مهارت حل مساله – مهارت حل مساله در عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر – پرشین مقاله

مهارت حل مساله

مهارت حل مساله هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزشی گروهی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر بوده است. فرضیه های پژوهش عبارت بودند از :

 • آموزش گروهی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس دانشجویان دختر مؤثر است.

مطلب بررسی اثر بخشی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر مشتمل ۲۲۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول ( کلیات پژوهش )

مقدمه۱

بیان مسأله ۲

ضرورت و اهمیت پژوهش ۵

اهداف پژوهش ۷

فرضیه های پژوهش ۷

متغیر های پژوهش ۸

تعریف متغیر ها و اصطلاحات ۸

فصل دوم ( مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش )

مقدمه  ۱۲

درمان های شناختی ۱۴

تعریف مهارت حل مساله ۱۵

آموزش مهارت حل مساله یا PST  ۱۷

مهارت حل مسأله و سازگاری ۲۴

مراحل مهارت حل مسأله ۲۶

مراحل مهارت حل مسأله از دیدگاه دزوریلاوگلدفرید ۳۰

موارد کاربرد مهارت حل مسأله ۳۷

عوارض آموزش مهارت حل مسأله ۴۱

بررسی نظریه هایی پیرامون حل مسأله ۴۱

مهارت حل مسأله از دیدگاه مالترمن  ۴۱

مهارت حل مسأله از دیدگاه برونر ۴۴

مهارت حل مسأله از دیدگاه بایلر ۴۶

مهارت حل مسأله از دیدگاه گرینو  ۴۹

مهارت حل مسأله از دیدگاه دی چکو و کرافورد ۵۰

مهارت حل مسأله از دیدگاه والاس  ۵۲

مهارت حل مسأله از دیدگاه گاینه  ۵۳

مهارت حل مسأله از دیدگاه جان دیویی  ۵۶

مهارت حل مسأله از دیدگاه دزوریلاو گلدفرید  ۵۸

تعریف عزت نفس ۶۲

اهمیت عزت نفس ۶۷

منشاء عزت نفس ۷۰

ابعاد عزت نفس ۷۴

عزت نفس و سازگاری اجتماعی  ۷۷

راهبردهای افزایش عزت نفس  ۸۰

بررسی نظریه هایی پیرامون عزت نفس  ۸۵

عزت نفس از دیدگاه براندن  ۸۵

عزت نفس از دیدگاه کوپر اسمیت ۸۶  

عزت نفس از دیدگاه اریکسون  ۸۸

عزت نفس از دیدگاه آلپورت  ۹۰

عزت نفس از دیدگاه آدلر  ۹۱

تعریف سازگاری اجتماعی  ۹۳

فرایند سازگاری و مبانی اجتماعی آن  ۱۰۱

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی  ۱۰۴

بررسی نظریه هایی پیرامون سازگاری اجتماعی۱۱۳

سازگاری از دیدگاه روان تحلیلی  ۱۱۴

سازگاری از دیدگاه زیست شناختی  ۱۱۸

سازگاری از دیدگاه واقعیت درمانی  ۱۱۹

سازگاری از دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی ۱۲۱

سازگاری از دیدگاه تئوری شناختی – اجتماعی ۱۲۳

سازگاری از دیدگاه تئوری انطباق فرد و محیط۱۲۵

پیشینه مطالعاتی ۱۲۶

یافته های پژوهشی در داخل کشور  ۱۲۷

یافته های پژوهشی در خارج کشور  ۱۳۲

فصل سوم ( روش شناسی پژوهش )

مقدمه   ۱۴۹

جامعه آماری ۱۴۹

حجم نمونه و روش نمونه گیری  ۱۴۹

ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات۱۵۰

 • آزمون عزت نفس کوپر اسمیت ۱۵۰
 • پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا  ۱۵۵
 • آزمون ماتریس های پیشرونده ی ریون  ۱۵۸

روش پژوهش ۱۶۱

شیوه اجرای پژوهش۱۶۳

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۱۶۳

فصل چهارم ( گزارش یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها )

مقدمه  ۱۶۵

تحلیل توصیفی داده ها ۱۶۶

تحلیل استنباطی داده ها  ۱۷۰

 • آزمون فرضیه اول ۱۷۳
 • آزمون فرضیه دوم ۱۷۵

فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )

مقدمه  ۱۸۳

پیشنهادها ۱۸۷

الف – پیشنهادهایی براساس یافته های پژوهش ۱۸۷

ب – پیشنهادهایی برای پژوهش های دیگر۱۸۸

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

پیوست ها

نمونه ای از آزمون و پاسخنامه عزت نفس کوپر اسمیت

نمونه ای از پرسشنامه و پاسخنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

نمونه ای از پاسخنامه آزمون ماتریس های پیشرونده وی ریون

خلاصه برنامه آموزش گروهی مهارت حل مسأله

خروجی های SPSS.

مقاله بررسی اثر بخشی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی اثر بخشی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

مهارت حل مساله هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزشی گروهی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر بوده است. فرضیه های پژوهش عبارت بودند از :

 • آموزش گروهی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس دانشجویان دختر مؤثر است.

مقدمه

مهارت حل مساله زندگی بشر تحت تأثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی و فرهنگی دچار تحول شده است. شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محرک های متنوع بیرونی و نیروهای متعارض درونی توازن ایجاد کنند و در فرایند رشد موزون و همه جانبه که همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشکل می شوند.

بیان مسأله

مهارت حل مساله مسائل و مشکلات بسیاری در زندگی وجود دارند که نیازمند تلاش برای کنار آمدن با آن و حل آن ها می باشد. زندگی بدون مشکل و استرس وجود ندارد و در واقع آنچه در شکل سختی با مشکلات زندگی تجربه می شود، چهره واقعی و منطقی زندگی است. وجود مشکل در زندگی طبیعی است و هنر زندگی در توانایی و مهارت در حل مشکلات و کنار آمدن با آنهاست.

ضرورت و اهمیت پژوهش

مهارت حل مساله با شیوع روز افزون ابتلاﺀ به انواع اختلالات روانی در سطح جهان از یک طرف و اهمیت جهانی مفهوم بهداشت روانی از طرف دیگر، روز به روز لزوم انجام پژوهش های گسترده و تنوع و اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکارتر می شود. اساس پیشگیری اولیه همانا آموزش است.

عزت نفس

تعریف مفهومی: برک(۲۰۰۱) عزت نفس را این گونه تعریف می کند: ” عزت نفس مؤلفه ای از مفهوم خود است که عبارتست از قضاوت های انسان درباره ی ارزش های خود و احساساتی که با این قضاوت ها مرتبط است”.

سازگاری اجتماعی

تعریف مفهومی: وایزمن ۳ ( ۱۹۷۵) در تعریف سازگاری اجتماعی می گوید: ” سازگاری اجتماعی انعکاسی از تعامل مراجع با دیگران، رضایت از نقش های خود و نحوه عملکرد در نقش هاست که به احتمال زیاد تحت تأثیر شخصیت قبلی، فرهنگ و انتظارات خانواده قرار دارد” .

درمان های شناختی

مهارت حل مساله درمان شناختی یک رویکرد جدید درمانی است که د ر روان شناسی علمی رفتارگرایی، و در درمان های عقلانی و همچنین در نظام های دیگر، ریشه های عمیقی دارد. رفتار درمانی شناختی از آن جهت از روان شناسی رفتاری سنتی جدا می شود که هر چند اجزای کامل کنشگر و پاسخگر را می پذیرد ولی این مفهوم را نمی پذیرد که تنها عوامل محیطی می توانند

تعریف مهارت حل مسأله

مهارت حل مساله روان شناسان و سایر دانشمندانی که در زمینه مهارت حل مسأله به مطالعه پرداخته اند، تعریف مشخصی از این فعالیت ذهنی به دست نداده و هر یک از آنها نظر خاص خود را نسبت به آن ابراز داشته اند. به رغم اختلاف نظرهای میان صاحب نظران، می توان وضعیت هایی را که معرف مسأله است، به طریقی که مورد توافق اکثر آنها باشد، توصیف کرد.

مهارت حل مسأله و سازگاری

مهارت حل مساله رویکرد مهارت حل مسأله به مداخلات و پیشگیری های بالینی، براساس چهار فرض یا فرضیه های زیر استوار است:

۱- مهارت حل مسأله به صورت مثبتی با کفایت اجتماعی۱و به صورت معکوسی با آسیب شناسی روانی۲ یا رفتار ناسازگار رابطه دارد.

۲- آموزش مهارت حل مسأله، کفایت اجتماعی را افزایش خواهد داد و به کاهش رفتار ناسازگارانه در بیمارانی که نیاز به درمان دارند، کمک خواهد کرد ( از قبیل بیمارانی با نقایصی در توانایی یا علمکرد حل مسأله).

مراحل مهارت حل مسأله

مهارت حل مساله درباره مراحل یا الگوهای مهارت حل مسأله در روان شناسی اطلاعات پژوهشی بسیاری ارائه شده است که از نظر تاریخی می توان به محتوی مقاله جان دیویی( ۱۹۳۴، به نقل از پلی جرینی۱۱، ۱۹۹۴) اشاره کرد. وی پنج مرحله برای مهارت حل مسأله پیشنهاد کرده است که عبارتند از

عوارض آموزش مهارت حل مسأله

مهارت حل مساله در حالی که از لحاظ تجربی عوارض منفی چندانی در مورد آموزش مهارت حل مسأله مشاهده نشده است، اما گزارش های بالینی حاکی از آن است که یادگیری آموزش مهارت حل مسأله ممکن است برای بیماران به شدت آشفته، پیش از آن که تحت کنترل در آیند، مسأله آفرین باشد. به طور کلی، راهبرد آموزش مهارت حل مسأله به منظور افزایش تصمیم گیری، مسأله گشایی و شایستگی اجتماعی در افراد و گروه ها طراحی شده است.

پیشنهادها

مهارت حل مساله علم روان شناسی و مشاوره توانسته است بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی را حل کند. به دنبال سلامت خانواده و افراد، سلامت جامعه را نیز خواهیم داشت. متخصصان و کار شناسان احتمالا با بحران آشفتگی های شدید رفتاری – عاطفی، انزوای اجتماعی و مشکلات و ناسازگاری های اجتماعی نوجوانان و جوانان در جامعه و جلسات مشاوره روبرو شده اند و می دانند که این بحران چگونه توانسته است

محدودیت ها

 • با توجه به این که پژوهش حاضر در شهر اصفهان، جنس دختر و مقطع سنی ۲۵-۱۹ سال انجام شده است بنابراین افراد گروه نمونه معرف واقعی جامعه نیستند و نمی توان نتایج این پژوهش را به کل افراد جامعه یعنی تمام شهرها، جنس دختر و پسر و تمام مقاطع سنی تعمیم داد. لذا با توجه به تفاوت های بین فرهنگی در تعمیم نتایچ این پژوهش به دیگر شهرها، جنس پسر و مقاطع سنی دیگر باید احتیاط کرد.

فهرست منابع

 • ابراهیمی، محمد. ( ۱۳۷۰)، پژوهش: هنجاریابی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و مقایسه عزت نفس دانشجویان دانشگاه های اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 • ابراهیمی قوام، صغری. (۱۳۷۲)، پژوهش: هنجاریابی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و بررسی عزت نفس دانش آموزان ۱۵ – ۵ ساله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان اصفهان.
 • اتکینسون، ریتال.، اتکینسون، ریچارد. و هیلگارد، ارنست. ( ۱۳۷۸ )، زمینه روان شناسی. جلد اول، ترجمه محمد نقی، براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
 • اتکینسون، ریتال.، اتکینسون، ریچارد. و هیلگارد، ارنست. ( ۱۳۷۸ )، زمینه روان شناسی. جلد دوم، ترجمه محمد نقی، براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

 

 

نظرات بسته شده است.