲۰

تعیین وضعیت آفت.. ۲۰

ناحیه عاری از آفت.. ۲۴

برنامه ریشه کنی. ۲۷

شرایط قرنطینه‌ای شدن آفت و خصوصیات و رفتارهای عوامل غیر بومی در مناطق جدید ۳۲

مقایسه آفات قرنطینه‌ای و آفات غیر قرنطینه‌ای تحت کنترل وآفات معمولی. ۳۶

وضعیت آفت : ۳۷

بازرسی. ۴۰

کلاس‌بندی کالاهای کشاورزی و چگونگی نمونه‌برداری از آنها: ۴۲

فصل سوم ۵۹

بازرسی و جمع‌آوری آفات منطقه و چگونگی صدور گواهی بهداشت نباتی. ۵۹

۱- روش‌های جمع آوری نمونه حشرات در بازدیدهای ویژه از آفت.. ۶۰

۲- نگهداری شفیره و تخم حشرات.. ۶۲

باز و پهن کردن (‌اتاله کردن ) و خشک کردن حشرات برای نگهداری.. ۶۳

تهیه پرپاراسیون لارووحشره: ۶۴

تخمین میزان آلودگی مزارع و باغات.. ۶۶

محاسبه تخمین آلودگی دانه‌ها در انبار (سوسک‌ها و پروانه‌ها) ۷۰

تعیین درجه آلودگی انبار : ۷۱

مقررات صدور گواهی بهداشت نباتی برای کالاهای صادراتی. ۷۸

جایگزینی گواهی بهداشت مفقود شده یا ضایع شده : ۸۲

مسئولیت‌های صادرکننده : ۸۲

روند کار بازرسی و صدور گواهی بهداشت گیاهی. ۸۴

منابع :۸۵

.

مقاله قرنطینه نباتی وبرخی از اصول واستانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی در پرشین مقاله موجود است

خلاصه ای ازمقاله قرنطینه نباتی وبرخی از اصول واستانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی میتوانید در زیر ببینید.

سامانه گواهی قرنطینه نباتی

نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات

مبارزه با آفات بمنظور جلوگیری از خسارات وارده از آنها در کشتزارها و باغها از اوایل قرن هیجدهم میلادی در دنیا متداول گردید و با پیشرفت علوم، فن‌آوری و کشف و ساخت ترکیبات شیمیایی آفت کش بشر موفق گردید تا بمقدار قابل توجهی از زیان اقتصادی آفات پیشگیری نماید. اجداد ما در دورانهای خیلی گذشته در برابر حمله و طغیان آفات عاجز وناتوان بوده و در امر کنترل آنها موفق نبودند. عملیات اولیه کنترل در گذشته‌های دور بر اعتقادات مذهبی و یا بر تصوف و اعتقاد به جادو وخرافات استوار بوده است.قرنطینه نباتی

قرنطینه 

قرنطینه در اصل Quadriginata (به زبان لاتین ) بوده که در زبان ایتالیائی Quarantina و در زبان فرانسوی Quarantaine نامیده شده و به اختصار Quarantine گفته می‌شود که با هدف جلوگیری از ورود و استقرار و اشاعه بیماریهای مسری بخصوص طاعون از مرزها ( بخصوص مرزهای آبی ) اعمال می‌شده و در بنادر تا ۴۰ روز (از دوره کمون عامل بیماری تا ظهور علائم مرض) از تخلیه کشتی ها ممانعت بعمل می آمد .قرنطینه نباتی

قرنطینه گیاهی چیست

سابقه قرنطینه در دنیا

قرنطینه نباتی،قرنطینه انسانی در سال ۱۳۷۴ میلادی ( قرن چهاردهم ) در ایتالیا و بمنظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماریهای ساریه نظیر طاعون تصویب گردیده و بمورد اجرا گذاشته شد . قرنطینه دامی درسال ۱۸۸۴ میلادی در آمریکا به تصویب رسید و هدف از آن جلوگیری از سرایت و اشاعه بیماریهای مسری دامی بود .

همکاریهای بین‌المللی حفظ نباتات

آفات قرنطینه‌ای از مشکلات اساسی کشاورزی همه کشورهاست و حل این معضل بهمکاری کشورهای مختلف نیازمند است . در واقع از قرن گذشته بود که برای این مشکل و ایجاد تسهیلات لازم برای مبادله کالاهای کشاورزی همکاریها و تشکیلات بین‌المللی ایجاد گردید.قرنطینه نباتی

بهداشت گیاهی

مفاهیم کاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی

Commodity (‌کالا – متاع – جنس ) : نوعی از گیاه ، تولیدات گیاهی یا فرآورده‌های آنهاست که برای تجارت یا مناسبت‌‌ها و اهداف دیگر نقل مکان می‌شود .قرنطینه نباتی

Commodity pest (‌لیست آفات کالا ) : لیست آفات منطقه‌ای که با کالای خاصی در ارتباط میباشند .

Consignment( محموله ) : حجمی از گیاه یا تولیدات گیاهی یا کالاهای مشمول مقررات که از کشوری به کشور دیگر با یک گواهی بهداشت منتقل می‌گردد. یک محموله ممکنست شامل یک یا چند بهر ( Lot) باشد.

Certificate (‌گواهی ) : سند رسمی که وضعیت و موضوع شرایط بهداشت گیاهی هر محموله را گواهی می‌کند .

مقایسه آفات قرنطینه‌ای و آفات غیر قرنطینه‌ای تحت کنترل وآفات معمولی

آفات غیر قرنطینه‌ای تحت کنترل :دسته‌ای از آفات هستند که جزء آفات قرنطینه‌ای نبوده ولی مشمول اعمال موازین بهداشت گیاهی قرار می گیرند زیرا وجود آنها بهمره قطعات تکثیری گیاه ( نهال ،‌قلمه ، بذر ،‌ پیوندک و….) منجر به اثرات غیر قابل قبول اقتصادی می‌شوند. این قبیل آفات در عهدنامه ‌ی بین‌المللی حفظ نبانات ( ۱۹۹۷) آفات غیر قرنطینه‌ای تحت کنترل تعریف شده‌اند . فرق بین RNQP و‌QP که هر دوجزء‌ آفات تحت کنترل می‌باشند

شرایط قرنطینه‌ای شدن آفت و خصوصیات و رفتارهای عوامل غیر بومی در مناطق جدید

 

۱- چنانچه آفت درمنطقه وجود نداشته یا در صورت وجود ،‌پراکنش محدودی داشته و تحت کنترل قرار گرفته باشد.

۲- شرایط آب و هوایی و محیطی برای زیست آفت مناسب باشد .

۳- گیاهان و میزبانان حساس در منطقه وجود داشته باشند.

۴- دشمنان طبیعی آفت در منطقه موجود نبوده و یا در صورت وجود کارآیی لازم را نداشته و حمایت نکردند.

۵- گیاه یاگیاهان میزبان آفت از اهمیت اقتصادی زیادی برای منطقه موزد نظر برخوردار باشد. لذا آفاتی که حائز این شرایط باشند آنت قرنطینه‌ای محسوب و مشمول مقررات بهداشت گیاهی می‌گردند.قرنطینه نباتی

.

نظرات بسته شده است.