حقوق مالکیت – بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت – پرشین مقاله

حقوق مالکیت

حقوق مالکیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند.

مطلب  بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت مشتمل۴۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله داشجویی

فهرست مطالب

۱.مقدمه. ۲

۲- چاچوبهای تحلیلی.. ۶

۱-۲- چاچوب مسیر تکنولوژی.. ۶

۲-۲- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس… ۱۲

۳-۲- چارچوب توانایی جذب… ۱۳

۴-۲- چارچوب انتقال تکنولوژی.. ۱۵

  1. تجربه کره ۱۸

۱-۳- مرحله تکنولوژی بالغ ( تقلید مشابه ، مشابه سازی) ۱۹

۲-۳- مرحله تکنولوژی میانی ( تقلید خلاق) ۳۳

۴- اسکزامات خطی ومشی.. ۴۳

مقاله بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید. 

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند.

چاچوب مسیر تکنولوژی

این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را – یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه – بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی  انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید

پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس

(۱۹۶۵)  woodward  در مورد این تکنولوژی تولید و ویژگی های سازمانی سه طبقه از پیچیدگی  تولید را مطرح کرد- تولید وماحد و دسته های کوچک، دسته های بزرگ و تولید انبوه و فرآیند مستمر، عملیات دسته کوچک معمولاً محصولات بسیار متمایزی مانند ماشین آلات سنگین و کشتی سازی تولید می کند حقوق مالکیت 

چارچوب توانایی جذب

توانایی تکنولوژیکی از طریق فرآیند یادگیری تکنولوژیکی بدست می آید. و یادگیری تکنولوژیکی اثر بخش مسکزم توانایی جذب می باشد که این توانایی جذب دو عنثر مهم داردک مبنای دانش موجود، و شدت تلاش حقوق مالکیت 

چارچوب انتقال تکنولوژی

حقوق مالکیت  انتقال تکنولوژی از شرکتهای خارجی واقع در کشورهای پیشرفته می تواند یک منبع بسیار مهمی از دانش جدید برای شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه باشد. هر چند ادبیات موجود در مورد انتقال تکنولوژی تا حد زیادی بر مکانیزم های رسمی انتقال ماند DI عم که انتقال درون شرکتی تکنولوژی است و حق امتیار خارجی ( foregin   licensing) تمرکز دارد

تجربه کره

چارچوبهای ارائه شده و قبلی در یک مدل منسجم مانند شکل ۵ جمع شده اند این مدل استفاده خواهد شد تا بررسی کند چگونه شرکتها با پیچیدگی های مختلفی تولید و میزان تهاجمی بودن در ایجاد ظرفیت جذب داخلی، روشهای مختلف انتقال تکنولوژی و فعالیتهای نوآورانه را در مراحل مختلف مسیر تکنولوژی  (Technol.gy  Trajectry) انتخاب می نمایند. شکل ۵ را ملاحظه نماید.

مرحله تکنولوژی میانی ( تقلید خلاق)

حقوق مالکیت  همانطور که فرآیند صنعتی شدن نمایان می شود و شرکتهای کره ای در قابلیتهای تولیدی کپی برداری  (duplicative  imitation) محصولات کم هزینه و استاندارد ماهر می شوند آنها نیاز دارند تا تواناییهای بومی شان را ارتقا دهند و برای مواجه با افزایش دستمزدهای داخلی و تهدیدهای رقابتی نو ظهور در تولیدات کاربر ( labaur-intensive) ناشی از کشورهای در حال توسعه گروه دوم، محصولات با ارزش افزوده، بیشتر تولید نماید.

نقش انتقال تکنولوژی

اولاً، انتقال تکنولوژی خارجی هنور هم  بعنوان یک منبع عمده برای ایجاد مبنای دانش موجود در شرکتهای کره ای می باشد. بطور ساده تکنولوژیهای بالغ به آسانی و بصورت رایگان از طریق مکانیزم های غیر رسمی می توانند بدست آیند، زیرا که آنه به شکل های مختلف موجود می باشند. حقوق مالکیت 

فعالیتهای  R&D خصوصی

ثانیاً همزمان با افزایش فعالیتهایی در جهت کسب تکنولوژیهای دانش محور از طریق مکانیزم های رسمی و جابجایی نیروی انسانی مستعد، شرکتهای کره ای فعالیتهای R&D خود را جهت تقویت قدرت چانه زنی نشان در انتقال تکنولوژی، تسریع یادگیری تکنولوژی کسب شده و تعدیل وابستگی به تکنولوژی خارجی، افزایش دادند.

یاد داشت پایانی

مهندسی معکوس به فعالیتهای مربوط می شود که به کمک آن عناصر یک شیء از یکدگر جدا می شوند تا به نحوه کارکرد آنهایی بوده شود، این کار برای این است که بتوان آنرا کپی سازی کرد تا آنرا ارتقا داد.

 

 

 

نظرات بسته شده است.