دوره پست مدرن – بررسی دوره پست مدرن و سیر تحولات پست مدرن – پرشین مقاله

دوره پست مدرن

از آنجا که موضوع این پایان‌نامه حول محور سیرتحولات طراحی صنعتی در دوره‌ی پست مدرن می‌گذرد. پس بخش اهم مطالب در بیان تحولات این دوره خواهد بود. اما به دلیل اینکه پست مدرنیسم سبکی التقاطی است و با رجوع به دوره‌های ماقبل خود سعی در معنایابی و شکل دهی به ساختار خود دارد، از این رو به ناچار مجبور به شاخت ریشه‌ها و تحولاتی خواهیم بود.

این تحقیق دانشجویی بررسی دوره پست مدرن و سیر تحولات پست مدرن مشتمل بر  ۱۸۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست

پیشگفتار. ۱

پیشگفتار: صور مختلف دانش از دیدگاه یونان باستان: ۳

۲) گستره‌ی لغوی تخنه و درهم آمیختگی تکنیک و هنر: ۴

۳ـ خصوصیت دانش فنی در مدرنیته: ۶

۴) ویژگی هنر در مدرنیته و پست مدرنیته: ۷

۵) طراحی صنعتی در دوره مدرن: تلاش برای وحدت درباره هنر و تکنولوژی.. ۸

۶) فهرست منابع پیشگفتار: ۱۱

فصل اول: تحولات، رویکردها، سبکها و جنبش های دوره ی مدرن. ۱۲

مقدمه (۱-۱): از هنرهای صنتی تا ظهور پست مدرنیسم: ۱۴

(۲-۱) دوره‌های مشخص جوامع انسانی: ۱۵

(۳-۱) روندهای اجتماعی گذار از جامعه‌ی پیش از مدرن به جامعه‌ی مدرن: ۱۶

۴-۱) سیر ایده‌ی مدرن از قرن ۵ تا کنون: ۱۶

(۵-۱) تعاریف پایه از مدرنیته، مدرنیزه کردن، مدرنیزاسیون، مدرنیست، مدرنیسم: ۲۰

(۶-۱) انقلاب صنعتی (علل، تداوم، دوره‌ها): ۲۱

(۷-۱) تحولات مدرنیته: ۲۵

(۸-۱) عوامل بوجود آمدن دموکراسی: ۲۸

(۹-۱) ارزشها در پروتستانتیسم: ۲۹

(۱۰-۱) رشد ابعاد سازماندهی(بروکراسی) ۳۰

(۱۱-۱) جدول مقایسه‌ی جامعه پیش از مدرن با جامعه‌ی مدرن: ۳۲

(۱۲-۱) رویکردها، سبکها و جنبش‌های دوره‌ی مدرن: ۳۳

(۱۳-۱) فهرست منابع و مأخذ فصل اول: ۴۲

۱۴-۱) فهرست جداول فصل اول: ۴۴

۲) فصل دوم: بررسی وضعیت پست مدرن. ۴۵

فهرست مطالب فصل دوم. ۴۶

(۱ـ۲) ـ مقدمه فصل دوم: ۴۹

(۲ـ۲) ـ تعاریف پایه:‌از پست، مدرن. پست مدرن، پست مدرنیته، پست مدرنیسم، و پست مدرانیزاسیون: ۵۱

(۳ـ۲) کاربردهای اولیه‌ی واژه‌ی پست مدرنیسم (تاریخ نگاری): ۵۳

(۵ـ۲) ـ از جامعه پساصنعتی تا پسامدرنیته: ۶۳

(۶ـ۲) ـ مفهوم جامعه پساصنعتی: ۶۶

۷ـ۲) ـ اقتصاد پست مدرنیته: ۷۵

۲ـ۷ـ۲) طرف عرضه: ۷۹

۳ـ۷ـ۲) کالاهای فرهنگی و کالاوارگی: ۸۳

۸-۲) ساختار شغلی و تولیدی در پست مدرنیته: ۹۲

۲ـ۸ـ۲) تولید خودکار، ادغام خودکار و نظارت خودکار: ۹۹

۹-۲) سیاست پست مدرن: ۱۰۶

۱ـ۹ـ۲) دولت جدید پست مدرن: ۱۰۶

۲ـ۹ـ۲) ویژگی‌های تولید و مصرف جدید در پست مدرنیته: ۱۰۸

۳ـ۹ـ۲) ویژگی‌های دولت جدید: ۱۱۱

۱۰ـ۲) فرهنگ پست مدرن: ۱۱۲

۱ـ۱۰ـ۲) فرهنگ مصرفی: ۱۱۲

۲ـ۱۰ـ۲) سبک زندگی در پست مدرنیته: ۱۱۸

۳ـ۱۰ـ۲) سبک زندگی: مسأله انتخاب: ۱۱۹

۴ـ۱۰ـ۲) تکثر و دگرگونی سبکهای زندگی: ۱۲۱

۵ـ۱۰ـ۲) طرز رفتار با انتخاب: ۱۲۳

۶ـ۱۰ـ۲) جهت‌گیری‌های ارزش پست مدرن: ۱۲۷

۱۱-۲) پست مدرنیته و مسائل جدید درون آن: ۱۳۲

۱ـ۱۱ـ۲) سرمایه داری بی‌سازمان: ۱۳۲

۲ـ۱۱ـ۲) جهانی شدن: ۱۴۰

۳ـ۱۱ـ۲) رسانه‌های همگانی: ۱۴۴

۴ـ۱۱ـ۲) نقش رسانه‌های همگانی: ۱۴۷

۱۳ـ۲) فناوری‌های الکترونیکی و ارتباطات نزد بودریار: ۱۵۳

۱۴-۲) هنر، کار و تحلیل در عصر شبیه‌سازی الکترونیکی.. ۱۵۸

۱۵-۲) از بازتولید مکانیکی تا شبیه‌سازی الکترونیکی: ۱۵۹

۱۶-۲) پست مدرنیسم: هنر پست مدرن. ۱۶۱

۱-۱۶-۲) ویژگی روش‌های دادائیستی به شرح زیر است: ۱۶۳

۳ـ۱۶ـ۲) فرم‌های هنر پست مدرنیستی: ۱۷۳

۱۷ـ۲) فهرست منابع و مأخذ فصل دوم: ۱۷۸

.

مقاله  دوره پست مدرن از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله دوره پست مدرن را در زیر می توانید ببینید.

فرهنگ پست مدرن

خصوصیت دانش فنی در مدرنیته

دوره پست مدرن، به عقیده هایدگر، تکنولوژی مدرن اساساً به معنی یک اندیشه انتزاعی، سرخورده و غیرمتنی شده درباره دنیا است که در آن هر موجود منفردی ـ از جمله در تحلیل نهایی، خود انسان ـ به عنوان یک منبع قابل محاسبه برای بهره‌گیری در اهداف خارجی ملاحظه و رفتار می‌شود. فرایند متنی‌سازی یک گرایش مدام فزاینده به سمت نوع خاصی از بازنمایی دنیا است که در عصر حاضر اوج آن به فناوری اطلاعات رسیده است

ویژگی هنر در مدرنیته و پست مدرنیته

به زعم هایدگر ما مدعی هستیم که فقط در مدرنتیه، یعنی در دوره‌ای که اندیشه فن سالار که در بالا ذکر شد مسلط است، هنر یا بعد زیبایی شناختی در مصنوعات از سایر جوانب مجزا شده است. از این رو مدرنیته یک دیدگاه بسیار خاص و متمایز از فناوری و هنر دارد. بودریو (۱۹۹۴) نیز به همین ترتیب ولی با روش کاملاً متفاوت، مدعی است که در مدرنیته، دو گروه مرتبط با ارزش‌ها و سبک زندگی مختلف ـ یا عادات مختلف ـ مسلط هستند.

از هنرهای صنتی تا ظهور پست مدرنیسم

از آنجا که موضوع این پایان‌نامه حول محور سیرتحولات طراحی صنعتی در دوره‌ی پست مدرن می‌گذرد. پس بخش اهم مطالب در بیان تحولات این دوره خواهد بود. اما به دلیل اینکه پست مدرنیسم سبکی التقاطی است و با رجوع به دوره‌های ماقبل خود سعی در معنایابی و شکل دهی به ساختار خود دارد، از این رو به ناچار مجبور به شاخت ریشه‌ها و تحولاتی خواهیم بود که بستر اجتماعی، فرهنگی و هنری پست مدرن را پایه ریخته و در غنای آن مؤثر بوده‌اند

تعاریف پایه از مدرنیته، مدرنیزه کردن، مدرنیزاسیون، مدرنیست، مدرنیسم

کلمه‌ی «مدرنیته»معمولاً برای اشاره به روش زندگی و وضیت ذهنی کسانی بکار می‌رود که دوره‌ی مدرن را تجربه می‌کنند. مدرنیته به تجربه‌ی زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیباشناختی و فکری گفته می‌شود «که متضمن عقلانیت اداری و اقتصادی و تمایز و تفکیک جهان اجتماعی است. (وبر، تونیس، زیمل): فرایندهای دولت صنعتی سرمایه‌داری مدرن را بوجود می‌آورند» (فدرستون، ۱۹۸۸: ۱۹۷-۱۹۸). در واقع مدرنیته فرهنگ جامعه‌ی مدرن است

پست مدرن در معماری

تحولات مدرنیته

دوره پست مدرن، آنچه در «مدرنیته» و ساختار آن تحقق می‌پذیرد تفاوت هایی اساسی با عصر قبل از خود دارد در زیر سعی خواهد شد با جداول و نمودارهایی به صورت خلاصه مروری بر اهم اتفاقات و تحولات این دوره داشته باشیم زیرا این تحولات پایه و اساسی خواهند بود که پست مدرن بر آن پایه خود را به منصه ظهور می‌رساند.

رویکردها، سبکها و جنبش‌های دوره‌ی مدرن

اکنون با نگاهی اجمالی به شرایط پس از انقلاب صنعتی و وضعیت جامعه‌ی مدرن(مدرنیته) و شناخت نسبی از اوضاع و احوال این دوره‌ی تاریخی بحث و تحقیق در این زمینه را به صورت اختصاصی به موضوع اصلی یعنی طراحی صنعتی معطوف می‌کنیم و در طی جداولی به صورت خلاصه نشان خواهیم داد که چه تغییر و تحولاتی در این رشته پس از انقلاب صنعتی تا شروع تحولات پست مدرن به وقوع پیوسته است

پست مدرن در ادبیات

اقتصاد پست مدرنیته

طرف تقاضا، طرف عرضه و کالاهایی که موضوع عرضه و تقاضا هستند: در این مقدمه به ترسیم مختصر خطوط کلی مواردی که اقتصاد سیاسی فرهنگ پست مدرن باید بتواند به آنها پاسخ گوید می‌پردازیم. در اینجا بهتر است اقتصاد را به لحاظ مفهومی به (۱) طرف تقاضا (۲) طرف عرضه (۳) کالاهایی که موضوع عرضه و تقاضا هستند، تقسیم کنیم

دولت جدید پست مدرن

هر دولت جدیدی باید قادر باشد تا به طور کارآمدی خود را با تغییرات در جهانی و نظامهای درونی و بیرونی‌اش سازگار کند.برخی از تنشها، شکافها و چالشهایی که دولت جدید با آنها روبه رو است عبارتند از: فروپاشی از شالوده‌شکنی، پراکنده‌گزینی و سنجش ناپذیری، ناپیوستگی و ناسازی، استهزا و پیش بینی ناپذیری، جزئیت و عدم کلیت، تساهل و قوم مداری، حق تقدم قائل شدن برای حوزه خصوصی و گشودن حوزه عمومی ـ اینها دقیقاً تنشها و شکافها و چالشهایی هستند که دولت جدید با آنها مواجه است. دوره پست مدرن

ویژگی‌های تولید و مصرف جدید در پست مدرنیته

نخست تولید. دولت جدید اکنون می‌تواند با ویژگی میانجی‌گری بین منافع تولید کننده و مصرف کننده در سطوح فروملی، ملی و بین المللی تعریف شود.منافع تولید کننده احتمالاً به خاطر سرمایه‌داری همچنان مسلط باقی می‌ماند و به این معنا دولت جدید، ساختار سرمایه‌داری دولتی خواهد داشت.دولت جدید در مواجهه با بازار و اقتصاد جهانی و داخلی جدید، در همه سطوح و بین حوزه‌های منطقه‌ای، ملی و فراملی میانجی‌گری خواهد کرد. با استفاده از تعبیر کرنی. دولت به «دولت رقابتی» تبدیل خواهد شد

سبک زندگی در پست مدرنیته

از جهات بسیاری، برای مردمی که در دوره پست مدرن زندگی می‌کنند، وظیفه تصمیم‌گیری درباره‌ی اینکه می‌خواهند با زندگی خودشان چه بکنند، در مقایسه با دوره‌های قبل از اهمیت بیشتری برخوردار شده است و به بخش مهمی از وجود روزمره آنها تبدیل شده است.

جهت‌گیری‌های ارزش پست مدرن

دوره پست مدرن، جهت‌گیری‌های ارزش پست مدرن کاملاً متفاوت از جهت‌گیریهای ارزش دوره‌های قبل از خود است. آنها در سطوح کلیت / خاصگی، در اصل سامان بخش و در ثبات، در زمان و مکان تفاوت دارند. در جنبش‌های قبل الگوهای ارزشی خاصی متشبث می‌شوند، در مقابل جهت‌گیری‌های پست مدرن هیچ گونه ترجیحات ارزشی خاصی ندارند بجز سطحی بسیار کلی، یعنی این عقیده کلی که هر شخصی باید بتواند آن چیزی بشود که می‌خواهد باشد

. 

نظرات بسته شده است.