چالشهای سیاسی و اجتماعی – نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی – پرشین مقاله

چالشهای سیاسی و اجتماعی

چالشهای سیاسی و اجتماعی گفتمان نقد و انتقاد زبان و بیان نظارت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی اجتماعی یک جامعه است و به عبارت دیگر نقد و انتقاد موتور حرکتی هر جامعه از ساختارهای سنتی به صنعتی است.اما مسئله که ذهن انسان را مشغول می کند چرای بد ، عملکردن نقد و انتقاد در جامعه ایران است و مشکلاتی که از این عملکردهای نابجا ، گریبان گیر جامعه ایران شده است.

این تحقیق دانشجویی نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی مشتمل بر ۱۴۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۴

کلیات… ۴

مقدمه : ۵

بیان مسئله. ۷

تحدید موضوع. ۹

ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۹

سوال تحقیق.. ۱۱

هدف تحقیق.. ۱۱

فرضیه های تحقیق.. ۱۲

پیشینه تحقیق.. ۱۲

روش تحقیق : ۱۴

تحلیل محتوی.. ۱۴

فصل دوم. ۱۶

مفاهیم و اصطلاحات تحقیق.. ۱۶

مروری بر تعریف نقد و انتقاد در لغت نامه ها و دایره المعارف… ۱۷

فصل سوم. ۲۲

مبانی نظری.. ۲۲

رابطه نقد و انتقاد با سیاست جامعه چیست ؟. ۲۳

نقد و انتقاد بر مبنای روابط اجتماعی در ادبیات فارسی.. ۲۳

گفتمان نقدوانتقاد سیاسی،اجتماعی دریک نظام اجتماعی براساس اصل راههاواهداف… ۲۹

تبیین ارزشی مرتن  برای گفتمان  نقد و انتقاد گروههای سیاسی ، اجتماعی در یک نظام اجتماعی.. ۳۲

دیدگاه ساخت اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی اجتماعی.. ۳۸

دیدگاه کارکرد اجتماعی در مورد گفتمان نقدوانتقاد سیاسی، اجتماعی.. ۴۰

دیدگاه نظم اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی ،اجتماعی.. ۴۳

دیدگاه تضاد یا انتقاد اجتماعی درمورد گفتمان نقدو انتقاد سیاسی و اجتماعی.. ۴۵

فصل چهارم. ۴۸

گفتمان انتقاد سازنده درون گروهی چیست… ۴۸

یک منتقد سازنده در گروه چیست؟. ۴۹

شرایط انتقاد سازنده درون گروهی براساس نظریه هندوی و ایزینگر: ۵۰

نتیجه گیری: ۶۲

فصل پنجم.. ۶۳

نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی.. ۶۳

نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی.. ۶۴

انواع نخبگان.. ۶۶

منابع مالی احزاب… ۶۹

احزاب مانند بنگاه اقتصادی.. ۷۰

انواع قدرت سیاسی.. ۷۹

نتیجه گیری فصل پنجم.. ۸۱

فصل ششم.. ۸۵

بررسی جایگاه نقد و انتقاد در بین گروههای سیاسی اجتماعی ایران.. ۸۵

گفتمان نقد و انتقاد بین گروههای سیاسی اجتماعی فعال در حال حاضر ایران.. ۸۷

چگونگی شکل گیری این دو جریان فکری اصولگرایان و اصلاح طلبان.. ۸۷

-نحوه تحلیل محتوای روزنامه مورد نظر. ۹۰

شاخص سازی.. ۹۱

تعریف عملیاتی شاخصهای مورد نظر. ۹۳

۱- تحلیل محتوی داده های جدولی.. ۱۰۳

۱-۱-۱- تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روزنامه جمهوری اسلام۱۰۴

۲-۱-۱- تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روزنامه کیهان.. ۱۰۸

۳-۱-۱- تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم در روزنامه سلام. ۱۰۹

۱-۲- تحلیل داده های مقالات انتخاباتی روزنامه های جمهوری، کیهان و سلام در عرض یک ماه قبل از رای گیری دولت هفتم (۱۳۷۶) ۱۱۱

۱-۲- تحلیل مقالات انتخاباتی در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم در روزنامه جمهوری  ۱۱۲

۲-۲-۱- ب) تحلیل مقالات انتخاباتی در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم در روزنامه کیهان  ۱۱۳

۳-۲-۱- ج ) تحلیل مقالات انتخاباتی در عرض یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتمن در روزنامه سلام  ۱۱۴

۳-۱- تحلیل و مقایسه تیتر و مقالات روزنامههای جمهوری ، کیهان و سلام یک ماه قبل از رای گیری ریاست جمهوری دولت هفتم ۱۳۷۶. ۱۱۵

۲-تحلیل داده های تیتر انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان و یاس نو در عرض یک ماه قبل از رأی گیری مجلس هفتم(۱۳۸۲) ۱۱۸

روزنامه یاس نو. ۱۱۹

روزنامه کیهان.. ۱۱۹

روزنامه جمهوری اسلامی.. ۱۱۹

۱-۱-۲-تحلیل تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رأی گیری مجلس هفتم روزانه جمهوری اسلامی ۱۳۸۲.

جمع کل.. ۱۲۰

۲-۱-۲-تحلیل داده های تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رأی گیری مجلس هفتم روزنامه کیهان در سال ۱۳۸۲  ۱۲۱

۳-۱-۲-تحلیل داده های تیتر انتخاباتی یک ماه قبل از رأی گیری مجلس روزنامه یاس نو در سال ۱۳۸۲. ۱۲۲

سنتی.. ۱۲۲

۲-۲- تحلیل داده های مقالات انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان و یاس نو در عرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم (۱۳۸۲) ۱۲۵

۱-۲-۲- تحلیل داده های مقالات یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم  روزنامهها جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۲. ۱۲۶

۲-۲-۲- تحلیل داده های مقالات در عرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم روزنامه کیهان ۱۳۸۲  ۱۲۷

۳-۲-۲- تحلیل داده های مقالات در عرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم روزنامه یاس نو اسفند ۱۳۸۲  ۱۲۸

۳-۲- تحلیل و مقایسه تیتر و مقالات روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان و یاس نو درعرض یک ماه قبل از رای گیری مجلس هفتم اسفند ۱۳۸۲. ۱۲۹

۳-تحلیل زمانی داده های انتخاباتی روزنامه های مورد نظر. ۱۳۰

۱-۳- مقایسه زمانی تیتر انتخاباتی روزنامه های مورد نظر. ۱۳۱

نتیجه گیری.. ۱۳۳

فصل هفتم.. ۱۳۵

بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۵

نتیجه گیری.. ۱۳۶

پیشنهادات… ۱۳۸

فهرست منابع.. ۱۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

مقاله نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

چالشهای سیاسی و اجتماعی فتمان نقد و انتقاد زبان و بیان نظارت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی اجتماعی یک جامعه است و به عبارت دیگر نقد و انتقاد موتور حرکتی هر جامعه از ساختارهای سنتی به صنعتی است. اما مسئله که ذهن انسان را مشغول می کند چرای بد ، عملکردن نقد و انتقاد در جامعه ایران است و مشکلاتی که از این عملکردهای نابجا ، گریبان گیر جامعه ایران شده است. چالشهای سیاسی و اجتماعی

تعریف مشکلات اجتماعی

بیان مسئله

هرچند نقدوانتقاد در جامعه ایران تاریخ دیرینه دارد . ودر حوزه های مختلف علوم بویژه درادبیات، هنر، اقتصاد، سیاست، سینماو تلویزیون ، مذهب، فلسفه و… مورد استفاده قرار گرفته اما نقدو انتقاددرحوزه گفتمان سیاسی واجتماعی ایران در گذشته و حال ازویژگی خاص برخوردار بوده به طوری که این پدیده نقدوانتقادبه حدی عمومیت پیداکرده افراد جامعه در فضاهای مختلف جامعه از جمله درحاکمیت،دانشگاه،مکانهای مذهبی، نشریات ،تلویزیون  …حتی درمحافل عمومی عملا علیه همدیگر استفاده می کنند. چالشهای سیاسی و اجتماعی

تحدید موضوع  

همانطورکه دربیان مسئله مطرح شدگفتمان نقدوانتقادمفاهیمی هستنددرتمامی حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.واین مفاهیم درکلیت دامنه وسیعی دارند . جهت جلوگیری از پراکنش سخن در این تحقیق تلاش خواهد شد. چالشهای سیاسی و اجتماعی

الف : جایگاه وشیوه گفتمان نقدوانتقادبین گروههای سیاسی،اجتماعی،حاکم وغیرحاکم (نخبگان حاکم و نخبگان غیر حاکم) نظام اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

بیکاری و مشکلات اجتماعی

ضرورت و اهمیت تحقیق

همانطورکه می دانیم گفتمان نقدوانتقاد زبان وبیان  عملی  نظارت  اجتماعی بررفتارهای سیاسی واجتماعی یک جامعه است .گفتمان نقد وانتقاد می تواند مانند فیلتر نا خالصیهای رفتارهای اجتماعی را در نهاد سیاسی  یک نظام  اجتماعی تسویه کند و به عبارت دیگر گفتمان نقدو انتقاد موتور  حرکت یک جامعه از ساختارهای سنتی (مکانیکی) به جامعه صنعتی (ارگانیکی)است.

هدف تحقیق

چالشهای سیاسی و اجتماعی ازسالهاپیش دقدقه خاطرداشتیم درزمینه نقدوانتقاد که درحوزه گفتمان سیاسی ، اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷)مطالعه ای داشته باشم. چون تا بحال تحقیق وبررسی علمی درخصوص نقدوانتقاد درحوزه گفتمان سیاسی  و اجتماعی ایران  صورت  نگرفته  است . لذا ترغیب شدم این موضوع را با اهداف زیر به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب و مورد مطالغه قرار دهم.

راه حل مشکلات اجتماعی

مروری بر تعریف نقد و انتقاد در لغت نامه ها و دایره المعارف

در ادبیات عامه و شفاهی فارسی نقد و انتقاد به صورت مترادف هم  مورد  استفاده قرار می گیرد . اما از نظر ادبیات کتبی این مفهوم با همدیگر تفاوت اساسی  دارند . در این مقوله  ابتدا  مفهوم  انتقاد  و سپس مفهوم نقد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چالشهای و سیاسی و اجتماعی

رابطه نقد و انتقاد با سیاست جامعه چیست ؟

همانطورکه در بیان مسئله مطرح شد . موتور حرکتی هر جامعه سیاسی و اجتماعی  زبان گفتمان  است که بصورت نقدوانتقاد توسط نخبگان احزاب سیاسی یا نخبگان گروههای فشارویاتوسط اندیشمندان وآگاهان هر جامعه مطرح می شود.که نوع تفکرو سلطه هرکدام از این گروهها مسیرجامعه را از نظرگفتمان  انتقادی یا نقد  رقابت آورمشخص می کند.

نقد و انتقاد بر مبنای روابط اجتماعی در ادبیات فارسی

خمیر مایه اصلی علم جامعه شناسی را سه مفهوم انسان،روابط و جامعه تشکیل می دهد. و دانشمندان زیادی برای تعریف و شناساندن هرکدام از مفاهیم فوق تلاشهای زیادی کرده اند. ازاین تعاریف می گذریم. اما این سه مفهوم مکمل همدیگر بوده وهستند.عدم وجود  هرکدام ناقض دیگری است یعنی اگرانسان نباشد روابط وجامعه معنی ندارد ویا اگرروابط وحرکتی ازانسان سرنزند انسان مرده بیش نیست . چالشهای سیاسی و اجتماعی

گفتمان نقدوانتقاد سیاسی،اجتماعی دریک نظام اجتماعی براساس اصل راههاواهداف

در تبیین نظام  اجتماعی  همانطورکه دکتر تنهایی ۱۴  اشاره  دارند . فکر تشکیل  جامعه ازخردترین سطح تا کلان ترین آن وجودتعدادی از افرادی که به گونه ای مشترک کنش می کنند که لازمه تشکیل چنین گروه اشتراک در سه معنی بنیادی تر است که عبارتند از :

۱_ نیازهای مشترک که بدون آن دلیلی برای تشکیل گروه وجود ندارد.

 دیدگاه تضاد یا انتقاد اجتماعی درمورد گفتمان نقدو انتقاد سیاسی و اجتماعی

نظریه انتقاد اجتماعی می گوید وقتی در یک نظام اجتماعی گروه((ما))یا گروه حاکم به گروه((شما))که خارج از حاکمیت نظام هستند اجازه رقابت و فعالیتهای سیاسی اجتماعی ندهد این حق مسلم طبقه خارج ازحاکمیت نظام است که بافعالیت خود یک طبقه خاص بوجود آورند . وقتی این طبقه خاص  شکل گیرد تلاش می کند با گفتمان  نقد و انتقاد ارزش ها وهنجارهای طبقه حاکم رادرهم شکندوبرای گروه خودشان ارزشهاوهنجارهای نوع بسازند.

تبیین ارزشی مرتن  برای گفتمان  نقد و انتقاد گروههای سیاسی ، اجتماعی در یک نظام اجتماعی

این مطالب مقدمه بود برای تبیین مرتن از اشکال سازگاری روابط ونقد وانتقاددرگفتمان گروههای سیاسی ، اجتماعی یک جامعه ، برای این موضوعات . ابتدا  نمایه ای از تبیین ارزشی مرتن)۱۵برای این موضوعات  مطرح  شده  ترسیم می کنیم و سپس هرکدام  از داده های جدولی راتجزیه و تحلیل می کنیم.

فهرست منابع

  • آریان پور،م . ، ۱۳۷۹ ه.ش، فرهنگ یک جلدی (انگلیسی- فارسی) ص ۳۱۰
  • معین، م. ،فرهنگ لغت فارسی، جلد یک،ص۳۶۵
  • دهخدا، ع.، فرهنگ لغت فارسی، جلد اول ص۲۹۶

دهخدا، ع.، فرهنگ لغت فارسی، جلد چهار ص ۴۸۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

 

 

نظرات بسته شده است.