دعوت پیامبر – بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن – پرشین مقاله

دعوت پیامبر

دعوت پیامبر ، اَلحَمُدللِه الذَّی هَدانا لِهذا وَ ما کُنا لِنَهتَدی لَولا اَن هَدانا اَللهُ (ستایش خدای را که ما را بدین [راه] هدایت نمود ، و اگر خدا ما را راهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم).حمد و سپاس خدای را که به عنوان خالق «ماسوی الله» هر موجودی را در راه سعادت خودش تا نهایت کمالش راهنمایی کرده و فرموده : «رَبُنّا الَذی اَعطی کُلَ شَیءٍ خَلقه ثُمَّ هَدی».(پرودگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خور اوست داده ، سپس آن را هدایت فرموده است).و هیچ موجودی را از قائده به کمال رسیدن مستثنی نکرده و انسان را که اشرف مخلوقات دانسته ، کمال و سعادت عظمی عنایت فرموده و به سوی آن هدایت کرده است.و عقل را راهنما به سوی کمال و منشا شکوه و سربلندی انسان قرار داده است.

این تحقیق دانشجویی بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن مشتمل بر۱۵۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دعوت پیامبر

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات.. ۹

۱ – ۱ – اهداف و انگیزه موضوع.. ۱۰

۱ – ۲ – سؤالات تحقیق.. ۱۰

۱ – ۳ – پیشینۀ تحقیق.. ۱۱

۱ – ۴ – روش تحقیق.. ۱۲

۱ – ۵ – ساختار و محدوده تحقیق.. ۱۲

فصل دوم : مفهوم حکمت ، موعظه ، جدل  و کاربرد آنها در قرآن کریم به عنوان شیوه دعوت پیامبر اسلام (ص). ۱۳

۲ – ۱ – معانی لغوی و اصطلاحی حکمت ، موعظه ، جدل. ۱۴

۲ – ۱ – ۱ – معنی لغوی و اصطلاحی حکمت.. ۱۴

۲ – ۱ – ۲ – معنی لغوی و اصطلاحی موعظه. ۱۷

۲ – ۱ – ۳ – معنی لغوی و اصطلاحی جدل. ۱۸

۲ – ۲ – کاربرد تعابیر مربوط به حکمت ، موعظه ، جدل در قرآن کریم. ۲۰

۲ – ۲ – ۱ – کاربرد تعبیر حکمت.. ۲۰

۲ – ۲ – ۲ – کاربرد تعبیر موعظه. ۲۲

۲ – ۲ – ۳ – کاربرد تعبیر جدل. ۲۳

۲ – ۳  – شیوه های پیامبران در ابلاغ پیام الهی در قرآن کریم. ۲۴

۲-۳-۱ شیوه دعوت پیامبر اسلام ( ص ). ۲۵

۲-۳-۲- تبیین و تفسیر « حکمت ،موعظه حسنه ومجادله احسن » در آیۀ ۱۲۵ از سورۀ مبارکه نحل.. ۲۸

فصل سوم : جلوه های حکمت الهی از منظر قرآن و روایات معصومین.. ۳۲

۳ – ۱ – اهمیت حکمت از نظر اعتقادی در قرآن و روایات.. ۳۴

۳ – ۱ – ۱ – حکمت و توحید. ۳۴

۳ – ۱ – ۲ – حکمت و نفی از شرک… ۳۷

۳ – ۲ – حکمت در نبوت و شریعت.. ۳۹

۳ – ۲ – ۱ – حکمت الهی ، هدف بعثت انبیاء. ۳۹

۳ – ۲ – ۲ – حکمت الهی ، اخذ میثاق با پیامبران.. ۴۲

۳ – ۳ – اعطای حکمت بر صالحین در قرآن کریم. ۴۳

۳ – ۳ – ۱ – لقمان حکیم. ۴۳

۳ – ۳ – ۱ –۱- برگزیده هایی از سخنان حکمت آمیز لقمان.. ۴۵

۳ – ۳ – ۲ – حکمت حضرت داود ( ع ). ۴۷

۳ – ۳ – ۲ – ۱ – آزمون داود ( ع ). ۵۰

۳ – ۳ – ۲ – ۲ – سخن خداوند با داود ( ع ) و گزیده ای از سخنان آنحضرت.. ۵۱

۳ – ۳ – ۳ – حضرت عیسی ( ع ). ۵۳

۳ – ۳ – ۳ – ۱ – برگزیده ای از حکمتها و مواعظ عیسی ( ع ). ۵۵

۳ – ۳ – ۴ – حضرت یحیی ( ع ). ۵۶

۳ – ۳ – ۵ – حضرت موسی ( ع ). ۵۷

۳ – ۴ – بررسی حکمت بر پیامبر ( ص ) مبنی بر اعطای فضل بر او و خاندانش « علیهم السلام ». ۵۹

۳ – ۵ – حکمت و نزول قرآن.. ۶۲

۳ – ۶ – حکمت و معاد. ۶۵

۳ – ۷ – حکمت و بی رغبتی به دنیا در قرآن کریم. ۶۷

۳ – ۸ – حکمت و تواضع. ۶۹

۳ – ۹ – تأویل حکمت در قرآن و روایات.. ۷۱

۳ – ۹ – ۱ – حکمت حقیقی ، معرفت به اولیاء و ائمه معصومین « علیهم السلام ». ۷۱

۳ – ۹ – ۲ – ائمه معصومین ، وارثان علم و حکمت الهی.. ۷۴

۳ – ۹ – ۳ – ائمه معصومین ، معادن حکمت الهی.. ۷۷

۳ – ۹ – ۴ – ائمه معصومین ، مستودع حکمت الهی.. ۷۹

۳ – ۹ – ۵ – ائمه معصومین ، دعوت کننده به سوی خداوند با حکمت.. ۸۰

۳ – ۱۰ – نتیجه گیری بحث.. ۸۲

فصل چهارم : جلوه های موعظه از منظر قرآن و روایات معصومین.. ۸۴

جلوه های موعظه از منظر قرآن و روایات معصومین.. ۸۵

۴ – ۱ – مفهوم و اهمیت موعظه. ۸۵

۴ – ۲ – موعظه درقرآن کریم. ۸۸

۴ – ۳ – موعظۀ اخلاقی.. ۹۱

۴ – ۴ – موعظۀ نفسانی.. ۹۲

۴ – ۵ – موعظه پذیری و تکبر. ۹۳

۴ – ۶ – تأثیر گذاری موعظه. ۹۶

۴– ۶ – ۱ – شروط موعظه و وعظ.. ۹۹

۴ – ۷ – آداب موعظه کردن.. ۱۰۱

۴ – ۸ – اقسام موعظه. ۱۰۲

۴ – ۸ – ۱  – موعظه ناپسند ( ناآگاهانه و شیطانی ). ۱۰۲

۴ – ۸ – ۲ – موعظه حسنه. ۱۰۳

۴ – ۹ – تفاوت موعظه و حکمت.. ۱۰۶

۴ – ۱۰ – تأویل موعظه حسنه در قرآن و روایات.. ۱۰۸

۴ – ۱۰ – ۱  – نصیحت در زیارت جامعه کبیره. ۱۱۱

۴ – ۱۱  – نتیجه گیری بحث.. ۱۱۳

فصل پنجم : جلوه های مجادله از منظر قرآن و روایات معصومین.. ۱۱۵

۵ – ۱ – مفهوم مجادله. ۱۱۷

۵ – ۲ – انواع مجادله در قرآن کریم و روایات معصومین.. ۱۱۸

۵ – ۲ – ۱ – مجادلۀ اَحسن.. ۱۱۸

۵ – ۲ – ۱ – مجادله احسن بر اساس قرآن کریم. ۱۱۹

۵ – ۲ – ۱ – ۲ – مجادله احسن بر اساس روایات.. ۱۲۲

۵ – ۲ – ۲ – مجادلۀ غیر احسن.. ۱۲۳

۵ – ۲ – ۳ – مجادلۀ عالمانه. ۱۲۷

۵ – ۲ – ۴ – مجادلۀ جاهلانه. ۱۲۹

۵ – ۳ – مجادلۀ احسن پیامبران ( ص ). ۱۲۹

۵ – ۳ – ۱ – مجادلۀ انبیاء الهی بر اساس قرآن کریم. ۱۲۹

۵-۴-۱- احتجاج آن حضرت در برخورد با یهودیان.. ۱۳۲

۵-۴-۱-۱- احتجاج در مورد پسر خدا بودن عزیز پیامبر به زعم یهودیان.. ۱۳۲

۵-۴-۲- احتجاج آن حضرت در برخورد با مسیحیان.. ۱۳۴

۵-۴-۲-۱- احتجاج در مورد شفای جوان بیمار. ۱۳۴

۵ – ۴ –۳ – احتجاج آن حضرت در برخورد با مشرکین و ملحدین.. ۱۳۸

۵-۴-۳-۱ – احتجاج در شبهۀ حلول الهی در هیاکل و صور. ۱۳۸

۵-۴-۳-۲ – احتجاج در شبهه تعیین و انتخاب پیامبر الهی.. ۱۳۹

۵ – ۵ – فطری بودن گفتگوی جدلی.. ۱۴۰

۵ – ۶ – زمینه های مجادلۀ غیر احسن ( باطل ). ۱۴۳

۵ – ۷ – اهداف مجادله. ۱۴۶

نتیجه گیری کلی.. ۱۵۱

منابع. ۱۵۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن را در زیر می توانید ببینید.

معنی لغوی و اصطلاحی حکمت

واژۀ « حکمت » به معنی استواری و دانش درست که شکی در آن راه ندارد می باشد. شریف عاملی در مفردات خود آورده است : « حکمت در اصل به معنای منع از جهل و زشتی است از این رو بعضی آن را به عدل و علم  و بعضی آن را به معرفت برترین اشیاء به برترین علوم تفسیر کرده اند .  »« حاکم » و هر چه که به معنای آن باشد مانند کسی است که حکم می کند ، همانگونه که در تاج العروس آمده است . « حکیم بر وزن فعیل ٌ به معنای فاعل یا کسی است که اشیاء را محکم می کند و به معنای صاحب حکمت و عالم نیز گفته شده است . دعوت پیامبر

معنی لغوی و اصطلاحی موعظه

 دعوت پیامبر ، واژۀ وَعَظَ  ، یَعِظُ ، وَعظاً ، یعنی نصیحت کردنی که همراه با ترساندن باشد ، طوری که شخص دلش نرم گردد و به طاعت و فرمان خدای تعالی بپردازد و به سوی او هدایت گردد و از عقاب و شکنجه به واسطۀ گناه بترسدخداوند در قرآن کریم می فرماید : « وَ اِذ قال لقمانُ لابنِهِ و هو یعظُهُ یا بُنَیَّ لا تُشرِک بِاللهِ انّ الشرکَ لَظلمٌ عظیمٌ » . « و یاد کن هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که وی او را اندرز می داد گفت : ای پسرک من ، به خدا شرک میاور که براستی شرک ستمی بزرگ است » .

معنی لغوی و اصطلاحی جدل

بعضی از لغویین در تعریف جدل از جهت لغوی این گونه بیان کرده اند : جدل » از نظر لغوی به معنی خصومت فراوان و توانایی بر آن می باشد و جدل منطقی ، آن قیاسی است که از مشهورات و مسلمات بدست می آید و هدفش ، استعمال و ارائه خصم و فهماندن کسی است که از ادراک مقدمات برهان کوتاهی می کند . و لفظ « جدال » مشارکت در منازعه و مغالبه می باشد گویا هر یک از دو طرف متخاصم از جهت رأی با هم درگیر هستند که اصل در جدال ، گلاویز شدن و به سختی طرف مقابل را شکست دادن می باشد .

دعوت های پیامبر

کاربرد تعبیر حکمت

 دعوت پیامبر ، واژه « حکمت » در آیات شریفه قرآن کریم بیست مورد استعمال شده است .  از جمله در سورۀ مبارکۀ بقره خداوند تعالی می فرماید : « یُؤتِی الحکمه مَن یَشاءُ وَ مَن یُؤتَ الحِکمه فَقَد أُوتِیَ خیراً کثیراً »  .( خداوند به هر کسی که بخواهد حکمت می بخشد و به هر کسی حکمت داده شود ، به یقین ، خیر فراوان داده شده است ).با تأمّل در این آیۀ شریفه مشخص می شود که حکمت در آن به معنی « معرفت و تفقه در دین و عمل کردن به آن » بکار رفته است .

شیوه های پیامبران در ابلاغ پیام الهی در قرآن کریم

از جمله موضوعاتی که در موضوع بعثت و رسالت انبیاء مورد توجه قرار دارد  ، بحث روشها و شیوه های تبلیغ رسالت است . تأثیراتی که انبیاء بر افراد داشتند قابل مقایسه با تأثیر دانشمندان بر افراد نیست . زیرا انبیاء بر دل و جان مردم نفوذ کرده و برای ابلاغ پیام خود از بهترین وسیله ها و شیوه ها استفاده کردند . آنها برای هدایت و رشد انسانها از هر فرصتی استفاده کردند و عموماً به سراغ مردم می رفتند تا پیام خود را به گوش آنان برسانند .

شیوه دعوت پیامبر اسلام ( ص )

 دعوت پیامبر ، خداوند متعال در آئینی که برای معرفی رسول خود بیان می کند حداقل پنج مورد ، مردم را هدف رسالت بیان می دارد و پیامبر ( ص  ) را بر خاسته از تودۀ مردم معرفی می نماید : «لَقَد جاءَکُم رسولٌ مِن اَنفُسِکُم عَزیزٌ عَلَیه ما عَنِتُّم حریصٌ عَلَیکُم بِالمؤمنین رَؤفٌ رَحیمٌ»  . ( قطعاً ، برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید ، به [هدایت ] شما حریص ، و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است ) . در این آیه شریفه امتیاز و ارزش رسالت را در مردم داری بیان فرموده است .

مفهوم و اهمیت موعظه

در لسان العرب آمده است : « موعظه یعنی پند و نصیحت و تفکر در عواقب کارهای زشت » به عنوان مثال معاشرت با دوستان بدکردار ، فرجام ناگواری دارد ، بنابراین لازم است خطرات احتمالی آن را گوشزد نماید ، این گونه سخن گفتن را « موعظه »می گویند . پس در تعریف موعظه می گوید : « انسان به گونه ای پاداش کار نیک و جزای کردار پلید را برای شنونده بیان دارد که قلبش نرم گردد تا سخن را بپذیرد » آنگاه می افزاید : « گاهی موعظه از این جهت موعظه گفته می شود که منظور از آن بیان عبرتهاست »  . دعوت پیامبر

دعوت آشکار پیامبر

موعظه پذیری و تکبر

موعظه پذیر ذاتاً انسانی متواضع است . او آموخته است پیرو حق باشد ، پای سخن هر واعظی که صلاحیت وعظ را داشته باشد ، می نشیند ، خواه آن واعظ پیامبر خدا یا کتاب الهی باشد یا اصلاً همین جهان هستی با کوه ها و دشت هایش که دائم در حال تغییرند .موعظه پذیر دائم درباره آنچه شنیده یا دیده به تفکر می نشیند . اگر احساس کند حتی می تواند از تجربه های خویش پند گیرد ، بی گمان پند خواهد گرفت و با تفکر خویش ، به آنها عمق خواهد داد . اگر موعظه پذیر متواضع و حق طلب نباشد نمی تواند با واقعیت ها ارتباط صحیح برقرار کند . از این رو ، گاه حتی از چیزهایی که بسیاری به غفلت از کنار آن می گذرند ، با تأمل در کنارشان می ایستد .

آداب موعظه کردن

خداوند متعال در قرآن کریم برای دعوت مردم به حق ، شیوه هایی را توصیه نموده که « موعظه حسنه » یکی از آنهاست .ابن شعبه حرّانی در تحف العقول می گوید : « هر کسی برادر خویش را به صورت مخفیانه موعظه نماید ، او را زینت بخشیده است ، و هر کس برادر خود را به صورت آشکار موعظه نماید به او بدی کرده است » [۲] .اگر در این روایت تأملی نماییم ، متوجه خواهیم شد که یک نکته اخلاقی را متذکر می شود که لازم است مورد بررسی قرار گیرد و آن این که : در وعظ ، چه خصوصیتی است که مخفیانه صورت گرفتن آن بهتر است ؟ رابطه وعظ با ویژگی های موعظه شونده چیست ؟ آیا این عمل با سطح « حرمت واعظ » و « عزت نفس » موعظه پذیر ارتباط دارد یا خیر ؟

 دعوت عمومی پیامبر

نصیحت در زیارت جامعه کبیره

 دعوت پیامبر ، زیارت جامعه که از ادعیه های مهم معارف اسلامی ماست و از سوی بزرگان دین به خصوص از ناحیه ولی زمان ما ، امام مهدی ( ع ) تأکید فراوان بر خواندن آن شده است در زیارت جامعه آمده است :« و نَصَحتُم لَهُ فی السِّرِّ وَ العَلانیَه و دَعَوتُم إلی سَبیلهِ بِالحِکمَه وَ المَوعِظَه الحَسَنَه » ( برای خداوند در پنهان و آشکار نصیحت کردید و با حکمت و موعظه حسنه به راهش دعوت کردید )در شرح زیارت جامعه کبیره احسایی نصیحت به مفهوم خلوص و پاکی و ضد ناخالصی آمده است که در مقامهای متعدد معانی خاص خود را دارد :منظور از نصیحت برای کتاب خدا ، همان ایمان آوردن به محکمات و متشابهات قرآن است و تصدیق کردن آن توسط مؤمنان می باشد .

مجادله احسن بر اساس روایات

از نظر روایات اسلامی ، مجادله ای که باعث خصومت و دشمنی  گردد مذموم و باطل است ، یعنی اگر هدف از مجادله ، صرفاً تحمیل عقیده و خرد کردن مخالف بدون دلیل منطقی باشد ، نامشروع است و اگر جلسه ای به جدال منجر شود ، باید انسان آن مجلس را ترک گفته و مذاکره را قطع نماید .در تاریخ آمده است که روزی ابوبکر با شخصی به مجادله پرداخت وبحث میان آندو شدت گرفت تا این که رسول اکرم ( ص ) حرکت کرد و فرمود : « تا کنون بحث و مذاکره شما بصورت صحیح و منطقی انجام می شد که در سنت ما مشروع بود ولی اینک که به خصومت کشیده شد  ،جلسه نامشروع است و باید ترک کرد »

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note].

.

نظرات بسته شده است.