احتمال پذیری – روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی – پرشین مقاله

احتمال پذیری

احتمال پذیری اعتمادپذیری نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت ایفا می کند.برای بیشتر محصولات، مصرف کننده ها ، اعتمادپذیری را به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های کیفیت در نظر می گیرند. در دهه های اخیر،تحقیقات بیشتری درباره نظریه ها و کاربرد های اعتماد پذیری انجام شده است.

مطلب روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی مشتمل۳۹۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سیستم های تعمیر

پیشگفتار

۱ – اصطلاحات و نمادهای سیستم­های تعمیرشدنی۱

۱.۱ – اصطلاحات پایه و مثال­ها      ۱

۱.۲ – سیستم­های تعمیرنشدنی          ۱۱

۱.۲.۱ – توزیع نمایی          ۱۸

۱.۲.۲ –  توزیع پواسن        ۲۵

۱.۲.۳ – توزیع گاما            ۲۹

۱.۳ – قضیه اساسی فرایندهای نقطه­ای            ۳۵

۱.۴ – مروری بر مدل­ها      ۴۷

۱.۵ – تمرین­ها     ۴۸

۲ – مدل­های احتمالاتی : فرایندهای پواسن   ۵۱

۲.۱ – فرایند پواسن             ۵۱

۲.۲ – فرایند پواسن همگن ۶۷

۲.۲.۱ – طول وقفه­ها برای HPP      ۷۹

۲.۳ – فرایند پواسن ناهمگن             ۸۱

۲.۳.۱ – توابع درستنمایی   ۸۳

۲.۳.۲ – نمونه شکست­های بریده شده            ۹۰

۲.۴ – تمرین­ها     ۹۲

۳ – مدل­های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها             ۹۹

۳.۱ – فرایند تجدیدپذیر    ۹۹

۳.۲ – مدل نمایی تکه­ای    ۱۱۴

۳.۳ – فرایندهای تعدیل یافته            ۱۱۵

۳.۴ – فرایند شاخه­ای پواسن            ۱۱۹

۳.۵  – مدل­های تعمیر ناقص            ۱۲۶

۳.۶ – تمرین­ها     ۱۲۸

۴ –  تحلیل داده­های یک سیستم تعمیرپذیر ساده        ۱۳۱

۴.۱ – روش­های گرافیکی ۱۳۱

۴.۱.۱- نمودارهای دو آن  ۱۳۴

۴.۱.۲- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون   ۱۴۲

۴.۲ – روشهای ناپارامتری برای براورد    ۱۴۶

۴.۲.۱- برآورد های طبیعی تابع شناسه         ۱۴۶

۴.۲.۲- برآوردهای کرنل   ۱۴۸

۴.۲.۳- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر           ۱۴۹

۴.۲.۴- مثال ها     ۱۵۰

۴.۳ – آزمون برای فرایند پواسن همگن         ۱۵۵

۴.۴ – استنباط برای فرایند پواسن همگن        ۱۶۳

۴.۵ – استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده ۱۶۹

۴.۵.۱- برآورد نقطه ای برای β.θ   ۱۷۰

۴.۵.۲-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض       ۱۷۴

۴.۵.۳- برآورد تابع شناسه ۱۸۴

۴.۵.۴- آزمونهای نیکویی برازش     ۱۸۷

۴.۶ – استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده        ۲۰۰

۴.۶.۱ – برآورد فاصله ای برای β.θ               ۲۰۱

۴.۶.۲- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض     ۲۰۴

۴.۶.۳- برآوردتابع شناسه   ۲۰۷

۴.۶.۴- آزمونهای نیکویی برازش    ۲۱۰

۴.۷ – اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است               ۲۱۴

۴.۸ – براورد بیزی              ۲۱۸

۴.۸.۱ – استنباط بیزی برای پارامترهای HPP              ۲۲۱

۴.۸.۳ –  استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم­توان             ۲۳۱

۴.۸.۴ – استنباط بیزی برای پیش­بینی تعداد خرابی­ها   ۲۴۰

۴.۹ –  استنباط یک فرایند مدل­بندی شده به صورت کم­توان   ۲۴۲

۴.۹.۱ –  براورد درستنمایی ماکسیمم برای           ۲۴۲

۴.۹.۲ –  آزمون فرض برای فرایند مدل کم­توان          ۲۴۶

۴.۹.۳  – فاصله اطمینان برای پارامترها           ۲۴۹

۴.۹.۴ – مثال        ۲۵۰

۴.۱۰ –  استنباط برای مدل  نمایی تکه­ای      ۲۵۱

۴.۱۱ –  استانداردها            ۲۵۶

۴.۱۱.۱-  MIL-HDBK-189        ۲۵۹

۴.۱۱.۲ –  MIL-HDBK-781 ,  MIL-STD-781                ۲۶۲

۴.۱۱.۳ –  ANSI / IEC / ASQ / 61164              ۲۶۲

۴.۱۲ –   فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم­های تعمیرپذیر               ۲۶۴

۴.۱۳ –  تمرین­ها ۲۶۶

۵ – تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه  ۲۷۱

۵.۱ –  فرایندهای پواسن همگن همسان         ۲۷۱

۵.۱.۱ –  براورد نقطه­ای برای     ۲۷۱

۵.۱.۲-  براورد بازه­ای برای        ۲۷۴

۵.۱.۳ – آزمون فرض برای         ۲۷۹

۵.۲ – فرایندهای پواسن همگن ناهمسان        ۲۸۲

۵.۲.۱-  دو سیستم خرابی قطع شده ۲۸۲

۵.۲.۲ – k  سیستم               ۲۸۵

۵.۳ –  مدل­های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن            ۲۸۷

۵.۳.۱-  مدل­های پارامتری تجربی بیزی        ۲۹۱

۵.۳.۲ –  مدل­های سلسله مراتبی بیزی            ۳۰۳

۵.۴-  فرایند کم­توان برای سیستم­های همسان              ۳۰۶

۵.۵ –  آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم­توان    ۳۱۴

۵.۵.۱ – آزمون تساوی  ها برای دو سیستم            ۳۱۵

۵.۵.۲- آزمون تساوی  های k سیستم     ۳۱۹

۵.۶ –  فرایند کم­توان برای سیستم­های ناهمسان          ۳۲۰

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار :

احتمال پذیری اعتمادپذیری نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت ایفا می کند.برای بیشتر محصولات، مصرف کننده ها ، اعتمادپذیری را به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های کیفیت در نظر می گیرند. در دهه های اخیر،تحقیقات بیشتری درباره نظریه ها و کاربرد های اعتماد پذیری انجام شده است.

سیستم های تعمیرناپذیر:

احتمال پذیری در این بخش ما به بیان شباهت ها و تفاوت های بین سیستم های تعمیرناپذیر و تعمیرپذیر‌می‌ پردازیم.گزاره‌ها و مفاهیم مشترک زیادی وجود دارندو همچنین تمایزات موجود مبهم می باشند.

برای یک سیستم تعمیرناپذیر طول عمر یک متغیر تصادفی است.تعمیری وجود ندارد و سیستم بعد از اولین و تنها شکست دور انداخته می شود.

توزیع وایبل

احتمال پذیری ما در اینجا به دلایل مختلفی به بحث در مورد توزیع وایبل می پردازیم.اولأ،احتمالأ این توزیع بیشترین کاربرد را در طول عمر دارد.همچنین در هنگام مطالعه سیستم های تعمیرپذیر مقایسه مدل های سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر آموزنده خواهد بود.

فرآیندهای پواسن همگن.

احتمال پذیری تعریف ۲۵. فرآیندهای پواسن همگن. فرآیند پواسن همگن (HPP) ،فرآیند پواسنی با تابع شناسه ثابت است. این ساده ترین مدل مورد استفاده در سیستم های تعمیرپذیر است اما باید با احتیاط از آن استفاده کرد.از آنجا که تابع شناسه ثابت است

طول وقفه ها برای HPP:

فرض کنید که بر زمان t متمرکز شده ایم، و به آینده برای شکست های بعدی یا به گذشته برای شکست های اخیر نگاه می کنیم.این مفاهیم منجر به تعریف زمان های بازگشتی پیشره و پسرو می شود.

تعریف ۲۶. زمان های بازگشتی پیشرو. زمان بازگشتی پیشرو برابر است با: Ft = TN(t)+1 (که برابر است با زمان انتظار تا شکست بعدی اگر از زمان t شروع به مشاهده سیستم کنیم.)

توابع درستنمایی

احتمال پذیری در فصل های بعدی، توابع درستنمایی مجموعه ای از زمان شکست ها لازم خواهد بود.در این بخش تابع درستنمایی را بدست می آوریم که برابر است با تابع شناسه توأم متغیرهای تصادفی مشاهده شده. برای مواقعی که آزمایش بعد از تعداد از پیش تعیین شده ای شکست یا در زمان از پیش تعیین شده ای متوقف می شود.

آمار احتمال چیست

فرآیندهای تعدیل یافته

کُکس (۱۹۷۲) مدلی را پیشنهاد کرد که او فرآیند تجدیدپذیر تعدیل شده نامید(MRP).فرض کنید t زمان کل را نشان دهد که زمان اولین شروع به کار سیستم است و Bt را زمان بازگشتی پسرو قرار دهید.تابع شناسه کامل برای MRP برابر است

توزیع پیشین مجهول .

احتمال پذیری در شرایطی که اطلاعات بسیار کمی درباره پارامترهای  داریم یا هیچ اطلاعاتی نداریم، گویدا(۷۸) (۱۹۸۹) استفاده از گذشته مجهول را پیشنهاد کرده است. در بسیاری از موارد توزیع پیشین مجهول مناسب نیست زیرا انتگرال آن یک نمی­شود.

استنباط بیزی برای پیش­بینی تعداد خرابی­ها

احتمال پذیری در این قسمت از روش بیزی برای یافتن احتمال پسین مشاهده دقیقا M = m خرابی در بازه­ای به طول T در آینده استفاده می­کنیم، که مقدار مشاهده شده برای فرایند را در زمانیکه n امین خرابی اتفاق می­افتد، می­دهد. ما دو حالت را درنظر می­گیریم.

تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه

احتمال پذیری وقتی داده­های بیشتر از یک سیستم را دراختیار داریم،  چندین مدل که می­توانند کاربردی باشند وجود دارد. انتخاب یک مدل بستگی به فرض­هایی دارد که کاربر اختیار می­کند.  آیا سیستم­ها همسان اند؟  آیا HPP مدل مناسبی برای هر سیستم است؟

فرایندهای پواسن همگن همسان

احتمال پذیری فرض کنید k سیستم قابل تعمیر همسان داریم که می­توانیم فرض کنیم بصورت یک فرایند پواسن همگن مدل­بندی شدهاند. چون سیستم­ها همسان اند، فرایند خرابی هر سیستم یک HPP با شناسه  است و  برای همه سیستم­ها یکسان میباشد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

نظرات بسته شده است.