دعوت پیامبر – بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن – پرشین مقاله

دعوت پیامبر

دعوت پیامبر ، اَلحَمُدللِه الذَّی هَدانا لِهذا وَ ما کُنا لِنَهتَدی لَولا اَن هَدانا اَللهُ (ستایش خدای را که ما را بدین [راه] هدایت نمود ، و اگر خدا ما را راهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم).حمد و سپاس خدای را که به عنوان خالق «ماسوی الله» هر موجودی را در راه سعادت خودش تا نهایت کمالش راهنمایی کرده و فرموده : «رَبُنّا الَذی اَعطی کُلَ شَیءٍ خَلقه ثُمَّ هَدی».(پرودگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خور اوست داده ، سپس آن را هدایت فرموده است).و هیچ موجودی را از قائده به کمال رسیدن مستثنی نکرده و انسان را که اشرف مخلوقات دانسته ، کمال و سعادت عظمی عنایت فرموده و به سوی آن هدایت کرده است.و عقل را راهنما به سوی کمال و منشا شکوه و سربلندی انسان قرار داده است.

این تحقیق دانشجویی بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن مشتمل بر۱۵۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات.. ۹

۱ – ۱ – اهداف و انگیزه موضوع.. ۱۰

۱ – ۲ – سؤالات تحقیق.. ۱۰

۱ – ۳ – پیشینۀ تحقیق.. ۱۱

۱ – ۴ – روش تحقیق.. ۱۲

۱ – ۵ – ساختار و محدوده تحقیق.. ۱۲

فصل دوم : مفهوم حکمت ، موعظه ، جدل  و کاربرد آنها در قرآن کریم به عنوان شیوه دعوت پیامبر اسلام (ص). ۱۳

۲ – ۱ – معانی لغوی و اصطلاحی حکمت ، موعظه ، جدل. ۱۴

۲ – ۱ – ۱ – معنی لغوی و اصطلاحی حکمت.. ۱۴

۲ – ۱ – ۲ – معنی لغوی و اصطلاحی موعظه. ۱۷

۲ – ۱ – ۳ – معنی لغوی و اصطلاحی جدل. ۱۸

۲ – ۲ – کاربرد تعابیر مربوط به حکمت ، موعظه ، جدل در قرآن کریم. ۲۰

۲ – ۲ – ۱ – کاربرد تعبیر حکمت.. ۲۰

۲ – ۲ – ۲ – کاربرد تعبیر موعظه. ۲۲

۲ – ۲ – ۳ – کاربرد تعبیر جدل. ۲۳

۲ – ۳  – شیوه های پیامبران در ابلاغ پیام الهی در قرآن کریم. ۲۴

۲-۳-۱ شیوه دعوت پیامبر اسلام ( ص ). ۲۵

۲-۳-۲- تبیین و تفسیر « حکمت ،موعظه حسنه ومجادله احسن » در آیۀ ۱۲۵ از سورۀ مبارکه نحل.. ۲۸

فصل سوم : جلوه های حکمت الهی از منظر قرآن و روایات معصومین.. ۳۲

۳ – ۱ – اهمیت حکمت از نظر اعتقادی در قرآن و روایات.. ۳۴

۳ – ۱ – ۱ – حکمت و توحید. ۳۴

۳ – ۱ – ۲ – حکمت و نفی از شرک… ۳۷

۳ – ۲ – حکمت در نبوت و شریعت.. ۳۹

۳ – ۲ – ۱ – حکمت الهی ، هدف بعثت انبیاء. ۳۹

۳ – ۲ – ۲ – حکمت الهی ، اخذ میثاق با پیامبران.. ۴۲

۳ – ۳ – اعطای حکمت بر صالحین در قرآن کریم. ۴۳

۳ – ۳ – ۱ – لقمان حکیم. ۴۳

۳ – ۳ – ۱ –۱- برگزیده هایی از سخنان حکمت آمیز لقمان.. ۴۵

۳ – ۳ – ۲ – حکمت حضرت داود ( ع ). ۴۷

۳ – ۳ – ۲ – ۱ – آزمون داود ( ع ). ۵۰

۳ – ۳ – ۲ – ۲ – سخن خداوند با داود ( ع ) و گزیده ای از سخنان آنحضرت.. ۵۱

۳ – ۳ – ۳ – حضرت عیسی ( ع ). ۵۳

۳ – ۳ – ۳ – ۱ – برگزیده ای از حکمتها و مواعظ عیسی ( ع ). ۵۵

۳ – ۳ – ۴ – حضرت یحیی ( ع ). ۵۶

۳ – ۳ – ۵ – حضرت موسی ( ع ). ۵۷

۳ – ۴ – بررسی حکمت بر پیامبر ( ص ) مبنی بر اعطای فضل بر او و خاندانش « علیهم السلام ». ۵۹

۳ – ۵ – حکمت و نزول قرآن.. ۶۲

۳ – ۶ – حکمت و معاد. ۶۵

۳ – ۷ – حکمت و بی رغبتی به دنیا در قرآن کریم. ۶۷

۳ – ۸ – حکمت و تواضع. ۶۹

۳ – ۹ – تأویل حکمت در قرآن و روایات.. ۷۱

۳ – ۹ – ۱ – حکمت حقیقی ، معرفت به اولیاء و ائمه معصومین « علیهم السلام ». ۷۱

۳ – ۹ – ۲ – ائمه معصومین ، وارثان علم و حکمت الهی.. ۷۴

۳ – ۹ – ۳ – ائمه معصومین ، معادن حکمت الهی.. ۷۷

۳ – ۹ – ۴ – ائمه معصومین ، مستودع حکمت الهی.. ۷۹

۳ – ۹ – ۵ – ائمه معصومین ، دعوت کننده به سوی خداوند با حکمت.. ۸۰

۳ – ۱۰ – نتیجه گیری بحث.. ۸۲

فصل چهارم : جلوه های موعظه از منظر قرآن و روایات معصومین.. ۸۴

جلوه های موعظه از منظر قرآن و روایات معصومین.. ۸۵

۴ – ۱ – مفهوم و اهمیت موعظه. ۸۵

۴ – ۲ – موعظه درقرآن کریم. ۸۸

۴ – ۳ – موعظۀ اخلاقی.. ۹۱

۴ – ۴ – موعظۀ نفسانی.. ۹۲

۴ – ۵ – موعظه پذیری و تکبر. ۹۳

۴ – ۶ – تأثیر گذاری موعظه. ۹۶

۴– ۶ – ۱ – شروط موعظه و وعظ.. ۹۹

۴ – ۷ – آداب موعظه کردن.. ۱۰۱

۴ – ۸ – اقسام موعظه. ۱۰۲

۴ – ۸ – ۱  – موعظه ناپسند ( ناآگاهانه و شیطانی ). ۱۰۲

۴ – ۸ – ۲ – موعظه حسنه. ۱۰۳

۴ – ۹ – تفاوت موعظه و حکمت.. ۱۰۶

۴ – ۱۰ – تأویل موعظه حسنه در قرآن و روایات.. ۱۰۸

۴ – ۱۰ – ۱  – نصیحت در زیارت جامعه کبیره. ۱۱۱

۴ – ۱۱  – نتیجه گیری بحث.. ۱۱۳

فصل پنجم : جلوه های مجادله از منظر قرآن و روایات معصومین.. ۱۱۵

۵ – ۱ – مفهوم مجادله. ۱۱۷

۵ – ۲ – انواع مجادله در قرآن کریم و روایات معصومین.. ۱۱۸

۵ – ۲ – ۱ – مجادلۀ اَحسن.. ۱۱۸

۵ – ۲ – ۱ – مجادله احسن بر اساس قرآن کریم. ۱۱۹

۵ – ۲ – ۱ – ۲ – مجادله احسن بر اساس روایات.. ۱۲۲

۵ – ۲ – ۲ – مجادلۀ غیر احسن.. ۱۲۳

۵ – ۲ – ۳ – مجادلۀ عالمانه. ۱۲۷

۵ – ۲ – ۴ – مجادلۀ جاهلانه. ۱۲۹

۵ – ۳ – مجادلۀ احسن پیامبران ( ص ). ۱۲۹

۵ – ۳ – ۱ – مجادلۀ انبیاء الهی بر اساس قرآن کریم. ۱۲۹

۵-۴-۱- احتجاج آن حضرت در برخورد با یهودیان.. ۱۳۲

۵-۴-۱-۱- احتجاج در مورد پسر خدا بودن عزیز پیامبر به زعم یهودیان.. ۱۳۲

۵-۴-۲- احتجاج آن حضرت در برخورد با مسیحیان.. ۱۳۴

۵-۴-۲-۱- احتجاج در مورد شفای جوان بیمار. ۱۳۴

۵ – ۴ –۳ – احتجاج آن حضرت در برخورد با مشرکین و ملحدین.. ۱۳۸

۵-۴-۳-۱ – احتجاج در شبهۀ حلول الهی در هیاکل و صور. ۱۳۸

۵-۴-۳-۲ – احتجاج در شبهه تعیین و انتخاب پیامبر الهی.. ۱۳۹

۵ – ۵ – فطری بودن گفتگوی جدلی.. ۱۴۰

۵ – ۶ – زمینه های مجادلۀ غیر احسن ( باطل ). ۱۴۳

۵ – ۷ – اهداف مجادله. ۱۴۶

نتیجه گیری کلی.. ۱۵۱

منابع. ۱۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

مقاله بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن را در زیر می توانید ببینید.

معنی لغوی و اصطلاحی حکمت

واژۀ « حکمت » به معنی استواری و دانش درست که شکی در آن راه ندارد می باشد. شریف عاملی در مفردات خود آورده است : « حکمت در اصل به معنای منع از جهل و زشتی است از این رو بعضی آن را به عدل و علم  و بعضی آن را به معرفت برترین اشیاء به برترین علوم تفسیر کرده اند .  »« حاکم » و هر چه که به معنای آن باشد مانند کسی است که حکم می کند ، همانگونه که در تاج العروس آمده است . « حکیم بر وزن فعیل ٌ به معنای فاعل یا کسی است که اشیاء را محکم می کند و به معنای صاحب حکمت و عالم نیز گفته شده است . دعوت پیامبر

معنی لغوی و اصطلاحی موعظه

 دعوت پیامبر ، واژۀ وَعَظَ  ، یَعِظُ ، وَعظاً ، یعنی نصیحت کردنی که همراه با ترساندن باشد ، طوری که شخص دلش نرم گردد و به طاعت و فرمان خدای تعالی بپردازد و به سوی او هدایت گردد و از عقاب و شکنجه به واسطۀ گناه بترسدخداوند در قرآن کریم می فرماید : « وَ اِذ قال لقمانُ لابنِهِ و هو یعظُهُ یا بُنَیَّ لا تُشرِک بِاللهِ انّ الشرکَ لَظلمٌ عظیمٌ » . « و یاد کن هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که وی او را اندرز می داد گفت : ای پسرک من ، به خدا شرک میاور که براستی شرک ستمی بزرگ است » .

معنی لغوی و اصطلاحی جدل

بعضی از لغویین در تعریف جدل از جهت لغوی این گونه بیان کرده اند : جدل » از نظر لغوی به معنی خصومت فراوان و توانایی بر آن می باشد و جدل منطقی ، آن قیاسی است که از مشهورات و مسلمات بدست می آید و هدفش ، استعمال و ارائه خصم و فهماندن کسی است که از ادراک مقدمات برهان کوتاهی می کند . و لفظ « جدال » مشارکت در منازعه و مغالبه می باشد گویا هر یک از دو طرف متخاصم از جهت رأی با هم درگیر هستند که اصل در جدال ، گلاویز شدن و به سختی طرف مقابل را شکست دادن می باشد .

دعوت های پیامبر

کاربرد تعبیر حکمت

 دعوت پیامبر ، واژه « حکمت » در آیات شریفه قرآن کریم بیست مورد استعمال شده است .  از جمله در سورۀ مبارکۀ بقره خداوند تعالی می فرماید : « یُؤتِی الحکمه مَن یَشاءُ وَ مَن یُؤتَ الحِکمه فَقَد أُوتِیَ خیراً کثیراً »  .( خداوند به هر کسی که بخواهد حکمت می بخشد و به هر کسی حکمت داده شود ، به یقین ، خیر فراوان داده شده است ).با تأمّل در این آیۀ شریفه مشخص می شود که حکمت در آن به معنی « معرفت و تفقه در دین و عمل کردن به آن » بکار رفته است .

شیوه های پیامبران در ابلاغ پیام الهی در قرآن کریم

از جمله موضوعاتی که در موضوع بعثت و رسالت انبیاء مورد توجه قرار دارد  ، بحث روشها و شیوه های تبلیغ رسالت است . تأثیراتی که انبیاء بر افراد داشتند قابل مقایسه با تأثیر دانشمندان بر افراد نیست . زیرا انبیاء بر دل و جان مردم نفوذ کرده و برای ابلاغ پیام خود از بهترین وسیله ها و شیوه ها استفاده کردند . آنها برای هدایت و رشد انسانها از هر فرصتی استفاده کردند و عموماً به سراغ مردم می رفتند تا پیام خود را به گوش آنان برسانند .

شیوه دعوت پیامبر اسلام ( ص )

 دعوت پیامبر ، خداوند متعال در آئینی که برای معرفی رسول خود بیان می کند حداقل پنج مورد ، مردم را هدف رسالت بیان می دارد و پیامبر ( ص  ) را بر خاسته از تودۀ مردم معرفی می نماید : «لَقَد جاءَکُم رسولٌ مِن اَنفُسِکُم عَزیزٌ عَلَیه ما عَنِتُّم حریصٌ عَلَیکُم بِالمؤمنین رَؤفٌ رَحیمٌ»  . ( قطعاً ، برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید ، به [هدایت ] شما حریص ، و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است ) . در این آیه شریفه امتیاز و ارزش رسالت را در مردم داری بیان فرموده است .

مفهوم و اهمیت موعظه

در لسان العرب آمده است : « موعظه یعنی پند و نصیحت و تفکر در عواقب کارهای زشت » به عنوان مثال معاشرت با دوستان بدکردار ، فرجام ناگواری دارد ، بنابراین لازم است خطرات احتمالی آن را گوشزد نماید ، این گونه سخن گفتن را « موعظه »می گویند . پس در تعریف موعظه می گوید : « انسان به گونه ای پاداش کار نیک و جزای کردار پلید را برای شنونده بیان دارد که قلبش نرم گردد تا سخن را بپذیرد » آنگاه می افزاید : « گاهی موعظه از این جهت موعظه گفته می شود که منظور از آن بیان عبرتهاست »  . دعوت پیامبر

دعوت آشکار پیامبر

موعظه پذیری و تکبر

موعظه پذیر ذاتاً انسانی متواضع است . او آموخته است پیرو حق باشد ، پای سخن هر واعظی که صلاحیت وعظ را داشته باشد ، می نشیند ، خواه آن واعظ پیامبر خدا یا کتاب الهی باشد یا اصلاً همین جهان هستی با کوه ها و دشت هایش که دائم در حال تغییرند .موعظه پذیر دائم درباره آنچه شنیده یا دیده به تفکر می نشیند . اگر احساس کند حتی می تواند از تجربه های خویش پند گیرد ، بی گمان پند خواهد گرفت و با تفکر خویش ، به آنها عمق خواهد داد . اگر موعظه پذیر متواضع و حق طلب نباشد نمی تواند با واقعیت ها ارتباط صحیح برقرار کند . از این رو ، گاه حتی از چیزهایی که بسیاری به غفلت از کنار آن می گذرند ، با تأمل در کنارشان می ایستد .

آداب موعظه کردن

خداوند متعال در قرآن کریم برای دعوت مردم به حق ، شیوه هایی را توصیه نموده که « موعظه حسنه » یکی از آنهاست .ابن شعبه حرّانی در تحف العقول می گوید : « هر کسی برادر خویش را به صورت مخفیانه موعظه نماید ، او را زینت بخشیده است ، و هر کس برادر خود را به صورت آشکار موعظه نماید به او بدی کرده است » [۲] .اگر در این روایت تأملی نماییم ، متوجه خواهیم شد که یک نکته اخلاقی را متذکر می شود که لازم است مورد بررسی قرار گیرد و آن این که : در وعظ ، چه خصوصیتی است که مخفیانه صورت گرفتن آن بهتر است ؟ رابطه وعظ با ویژگی های موعظه شونده چیست ؟ آیا این عمل با سطح « حرمت واعظ » و « عزت نفس » موعظه پذیر ارتباط دارد یا خیر ؟

 دعوت عمومی پیامبر

نصیحت در زیارت جامعه کبیره

 دعوت پیامبر ، زیارت جامعه که از ادعیه های مهم معارف اسلامی ماست و از سوی بزرگان دین به خصوص از ناحیه ولی زمان ما ، امام مهدی ( ع ) تأکید فراوان بر خواندن آن شده است در زیارت جامعه آمده است :« و نَصَحتُم لَهُ فی السِّرِّ وَ العَلانیَه و دَعَوتُم إلی سَبیلهِ بِالحِکمَه وَ المَوعِظَه الحَسَنَه » ( برای خداوند در پنهان و آشکار نصیحت کردید و با حکمت و موعظه حسنه به راهش دعوت کردید )در شرح زیارت جامعه کبیره احسایی نصیحت به مفهوم خلوص و پاکی و ضد ناخالصی آمده است که در مقامهای متعدد معانی خاص خود را دارد :منظور از نصیحت برای کتاب خدا ، همان ایمان آوردن به محکمات و متشابهات قرآن است و تصدیق کردن آن توسط مؤمنان می باشد .

مجادله احسن بر اساس روایات

از نظر روایات اسلامی ، مجادله ای که باعث خصومت و دشمنی  گردد مذموم و باطل است ، یعنی اگر هدف از مجادله ، صرفاً تحمیل عقیده و خرد کردن مخالف بدون دلیل منطقی باشد ، نامشروع است و اگر جلسه ای به جدال منجر شود ، باید انسان آن مجلس را ترک گفته و مذاکره را قطع نماید .در تاریخ آمده است که روزی ابوبکر با شخصی به مجادله پرداخت وبحث میان آندو شدت گرفت تا این که رسول اکرم ( ص ) حرکت کرد و فرمود : « تا کنون بحث و مذاکره شما بصورت صحیح و منطقی انجام می شد که در سنت ما مشروع بود ولی اینک که به خصومت کشیده شد  ،جلسه نامشروع است و باید ترک کرد »

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

.

نظرات بسته شده است.