پلی اتیلن ترفتلات – پتروشیمی شهید تندگویان آشنایی با واحد پلی اتیلن ترفتالات(PET) – پرشین مقاله

پلی اتیلن ترفتلات

پلی اتیلن ترفتلات پلی اتیلن ترفتالات (PET) پلاستیک گرما نرمی است که از پلیمر شدن تراکمی اتیلن گلایکول (EG) و اسید ترفتالیک خالص (PTA) بدست می آید . این پلیمر در گریدهای الیاف برای تولید نخ و بافت و انواع پارچه در صنایع نساجی ، فیلم برای استفاده در عکس های رادیولوژی و بطری برای ساخت انواع بطری های نوشیدنی ، نوشابه ها و بسته بندی مواد غذایی به کار می رود . مصرف PET به دلیل سبکی بسته بندی مواد غذایی به کار می رود . مصرف PET به دلیل سبکی وزن و خواص ویژه روز به روز در حال افزایش است .

این تحقیق دانشجویی  پتروشیمی شهید تندگویان آشنایی با واحد پلی اتیلن ترفتالات(PET) مشتمل بر ۱۴۵  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه دانشجویی

فهرست مطالب

مقدمه : ۱۰

اشاره : ۱۱

انگیزه های ملی احداث طرح. ۱۲

موقعیت جغرافیایی طرح. ۱۳

مشخصات کلی طرح : ۱۳

واحدهای فرآیندی.. ۱۵

شرکت و میزان تولیدات  آن. ۱۵

واحد تولید اسید ترفتالیک ( PTA ). 15

واحد تولید پلی اتیلن ترفتالات (PET) 16

واحد تولید الیاف PET : 17

واحد استیپل : ۱۸

واحد تصفیه پساب (WWTP) و سرویسهای جانبی (CF) 19

محصول نهائی : پلی اتیلن ترفتالات.. ۲۱

تاریخچه پلی اتیلن ترفتالات (PET) 21

اهم کاربرد محصولات.. ۲۲

خواص پلی اتیلن ترفتالات (PET) 23

ویژگی های عمده پلی اتیلن ترفتلات (PET ) 24

دستاوردهای اجرایی طرح. ۲۵

آشنایی با واحد POLY A.. 26

اصول فرایند تولید PET ،گرید بطری.. ۲۶

۲)مواد شیمیایی اصلی فرآیند تولید گرید بطریPET. 27

۳)چه واکنشهایی در طول فرایند انجام می‌گیرد؟. ۲۸

شکل ۲ :واکنش استریفیکاسیون. ۲۸

شکل ۳: واکنش اصلی استریفیکاسیون. ۲۸

استریفیکاسیون. ۲۸

صابونی شدن. ۲۸

شکل ۴: واکنش جانبی تشکیل DEG.. ۲۹

شکل ۵:آبگیری از EG.. ۳۰

تشکیل MDO.. 30

شکل ۶: تشکیل MDO.. ۳۰

پلیمریزاسیون تراکمی.. ۳۱

واکنشهای جانبی پلیمریزاسیون تراکمی.. ۳۲

تخریب القایی حرارتی.. ۳۲

تخریب القایی حرارتی و تخریب القایی اکسیژن. ۳۴

تخریب هیدرولیکی.. ۳۴

واکنش خاتمه زنجیر. ۳۴

۴)شرح مختصری از فرایند پیوسته تولید پلی استر. ۳۵

پیش پلیمر یزاسیون تراکمی.. ۳۶

پلیمریزاسیون تراکمی.. ۳۶

۵)تهیه کاتالیست وافزودینها ۳۷

تهیه ایزوفتالیک اسید(IPA). 41

ذخیره‌سازی IPA.. 42

تزریق مقدار مشخص IPA.. 42

ذخیره و تخلیه MEG.. 43

تخلیه MEG.. 43

توزیع مونواتیلن گلیکول( MEG ) 44

ذخیره سازی اتیلن گلیکول مصرف شده ( SEG) 44

تهیه دی اتیلن گلیکول  ( DEG) 45

توزین DEG و انتقال آن. ۴۶

تهیه کاتالیست(Catalyst supply) 47

تهیه فسفر (به عنوان افزودنی P- Additive). 50

تهیه بلوتونر. ۵۲

آماده سازی خمیر. ۵۴

جریان محصول. ۵۶

استریفیکاسیون مرحله نخست.. ۵۷

استریفیکاسیون مرحله (۱). ۵۸

استریفیکاسیون مرحله(۲). ۵۹

استریفیکاسیون مرحله (۲). ۶۱

جریان محصول. ۶۲

برج فرآیندی.. ۶۲

ظرف جمع‌آوری SEG.. 65

سیستم بخش بالایی برج فرآیندی.. ۶۵

انتقال الیگومر. ۶۸

انتقال الیگومر. ۶۸

پیش پلیمریزاسیون تراکمی ( Prepolycondensation) 69

راکتور پیش پلیمریزاسیون تراکمی.. ۷۰

سیستم خلاء پیش پلیمریزاسیون تراکمی.. ۷۲

کندانسور خراشنده (Scraper Condenser) 73

چرخش گلیکول. ۷۴

تمیزکاری چرخه گلیکول. ۷۵

انتقال پیش پلیمر. ۷۶

انتقال پیش پلیمر. ۷۶

Dise  Ring   Reactor 78

راکتور DRR.. 79

سیستم آب بندی و روان کنندگی.. ۷۹

ویسکوزیته پلیمر. ۸۰

کنترل سطح level control)). 81

پمپ تخلیه محصول. ۸۲

ظرفیت عملیاتی واحد(Plant Through put). 83

سیستم خلا راکتور دیسکی حلقوی(DRR). 84

کندانسور خراشنده(Scraper) 86

چرخش گلیکول. ۸۷

سرد کردن گلیکول. ۸۸

جداسازی الیگومر. ۸۸

تمیز کاری چرخه گلیکول. ۸۹

جت بخار گلیکول. ۹۱

جت بخار گلیکول. ۹۲

چرخه گلیکول. ۹۳

تبخیرکننده گلیکول. ۹۴

پمپهای تخلیه. ۹۵

جمع آوری گلیکول. ۹۵

فیلتراسیون و توزیع. ۹۶

سیستم دانه بندی Pelletizing system.. 98

اندازه دانه‌ها(Chips size). 100

جداسازی دانه های طویل.. ۱۰۱

سیستم چرخش آب بدون املاح (Demineraling Water) 101

تزریق.. ۱۰۲

فیلتراسیون. ۱۰۳

دما ۱۰۳

سیستم تخلیه. ۱۰۳

تأمین سوخت.. ۱۰۴

ذخیره سوخت.. ۱۰۵

بارگیری.. ۱۰۶

گرم کننده HTM.. 106

سیستم HTM  اولیه. ۱۰۸

انبساط HTM اولیه. ۱۰۹

ذخیره سازی و پرکردن HTM.. 110

ظرف تخلیه  ( Low Point) 111

پر کردن HTM.. 112

بهینه‌سازی عملیات واحد. ۱۱۳

مدت زمان واکنش درون واحد. ۱۱۵

غلظت DEG.. 117

ویژگیهای ثانویه محصول. ۱۱۸

اطلاعاتی درباره ویژگیهای خاص محصول. ۱۱۹

فنل. ۱۲۰

نسبت مولی داخلی یا نسبت مولی کل خوراک.. ۱۲۰

تاثیرگذاری روی ویژگیهای محصول. ۱۲۲

پارامترهای معمول فرآیند استریفیکاسیون. ۱۲۴

ویژگیهای معمول محصول استریفیکاسیون. ۱۲۴

DEG%… 124

تأثیر پارامترهای فرآیند روی ویژگیهای محصول. ۱۲۴

غلظت گروههای انتهایی کربوکسیلcCOOH.. 125

عوامل مرتبط در استریفیکاسیون ۱. ۱۲۶

عوامل مرتبط در استریفیکاسیون۲. ۱۲۷

پارامترهای معمول فرآیند پری پلی کاندنسیشن.. ۱۲۹

ویژگیهای معمول محصول پری پلی کاندنسیشن.. ۱۲۹

تاثیر پارامترهای فرآیند بر ویژگیهای محصول. ۱۳۰

غلظت گروههای انتهایی کربوکسیل: ۱۳۰

وابستگیها در پری پلی کاندنسیشن.. ۱۳۰

پارامترهای معمول فرآیند پلی کاندنسیشن.. ۱۳۲

ویژگیهای معمول فرآیند پلی کاندنسیشن.. ۱۳۳

تأثیر پارامترهای فرآیند بر ویژگیهای محصول. ۱۳۳

وابستگیهای در فرآیند پلی کاندنسیشن.. ۱۳۴

اندازه گیریها ۱۳۶

طراحی تاسیسات و تجهیزات: ۱۳۸

انواع طرحها : ۱۳۸

بررسی امکان پذیری طرح: ۱۳۹

تکمیل فرایند : ۱۴۰

مقایسه فرایندهای مختلف : ۱۴۲

طرح تجهیزات و تعیین مشخصات: ۱۴۴

انتقال اطلاعات آزمایشی به طرح صنعتی: ۱۴۴

ویژگیها و مشخصات تجهیزات : ۱۴۴

مواد مصالح ساختمانی :۱۴۵

.

مقاله پتروشیمی شهید تندگویان آشنایی با واحد پلی اتیلن ترفتالات(PET) از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله پتروشیمی شهید تندگویان آشنایی با واحد پلی اتیلن ترفتالات(PET) را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

پلی اتیلن ترفتالات (PET) پلاستیک گرما نرمی است که از پلیمر شدن تراکمی اتیلن گلایکول (EG) و اسید ترفتالیک خالص (PTA) بدست می آید . این پلیمر در گریدهای الیاف برای تولید نخ و بافت و انواع پارچه در صنایع نساجی ، فیلم برای استفاده در عکس های رادیولوژی و بطری برای ساخت انواع بطری های نوشیدنی ، نوشابه ها و بسته بندی مواد غذایی به کار می رود . مصرف PET به دلیل سبکی بسته بندی مواد غذایی به کار می رود . مصرف PET به دلیل سبکی وزن و خواص ویژه روز به روز در حال افزایش است .

سوختن پلی اتیلن ترفتلات

انگیزه های ملی احداث طرح

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به میزان عرضه و تقاضای پلیمر پلی استر در داخل و نیز خارج کشور و در راستای عمل به بخشی از تعهدات خود در برنامه پنج ساله دوم دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به اجرای این طرح با اهداف چند گانه ذیل کرده است :

  • تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی در صنایع نساجی و بسته بندی کشور و صرفه جویی ارزی
  • دستیابی به بازارهای جهانی و ایجاد درآمد ارزی. پلی اتیلن ترفتالات

نخ پلی اتیلن

موقعیت جغرافیایی طرح

پلی اتیلن ترفتالات طرح تولید PTA/PET اول و دوم در سایت چهار منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) قرار دارد . این مجتمع در زمینی به مساحت ۳۴ هکتار دردو فاز احداث شده است . انگیزه های احداث پتروشیمی شهید تندگویان جهت تولید محصولات اسید ترفتالیک خالص و پلی ترفتالیک در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی :

  • سهولت دسترسی به خوراک و مواد اولیه
  • در دسترس بودن سرویس های جانبی (Utilities) از طریق شرکت پتروشیمی فجر

واحد تولید پلی اتیلن ترفتالات (PET)

شرح فرآیند :

مهمترین ماده اولیه تولید این ماده ، PTA بوده که از خود شرکت تامین می گردد . PTA به همراه اتیان گلایکول وارد واکنش شده و پس از گذشتن از مراحل متعدد ، این ماده را تولید می کند . تهیه ی PET طی مراحل زیر انجام می پذیرد :

الف ) استریفیکاسیون (استری شدن ) ۱و۲        (Estrification)

ب ) پری پلی کندانسیشن (پیش پلیمر شدن تراکمی )      (Prepolycondensation)

واکنش ترفتلات با متانول

واحد تولید الیاف PET :

در حال حاضر بیش از ۶% پلی استر پلی اتیلن ترفتالات (PET) تولید شده در جهان در صنعت نساجی جهت تولید منسوجات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ، بطوریکه نزدیک به ۶۵% الیاف مصنوعی مورد استفاده در صنعت نساجی از جنس پلی استر می باشد . الیاف پلی استر نیز همانند سایر الیاف مصنوعی غالبا به دو صورت مداوم یا فیلامنت (Filament) و منقطع یا استیپل (Staple) تولید می شوند .

پلی اتیلن گلیکول

محصول نهائی : پلی اتیلن ترفتالات

PET اول : میزان تولید این واحد در دو گرید بطری و نساجی به میزان ۴۱۲ هزار تن در سال می باشد که از یان میزان ۱۷۷ هزار تن چیس گرید بطری و ۲۳۵ هزار تن چیپس گرید نساجی است . PET اول دارای چهار خط تولید (A , B , C , D ) می باشد که خط A در سال ۸۳ و خطوط B , C,D  در سال ۸۴ راه اندازی شده است .

PET   دوم : میزان تولید این واحد در دو گرید بطری و نساجی و الیاف POY ، Staple به میزان ۳۹۶ هزار تن در سال است

واحد تولید اسید ترفتالیک ( PTA )

شرح فرآیند : فرایند تولید اسید ترفتالیک شامل سه مرحله به شرح زیر می باشد : در مرحله اول ، که به مرحله واکنش معروف است پارازایلین همراه با اسید استیک (حلال) و کاتالیزور (۹۰% وزنی اسید استیک ، ۲% وزنی برمور منگنز ، ۴% وزنی آب ) از بالا و هوا از پایین به درون یک راکتور که مجهز به همزن  و سیستم بازگشت (Reflux) است وارد می شود . دمای رآکتور در حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد و فشار آن در حدود ۵/۱۳ اتمسفر کنترل  می شود . پلی اتیلن ترفتلات

طراحی تاسیسات و تجهیزات:

 پلی اتیلن ترفتلات طرح یک کارخانه جدید پتروشیمیایی و یا گسترش و تبدیل یک کارخانه ساخته شده قدیمی به کارخانه دیگر نیازمند به کار گیری توری ها و اصول مهندسی همراه با توجه به محدودیتهای اقتصادی و صنعتی است با این اوصاف در طرح کارخانه مراحل زیر مطرح می شود که عبارتند از :

۱- بازبینی و تجدید نظر طرحها

۲- برآورد مسائل اقتصادی و بازار

.

 

 

نظرات بسته شده است.