جمعیت منطقه ۱۲ تهران – مطالعات و بررسی جمعیت منطقه ۱۲ تهران – پرشین مقاله

جمعیت منطقه ۱۲ تهران

جمعیت منطقه ۱۲ تهران با حدود ۱۳۵۷ هکتار وسعت ، در مرکز تاریخی شهر تهران ، در سال ۱۳۵۷ دارای جمعیتی معادل ۱۸۹۶۲۵ نفر بوده است . علی رغم برخورداری از ویژگی هایی چون قدمت و ارزش تاریخی ، واقع شدن در مرکزثقل ارتباطات درون شهری و در برگرفتن قلب تجارت شهر یعنی بازار قدیم تهران ، تحولات جمعیتی آن هماهنگ با تحولات شهر تهران و کشور نبوده است.

مطلب مطالعات و بررسی جمعیت منطقه ۱۲ تهران مشتمل ۱۲۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

مطالعات جمعیت منطقه ۱۲ تهران.. ۱

۱ . مطالعات جمعیت منطقه ۱۲ تهران.. ۳

۱.۱. تحولات جمعیت… ۳

۱.۱. تحولات بعد خانواده و ساختار سنی – جنسی.. ۱۰

الف) بعد خانوار ۱۰

ب) ساخت جنسی جمعیت… ۱۵

ج) ساخت سنی جمعیت… ۱۷

۱.۳. تحولات تراکم های جمعیتی.. ۲۵

الف) کل منطقه. ۲۵

د) مقایسه تراکم مسکونی و تراکم ناخالص جمعیت… ۲۸

 1. ۴ .بررسی رشد طبیعی و مهاجرت… ۳۰

الف) رشد طبیعی.. ۳۰

باروری: ۳۰

۱) طرح بررسی ویژگیهای بهداشتی و جمعیتی خانوار ( DHS ) 30

۲) محاسبه نرخهای باروری با روش « فرزندان خود» ( Own Childern Method ) 31

۵) طرح اندازه گیری رشد جمعیت ایران ( ارج) ۳۲

۶) محاسبه سطح باروری منطقه تهران به روش رله ( RELE ) توسط بخش مطالعات جمعیت مشاور ۳۲

مرگ و میر : ۳۳

رشد طبیعی : ۳۶

۲ . سیمای اقتصادی و اجتماعی جمعیت… ۴۸

 1. ۲. ساختار و روند تحول اشتغال.. ۴۸

الف ) اشتغال زنان.. ۵۱

ب) بار تکفل.. ۵۲

ج) جمعیت بیکار ۵۲

د) وضع سواد و تحصیلات شاغلین.. ۵۸

۲.۲. گروه بندی اجتماعی جمعیت… ۶۲

 1. ۳ . درآمد خانواده ۷۲
 2. ۴ . خصوصیات عمده اجتماعی – اقتصادی.. ۷۲

الف) بررسی وضع سواد و ساختار تحصیلی.. ۷۲

ب) نرخ بیسوادی بزرگسالان.. ۷۳

ج) میزان دسترسی به خدمات… ۷۷

 1. ۵ . مقایسه شاغلان ساکن با شاغلان کارگاه ها ۷۹
 2. ۶ . پهنه بندی منطقه بر اساس شاخص های تراکم جمعیت… ۸۰
 3. مراکز کار و فعالیت… ۸۱
 4. ۱. تعداد وشاغلان کارگاه ها ۸۱
 5. ۲. کارگاه بزرگ… ۸۸
 6. ۳. نحوه توزیع کارگاه ها بر حسب مناطق پستی.. ۹۰
 7. ۴. نحوه توزیع فعالیتهای تجاری، صنعتی و خدماتی به تفکیک کوچک و بزرگ… ۹۱
 8. تحلیل عوامل مؤثر بر جمعیت پذیری و عملکرد اقتصادی – اجتماعی منطقه در تهران.. ۹۳
 9. ۱ . برآورد جمعیت منطقه در سال ۱۳۸۱. ۹۳
 10. ۲ تحلیل عوامل مؤثر بر رشد جمعیت… ۹۸
 11. ۳. مقایسه جمعیت منطقه با جمعیت پیش بینی شده در طرح جامع مصوب… ۱۰۰
 12. ۴. جایگاه وعملکرد اقتصادی منطقه در تهران با تأکید بر نقش بازار تهران.. ۱۰۵
 13. ۶ . جایگاه منطقه در شهر از نظر خصوصیات اجتماعی و درآمدی ساکنان.. ۱۱۶
 14. ۸. عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر استقرار فعالیت ها ۱۲۴

۴ . ۹ . مسائل حاد و معضلات اجتماعی – اقتصادی منطقه. ۱۲۵

منابع بخش جمعیت… ۱۲۹

مقاله  در پرشین مقاله مطالعات و بررسی جمعیت منطقه ۱۲ تهران موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله مطالعات و بررسی جمعیت منطقه ۱۲ تهران را در زیر می توانید ببینید.

مطالعات جمعیت منطقه ۱۲ تهران

تحولات جمعیت

جمعیت منطقه ۱۲ تهران با حدود ۱۳۵۷ هکتار وسعت ، در مرکز تاریخی شهر تهران ، در سال ۱۳۵۷ دارای جمعیتی معادل ۱۸۹۶۲۵ نفر بوده است . علی رغم برخورداری از ویژگی هایی چون قدمت و ارزش تاریخی ، واقع شدن در مرکزثقل ارتباطات درون شهری و در برگرفتن قلب تجارت شهر یعنی بازار قدیم تهران ، تحولات جمعیتی آن هماهنگ با تحولات شهر تهران و کشور نبوده است.

تحولات بعد خانواده و ساختار سنی – جنسی

بعد خانوار

جمعیت منطقه ۱۲ تهران در منطقه ۱۲ تهران ، در سال ۱۳۵۹ ، ۷۹۹۵۳ خانوار زندگی می کرده اند و میانگین بعد خانوار در این مقطع برابر با ۷۷/۳ بوده است . علی رغم کاهش جمعیت منطقه و کاهش شمار خانوار در مقطع ۱۳۶۵ به ۵۷۹۳۱ خانوار بعد خانوار در این سال به ۹۸/۳  افزایش یافته است .

مقایسه تراکم مسکونی و تراکم ناخالص جمعیت

مقایسه دو تراکم مسکونی و ناخالص در سطح منطقه ۱۲ و شهر تهران نشان می دهد که علی رغم بالاتر بودن تراکم ناخالص جمعیت در منطقه ۱۲ نسبت به شهر تهران ( ۱۴۰ در مقابل ۱۱۰ ) ، اما تراکم مسکونی آن یعنی ۳۹۸ نفر ، از کل شهر که تراکم آن ۴۲۳ نفر در سطح کاربری های مسکونی است، پایین تر است( جدول ۲۶ ، نمودار ۳۰).

طرح اندازه گیری رشد جمعیت ایران ( ارج)

نتایج این طرح که پس از نمونه گیری وسیع در کل کشور توسط مرکز آمار ایران ، در سال ۱۳۷۵ انجام شد کلیه استانهای کشور را به لحاظ سطح باروری به ۴ گروه مجزا تقسیم کرده است. در این تقسیم بندی استان تهران در گروه اول قرار گرفته که از میانگین باروری کل ۶۸/۱ بر خوردار بوده است.

وضع سواد و تحصیلات شاغلین

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۷۵ ، در منطقه ۱۲ ، ۵۲۱۹۸ نفر شاغل بوده اند . ۴/۱۱ درصد این افراد بی سواد، ۹/۲۲ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۷/۲۲ درصد دارای تحصیلات دوره راهنمایی ، ۶/۲۹ درصد دارای تحصیلات دوره متوسطه و ۹/۹ درصد دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم و عالی بوده اند. بالاترین سطح تحصیلات شاغلین به مناطق ۱، ۲، ۳و ۶ اختصاص داشته و پایین ترین سطح در مناطق ۱۸ و ۱۹ ملاحظه شده است .

گروه بندی اجتماعی جمعیت

جمعیت منطقه ۱۲ تهران در بین مناطق شهر تهران دارای بیشترین نسبت شاغلین بخش خصوصی بوده است. هر چند این نسبت از ۴/۳۵ درصد در سال ۱۳۵۹ به ۷/۳۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده ، باز هم بالاترین میزان شاغلان این بخش را دارد. این نسبت در منطقه ۱۳ تهران به ۵/۲۱ درصد یعنی حداقل می رسد.

مقایسه شاغلان ساکن با شاغلان کارگاه ها

جمعیت منطقه ۱۲ تهران در این بررسی ، مقایسه شاغلان ساکن با شاغلان کارگاه ها را امری منطقی ارزیابی نمی کنیم ، زیرا مبانی این دو طرح آمارگیری کاملاً با یکدیگر تفاوت داشته است. شاغلان ساکن در واحد خانوار سرشماری می شوند، حال آنکه شاغلان کارگاه ها در واحد فعالیتی ( کارگاه ) شمارش می گردند.

تحلیل عوامل مؤثر بر رشد جمعیت

جمعیت منطقه ۱۲ تهران همان گونه که در بخش (۱. ۱ .) نیز اشاره شد منطقه ۱۲ تهران طی سالهای ۷۵- ۱۳۵۹ با میانگین نرخ رشد منفی ۸۶/۲- درصد در سال جمعیت خود را کاهش داده است.بدیهی است که جمعیت گریزی از قلب و مرکز شهر ، مختص تهران و یا کشور ما نیست و پدیده ای شایع در شهرهای بزرگی است که در طول دوره های زمانی نه چندان طولانی به مراکز بزرگ تولید ثروت و خدمات تبدیل شده

جایگاه وعملکرد اقتصادی منطقه در تهران با تأکید بر نقش بازار تهران

جمعیت منطقه ۱۲ تهران در سرشماری کارگاه ها در سال ۱۳۷۳ تعداد ۲۹۷۰۹۷ کارگاه( واحد فعالیت ) در سراسر شهر تهران آمارگیری شده است که از آن میان تعداد ۱۶۲۵۸۱ واحد ( ۷۲/۵۴درصد) واحد به فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی و ۱۳۴۵۱۶ واحد ( ۲۸/۴۵ درصد ) به سایر فعالیت ها اشتغال  داشته اند، یعنی بیش از نیمی از کارگاه های شهر تهران فعالیت تجاری دارند.

عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر استقرار فعالیت ها

چنانکه در تحلیل ترکیب کارگاه ها و فعالیت های مستمر در منطقه ملاحظه شد ، این فعالیت ها بیشتر عمده فروشی و خرده فروشی و خرد مقیاس هستند و به گفته دیگر بقایای نظام سنتی توزیع را نمایندگی می کنند . این نظام توزیع با الزامات یک اقتصاد در حال توسعه تضاد دارد زیرا با گسترش شهر دسترسی مردم را به خدمات دشوار می سازد

منابع بخش جمعیت

زنجانی حبیب الله و نوراللهی طه (۱۳۷۹) ، جداول مرگ ومیر ایران ، برای سال ۱۳۷۵، موسسه پژوهش تامین اجتماعی.

علیزاده (۱۳۷۷) ، طرح جامع آب کشور ( حوزه آبریز دریاچه نمک )، شرکت مهندسین مشاور جاماب وابسته به وزارت نیرو.

سیمای جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۷۹)، نتایج طرح DHS، وزارت بهداشت ، درمان، آموزش پزشکی.

عباس شوازی (۱۳۸۰)، همگرایی رفتارهای باروری در ایران، نامه علوم اجتماعی.

نتایج طرح ارج(۱۳۷۹)، مرکز آمار ایران ، اداره کل آمارهای اجتماعی ، اقتصادی خانوار.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

 

نظرات بسته شده است.