مقاله مشارکت سیاسی – مشارکت سیاسی از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم – پرشین مقاله

 مقاله مشارکت سیاسی

مقاله مشارکت سیاسی آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند.

این تحقیق دانشجویی  مشارکت سیاسی از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم مشتمل بر ۱۷۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله مشارکت سیاسی

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

کلیات.. ۴

۱-۱ مقدمه ۵

۱-۲ بیان مسئله ۶

۱-۳ اهداف پژوهش… ۷

۱-۴ ضرورت پژوهش: ۷

۱-۵ چارچوب نظری. ۸

۱-۶ پرسشهای تحقیق: ۹

۱-۷ فرضیه های تحقیق. ۱۰

۱-۸ روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰

۱-۹ محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق): ۱۱

۱-۱۰ جامعه ی پژوهش: ۱۱

۱-۱۱ تعریف اصطلاحات.. ۱۱

۱-۱۲ محدودیت های پژوهش : ۱۳

فصل دوم ۱۴

مطالعات نظری. ۱۴

۲-۱ تعریف نخبه سیاسی. ۱۵

۲-۱-۱ نخبگان و نظام های سیاسی. ۱۹

۲-۲ تعریف طبقه حاکم از نظر موسکا ۲۰

۲-۲-۱ حکومت بهترین ها ۲۲

۲-۲-۲  موسکا و نظام نمایندگی. ۲۳

۲-۳ نظریه پاره تو درباره گروه نخبه ۲۴

۲-۳-۱ تعریف جامعه شناسی سیاسی. ۲۴

۲-۳-۲ پاره تو و گروه نخبه ۲۸

۲-۳-۳ گردش ادواری نخبگان. ۲۹

۲-۴ نظریات کارل مارکس و نخبگان قدرت.. ۳۱

۲-۵ نظریه های طبقات اجتماعی. ۵۰

۲-۵-۱  مارکس : ۵۰

۲-۵-۲  منهایم : ۵۴

۲-۵-۳  شلر. ۵۵

۲-۵-۴  لوین. ۵۷

۲-۵-۵ شمولر. ۵۸

۲-۵-۶  پاره تو. ۵۹

۲-۵-۷  وبر. ۶۱

۲-۵-۸  شومپیتر. ۶۲

۲-۵-۹  هالبواکس… ۶۴

۲-۵-۱۰ گورویچ. ۶۴

۲-۶ معرفت جامعه شناسانه طبقات اجتماعی. ۶۶

۲-۷ نقش منزلت و پایگاه اجتماعی در کسب قدرت سیاسی. ۶۸

۲-۸ گونه های متفاوت نخبگان. ۷۵

۲-۹ مروری بر پیشینۀ تحقیق. ۸۱

فصل سوم ۸۳

روش شناسایی تحقیق (متدولوژی) ۸۳

۳-۱ روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴

۳-۲ جامعه پژوهشی. ۸۴

فصل چهارم ۸۵

پیشینۀ نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز تا مجلس بیستم. ۸۵

۴-۱مقدمه ۸۶

۴-۲ مجلس ملی و قوانین انتخاباتی. ۹۴

۴-۳ سه عصر متمایز در حیات قانونگذاری مملکت.. ۱۰۵

فصل پنجم. ۱۲۹

بررسی و تحلیل پیشینۀ نمایندگان هفت دوره مجلس شورای اسلامی و هفت دوره مجلس شورای ملی  ۱۲۹

۵-۱ مقدمه : ۱۳۰

بخش اول. ۱۳۲

مجلس شورای اسلامی. ۱۳۲

۵-۲ شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی. ۱۳۳

۵-۳ قلمرو فعالیت نمایندگان : ۱۳۵

۵-۴ مسکن و حقوق نمایندگان : ۱۳۷

بخش دوم ۱۶۱

مجلس شورای ملی. ۱۶۱

دوره چهاردهم. ۱۶۲

فصل ششم. ۱۷۰

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۷۰

۶-۱ بحث و نتیجه گیری. ۱۷۱

۶-۲ پیشنهادات.. ۱۷۴

منابع و ماخذ. ۱۷۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله مشارکت سیاسی از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله مشارکت سیاسی از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند. مقاله مشارکت سیاسی

تعریف مشارکت سیاسی

بیان مسئله

مسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد . مقاله مشارکت سیاسی

اهداف پژوهش

مقاله مشارکت سیاسی از آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد

انواع مشارکت سیاسی

ضرورت پژوهش:

در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی  و فرهنگی آن قلمداد کرد . مقاله مشارکت سیاسی

نظریه های مشارکت سیاسی

چارچوب نظری

مطالعه عالمانه یک پدیده اجتماعی باید مبتنی بر رویکرد منظم علمی باشد و از آنجا که موضوع مورد پژوهش با ویژگی های خاص ( زمانی ، مکانی ) با نظریات مختلف روبروست . لذا باید با بهره گیری از نظریات متفکران مختلف که در این حوزه فکری به طرح نظریه و کار عملی پرداختند به طرحی نو اندیشید تا بتوان چشم اندازی خاص با تکیه بر تخیل جامعه شناختی ترسیم کرد. مشارکت سیاسی

روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

مقاله مشارکت سیاسی روش تحقیق اسنادی و مطالعه ی کتابخانه ای و تاریخی خواهد بود . و روش تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل جامعه شناختی و تاریخی می باشد . بدلیل اسنادی و تاریخی بودن تحقیق نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها و نحوه استفاده از اسناد و مدارک در این تحقیق از روش معمول مطالعات اسنادی تاریخی به شیوه جامعه شناختی استفاده می شود .

شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی

شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۳ ، لایحه قانون انتخاباتی مجلس شورای اسلامی : (نگرشی به اولین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ ، ص ۱۰۵)

۱- التزام اعتقادی و التزام عملی به اسلام

۲- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

مسکن و حقوق نمایندگان :

منازل تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمانی و بعضی شخصی و در تهران و کرج واقع هستند. میزان عیدیها و پاداش نمایندگان همانند تمام کارمندان دولت و به هر نماینده یکدستگاه اتومبیل به نرخ دولتی در طول دوره نمایندگی تعلق می گیرد. مقاله مشارکت سیاسی

بحث و نتیجه گیری

بررسی مورد نظر انتخابات قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای ملی دوره های ۱۴ تا ۲۰ و مجلس شورای اسلامی دوره های ۱ تا ۷ را مورد توجه و عنایت قرار داده و در مقاطع مختلف با مقایسه دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .بررسیها نشان می دهد که جامعه ایران در قبل از انقلاب با جمعیتی در نهایت ۳۴ میلیون و بعد از انقلاب اسلامی تقریباً با دو برابر جمعیت مذکور مورد توجه بوده

منابع و ماخذ

  1. آدمیت، ف.، ۱۳۴۰، فکرآزادی و مقدمه نهضت مشروطه ایران، انتشارات سخن.
  2. آدمیت، ف.، ۱۳۵۲ ، مقالات تاریخی، تهران، انتشارات شب گیر.
  3. آدمیت، ف.، ۱۳۵۶ ، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار ، تهران، خوارزمی.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

نظرات بسته شده است.