آماری جمعیت – پروژه آماری جمعیت – پرشین مقاله

آماری جمعیت

بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم و با توجه به اینکه کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند ارضائ نیازهای کودکان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده کودک را ضرورت می بخشد و غفلت در رنج مشکلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. آماری جمعیت

مطلب پروژه آماری جمعیت مشتمل بر۴۵ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

چکیده تحقیق                                                                                                    ۱

فصل یکم

مقدمه                                                                                                                 ۲

بیان مساله پژوهش                                                                                           ۲

اهمیت و ضرورت مساله                                                                                   ۳

ا هدف ویژه پژوهش                                                                                          ۴

سوالات یا فرضیه                                                                                              ۵

فرضیه                                                                                                               ۵

تعریف متغیرها                                                                                                 ۶  

تعریف عملیاتی                                                                                                 ۹

فصل دوم

جامعه آماری                                                                                                      ۹

نمونه تحقیق                                                                                                    ۱۰

نوع تحقیق                                                                                                       ۱۰

روش نمونه گیری                                                                                           ۱۰

ابزار اندازه گیری                                                                                             ۱۰

طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل                                                             ۱۱ 

فصل سوم

یافته های پژوهشی                                                                                         ۱۱

مقدمه                                                                                                               ۱۲

جامعه آماری معلمین مشهد                                                                             ۱۲

جدول سوالات پرسشنامه                                                                                ۱۳

جدول آماری یک                                                                                               ۱۵

جدول آماری دوم                                                                                              ۱۶

جدول آماری سوم                                                                                            ۱۸

جدول آماری چهارم                                                                                          ۱۹

جدول آماری پنجم                                                                                            ۲۰

جدول آماری ششم                                                                                           ۲۱

جدول آماری هفتم                                                                   ۲۱

جدول آماری هشتم                                                                                           ۲۲                                                                     

جدول آماری نهم                                                                                              ۲۳

جدول آماری دهم                                                                                             ۲۴

جدول آماری یازدهم                                                                                        ۲۵

جدول آماری دوازدهم                                                                                      ۲۶

جدول آماری سیزدهم                                                                                      ۲۷

جدول آماری چهاردهم                                                                                     ۲۸

جدول آماری پانزدهم                                                                                      ۲۹

جدول آماری شانزدهم                                                                                    ۳۰

جدول آماری هفدهم                                                                                        ۳۱

جدول آماری هیجدهم                                                                                     ۳۲

جدول آماری نوزدهم                                                                                      ۳۳

جدول آماری بیستم                                                                                        ۳۴

فصل چهارم

بیان مسئله پژوهش                                                                                       ۳۵

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                   ۳۹

محدودیت پژوهش                                                                                          ۳۹

پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی                                                                     ۴

.

مطلب پروژه آماری جمعیت در پرشین مقاله موجود است.

خلاصه ای از مطلب پروژه آماری جمعیت را می توانید درزیر ببینید.

جامعه آماری

معلمین ناحیه چهار آموزش و پرورش شهر مشهد که تحقیق روی آنها انجام می شود که تعداد مدرسه ی ابتدای آنها بالای ۱۰۰ تا مدرسه بود و تعداد معلمین که در آن ناحیه تدریس می کردنند بالای ۱۰۰۰ نفر بودند . آماری جمعیت

نمونه آماری

 آزمودینهای  پژوهش از میان معلمین آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد بودند که تعداد کل معلمینی که به پرسشنامه نظر خواهی درباره دانش آموزان در این پژوهش پاسخ دادند حدود ۱۰۰ نفر از معلمین بودند که آنها را به طور تصادفی که دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر و دارای سابقه تحصیلی بالای ۸ سال بودنند انتخاب کردیم. آماری جمعیت

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق

رسم جدول فراوانی ۲- رسم کردن نمودار درصد آن را نیز رسم می کنیم . بر اساس داده ها به تغییر و تفسیر و نتیجه گیری می پردازیم . معلمین گرامی ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان با توجه به جدی بودن مسئله تعلیم و تربیت و تاثیر نقش معلمین در این امر مهم تحقیق در زمینه بررسی علل و عوامل پرخاشگری از دیدگاه شما معلمین گرامی صورت گرفته امید آن می رود گامی موثر در حل این مشکل برداریم و در این راه موفق تر گردیم با همکاری شما معلمین گرامی . آماری جمعیت

تجزیه و تحلیل 

شیوه جمع آوری از طریق مطالعات کتابخانه ای بوده و پس از انتخاب پرسشنامه نظر خواهی آنها را در اختیار معلمین قرار دادیم تا آنها به طور طبیعی به فرم های پرسشنامه پاسخ دهند . و معلمین پس از پاسخ دادن به سوالات به صورت خیلی زیاد و زیاد و متوسط وکم جواب دادند و آنها را از طریق روش آماری و گرفتن میانگین آن سوالات به طریق رسم جدول فراوانی و توزیع درصد رسم نمودار مورد محاسبه قرار دادیم آماری جمعیت

 محدودیت  پژوهشی

محدودیت تحقیق پراکنده بودن مدارس جهت تهیه پاسخ به پرسشنامه ها همکاری نکردن معلمین در پاسخ دادن به پرسشنامه سختگیری های زیاد بالای اداری برای بدست آوردن آمار دقیق معلمین ناحیه چهار مشهد کمبود وقت در جمع آوری پرسش نامه ها به دلیل همزمانی تحقیق با امتحانات نوبت آخر مدارس عدم تجربه کافی محقق که تا کنون هیچ کار تحقیقی انجام نداده است . آماری جمعیت

تجزیه و تحلیل :

شیوه جمع آوری از طریق مطالعات کتابخانه ای بوده و پس از انتخاب پرسشنامه نظر خواهی آنها را در اختیار معلمین قرار دادیم تا آنها به طور طبیعی به فرم های پرسشنامه پاسخ دهند . آماری جمعیت

.

نظرات بسته شده است.