کاشت ذرت – مقاله کاشت، داشت و برداشت ذرت – پرشین مقاله

 کاشت ذرت

کاشت ذرت‌  Zea Mays  یکی‌ از گیاهان‌ مهم‌ زراعی‌ است‌ که‌ پس‌ از گندم‌ و برنج‌ بیشترین‌ سطح‌ کشت‌ را دارا می‌باشد. این‌ گیاه‌ بعلت‌ وسعت‌ مناطق‌ زیر کشت‌ و قیمت‌ نسبتاً پائین‌ محصول‌ دانه‌ نسبت‌ به‌ سایر غلات‌ استفاده‌ وسیعتری‌ دارد، اگر چه‌ سطح‌ زیر کشت‌ این‌ گیاه‌ از گندم‌ و جو کمتر است‌، اما میزان‌ محصول‌ آن‌ در واحد سطح‌ بیشتر می‌باشد. ( F.A.O. ۱۹۸۵ )

این تحقیق دانشجویی  مقاله کاشت، داشت و برداشت ذرت مشتمل بر  ۱۱۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله

فهرست مطالب

مقدمه‌: ۶

فصل اول : ۸

آشنایی با مکان کار آموزی.. ۸

تاریخچه‌ سازمان‌ : ۹

مراکز خدمات‌ : ۹

واحد حفظ‌ نباتات‌: ۱۰

واحد دامپروری‌ : ۱۵

پروژه‌ پروار بندی‌ : ۱۶

پرورش‌ دام‌ : ۱۷

جیره‌ مرغ‌ : ۱۸

پروژه‌ ثبت‌ و روکوردگیری‌ : ۱۹

بحث‌ ترویج‌ : ۱۹

واحد مکانیزاسیون‌ : ۲۰

واحد زراعت‌ : ۲۰

واحد ترویج‌ : ۲۳

واحد باغبانی‌ : ۲۶

عمده‌ کارهای‌ این‌ واحد شامل‌ : ۲۷

گندم‌ : ۲۸

جو: ۲۹

آفتابگردان‌ : ۳۰

شرح‌ بازدید از منطقه‌ گبیر ـ روستای‌ عنافچه‌. ۳۰

برداشت‌ : ۳۲

مرحله‌ داشت‌: ۳۴

حبوبات‌ : ۳۴

داشت‌: ۳۵

فصل دوم : ۳۷

بررسی بخشهای علمی مرتبط با رشته عملی.. ۳۷

ذرت: ۳۸

منشاء و تاریخچه: ۳۹

اهمیـــت استراتژیکی و اقتــــصادی ذرت: ۴۱

سطح زیر کشـــت و تولـــید جهـــان.. ۴۱

سطــــح زیر کشـــــت ذرت در ایــــــران: ۴۳

سطح زیر کشـــت و تولـــید ذرت در استان خوزستـــــــــــان : ۴۴

اهمـــــیت محصـــــول ذرت: ۴۵

مــوارد مصــــرف و ارز ش غذایی ذرت… ۴۶

اانـــــواع طبــــــقه بنــــدی: ۴۷

الف) گونه های ذرت… ۴۷

ب) انواع هیبــــــــــــــرید: ۴۸

ج) طبقه بندی بر اساس ارتفاع ساقه. ۴۸

د) بر اساس دوره رشد: ۴۹

ه) بر اساس رنگ دانه : ۴۹

ذرت های سفید – ذرت های زرد – ذرتهای الوان. ۴۹

و) طبقه بندی بر اساس نحوه تولید بذر : ۴۹

خصوصیات گیــــــــاهشناسی.. ۵۳

مرفولــــوژی و فیزیولــــوژی ذرت: ۵۳

۱ــ ریشـــــــه: ۵۳

۲ــ ســـاقه: ۵۴

۳ــ بــــرگ: ۵۶

۴ــ گـل آذیـــــن.. ۵۷

۵ــ دانــــه ذرت: ۵۸

ترکیبات شیمیایی دانه ذرت: ۶۰

میزان مواد نشاسته ای دانه ذرت مانند مواد پروتئینی نیز متغیر و بسته به عوامل ژنتیکی و محیطی تغییر میکند: ۶۱

مواد چــــربی: ۶۲

مواد معـــــــدنی: ۶۲

اکولــوژی : ۶۲

۱- پراکندگی جغرافیایی: ۶۲

۲- گرما: ۶۳

۳- رطوبت: ۶۳

۴- خاک: ۶۴

عملیــــــات زراعی در ذرت… ۶۵

۱ــ تهیــه زمــین: ۶۵

۲ــ کــاشت: ۶۶

۳ــ تـراکم: ۶۷

۴ــ فاصله بین ردیفها: ۶۸

۱- کشت دستپاش…. ۶۹

۲- کشت با بذر افشان. ۶۹

۵ــ تنــاوب… ۶۹

۶ــ عناصر غذای مورد نیاز: ۷۰

کـــــــــود. ۷۲

ازت: ۷۳

فسفـــر. ۷۴

پتـــــاس…. ۷۵

۷ــ داشـــت: ۷۵

آبیـاری ذرت: ۷۶

تنظیم نیازهای محصول با مصرف آب… ۷۷

مراحل رشد. ۷۸

مدیریت آبیاری.. ۷۹

سیستم های آبرســـانی.. ۸۱

نیاز محصول به آب: ۸۲

محاسبه آب لازم برای آبیاری: ۸۲

مراحل‌ رشد و نمو گیاه‌ ذرت‌ : ۸۳

عوامل‌ محدود کننده‌ کشت‌ ذرت‌ : ۸۵

آفات‌ زراعی ذرت‌: ۸۶

مراحل‌ رشدی‌ بوته ذرت‌  آفات‌ مهم‌ و کلیدی‌ ۸۷

مشخصات‌ ظاهری‌: ۸۹

مـبارزه‌: ۹۰

روش‌های‌ زراعی‌ : ۹۰

روش‌های‌ مکانیکی‌: ۹۱

روش‌های‌ بیولوژیک‌: ۹۱

روش‌های‌ شیمیایی‌: ۹۱

شته‌ ذرت‌:  Rhopalosiphum Maidis Fitch.. 92

مشخصات‌ ظاهری‌: ۹۲

راه‌های‌ مقابله‌ با شته‌: ۹۳

کرم‌ برگخوار ذرت‌:  Mythimna loreyi Dup. 93

مشخصات‌ ظاهری‌: ۹۴

مـبـارزه‌: ۹۴

آفات‌ انباری‌ : ۹۵

بید غلات‌: Sitotroga celeallella , oliv.. 96

شپشه‌ گندم‌:  Sitophilus  granarius  L. 96

سوسک‌ کشیش‌:  Rhizoperta  dominica , F.. 97

شب‌ پره‌ هندی‌: Plodia interpunctella, Hb.. 97

مدیریت‌ تلفیقی‌ آفات‌ انباری‌: ۹۸

بیماریهای‌ ذرت‌: ۱۰۰

بیماری‌ پوسیدگی‌ بذر و بلایت‌ گیاهچه‌   Seed rot and seedling blight 101

بیماریهای‌ لکه‌ برگی‌  Foliar diseases. 102

سیاهک‌ ذرت‌  Corn  Smut 103

پوسیدگی‌ ساقه‌  Stalk rot 104

بـرداشــــــــت : ۱۰۶

۱ــ زمان برداشت: ۱۰۶

مزایای برداشت به موقع ذرت: ۱۰۷

۲ــ وسایل مختلف برداشت: ۱۰۷

عملکرد ذرت: ۱۰۸

فصـل سوم: ۱۰۹

آموختـه ها و نتـــایـج.. ۱۱۰

نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادها: ۱۱۱

مـنـابـع‌: ۱۱۳

.

مقاله کاشت، داشت و برداشت ذرت از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله کاشت، داشت و برداشت ذرت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه‌:

 کاشت ذرت‌  Zea Mays  یکی‌ از گیاهان‌ مهم‌ زراعی‌ است‌ که‌ پس‌ از گندم‌ و برنج‌ بیشترین‌ سطح‌ کشت‌ را دارا می‌باشد. این‌ گیاه‌ بعلت‌ وسعت‌ مناطق‌ زیر کشت‌ و قیمت‌ نسبتاً پائین‌ محصول‌ دانه‌ نسبت‌ به‌ سایر غلات‌ استفاده‌ وسیعتری‌ دارد، اگر چه‌ سطح‌ زیر کشت‌ این‌ گیاه‌ از گندم‌ و جو کمتر است‌، اما میزان‌ محصول‌ آن‌ در واحد سطح‌ بیشتر می‌باشد. ( F.A.O. ۱۹۸۵ )

تاریخچه‌ سازمان‌ :

 وزارتخانه‌ جهاد کشاورزی‌ در سال‌ ۱۳۸۰ از ادغام‌ دو وزارت‌ جهاد سازندگی‌ و وزارت‌ کشاورزی‌ بوجود آمد. وزارت‌ جهاد سازندگی‌ از زمان‌ جنگ‌ و بعد از آن‌ کارهای‌ عمرانی‌ و سازندگی‌ مربوط‌ به‌ کشور از جمله‌ آسفالت‌ کردن‌ مسیرهای‌ روستایی‌، لوله‌ کشی‌ آب‌ و برق‌ رسانی‌ به‌ روستاها، برگزاری‌ کلاسهای‌ آموزشی‌ در زمینه‌ دام‌ و…. را انجام‌ می‌داد. کاشت ذرت

زمان کاشت ذرت در گرگان

واحد حفظ‌ نباتات‌:

 مجموعه‌ کارهایی‌ که‌ در جهت‌ حفظ‌ محصولات‌ کشاورزی‌ از گزند عوامل‌ زیان‌ آور انجام‌ می‌شود. این‌ عوامل‌ ممکن‌ است‌ اقدامات‌ ترویجی‌ باشد. ما وقتی‌ به‌ کشاورز یاد می‌دهیم‌ که‌ چگونه‌ سم‌ پاشی‌ کند حشرات‌ را بشناسد در واقع‌ ما تولید کنندگان‌ را آموزش‌ می‌دهیم‌ که‌ در جهت‌ حفظ‌ محصولات‌ کشاورزی‌ فعالیت‌ کند. کاشت کاشت ذرت

کاشت ذرت در گلخانه

واحد دامپروری‌ :

 حیوانات‌ اهلی‌ که‌ می‌توانند برای‌ ما مفید باشند را دام‌ گویند. دامپروری‌ عبارت‌ است‌ از نگهداری‌ و استفاده‌ از دامهای‌ اهلی‌. گاوها را از نظر تولید به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌کنند:

۱ـ شیری‌  ۲ـ گوشتی‌  ۳ـ دو منظوره‌ بهترین‌ نژاد شیری‌ گاو هولشتاین‌ است‌. از نژاد نرمادی‌، نژاد هم‌ فورد و نژاد آنگوس‌ اشاره‌ کرد از نژاد دو منظوره‌ می‌توان‌ به‌ نژاد قرمز دانمارکی‌ اشاره‌ کرد. از نژادهای‌ ایرانی‌ می‌توان‌ به‌ نژاد دشتیاری‌ اشاره‌ کرد که‌ در چابهار و ایرانشهر است‌. کاشت ذرت

پروژه‌ پروار بندی‌ :

 هدف‌ از پروار دام‌ تولید گوشت‌ زیاد در واحدهای‌ دامی‌ می‌باشد. البته‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ کمیت‌ و کیفیت‌ گوشت‌ در واحد دامی‌ را بالا ببریم‌: یک‌ سری‌ شرایط‌ را باید رعایت‌ کنیم‌ تا تولید افزایش‌ یابد. انتخاب‌ دام‌ می‌تواند یک‌ عامل‌ موثر باشد اینکه‌ ما چه‌ دامی‌ را انتخاب‌ کنیم‌ که‌ خوب‌ رشد کند و خوب‌ به‌ ما گوشت‌ بدهد. کاشت ذرت

درآمد کاشت ذرت

بیماریهای‌ ذرت‌:

 ذرت‌ گیاهی‌ مستعد برای‌ بیماریهای‌ مختلف‌ می‌باشد که‌ در مجموع‌، تعداد آن‌ها به‌ ۶۰ نوع‌ می‌رسد. به‌ طور کلی‌ در بیماریهای‌ ذرت‌ با ۲ گروه‌ از عوامل‌ بیماریزا سر و کار داریم‌. گروه‌ اول‌ شامل‌ پاتوژنهای‌ مهاجمی‌ است‌ که‌ تحت‌ شرایط‌ مطلوب‌ محیطی‌ باعث‌ آلودگی‌ و توسعه‌ بیماری‌ می‌شوند که‌ این‌ گروه‌ شامل‌ بیماریهای‌ لکه‌ برگی‌ و سیاهک‌ است‌. کاشت ذرت

بیماریهای‌ لکه‌ برگی‌  Foliar diseases

 ذرت‌ ممکن‌ است‌ به‌ بسیاری‌ از بیماری‌های‌ لکه‌ برگی‌ مبتلا شود اما فقط‌ تعدادی‌ از آنها باعث‌ خسارت‌ اقتصادی‌ می‌شود. بیشتر عوامل‌ بیماری‌ لکه‌ برگی‌ لائم‌ را به‌ صورت‌ لکه‌های‌ نقطه‌ای‌ ( Spot )، نوارهای‌ کوتاه‌ ( Streak ) و یا نوارهای‌ بلند ( Strip ) روی‌ برگ‌ ظاهر می‌سازند و این‌ علائم‌ از خصوصیات‌ مشخص‌ است‌.

کاشت ذرت پاپ کورن

بـرداشــــــــت :

۱ــ زمان برداشت:

زمان برداشت ذرت بستگی به نوع مصرف این گیاه دارد. رنگ ظاهری گیاه معیاری صحیح جهت برداشت نخواهد بود بلکه زمان برداشت فقط بر اساس میزان آب دانه ها تعیین میگردد. در موقع رسیدن دانه ها، پوشش برگها تغییر یافته و بلال از آن جدا میگردد.

برداشت ذرت بسته به نوع مصرف مواد استفاده متفاوت است چنانچه برداشت جهت دانه باشد باید برگها روی بلال خشک کاغذی شده و رنگ زرد به خود گرفته کاشت ذرت

نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادها:

 با توجه‌ به‌ اهمیت‌ بیماری‌های‌ ذرت‌ از نظر کاهش‌ کمی‌ و کیفی‌ که‌ به‌ طور اختصار شرح‌ داده‌ شد، لازم‌ است‌ که‌ مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ بویژه‌ مراکز دولتی‌، همانند مراکز بین‌المللی‌ از جمله‌  CIMMYI  تحقیقات‌ گسترده‌ای‌ را در این‌ زمینه‌ها اجرا و ادامه‌ دهند.

به‌ طور کلی‌ در کنترل‌ بیمارهای‌ ذرت‌، دو روش‌، نقش‌ عمده‌ای‌ دارند که‌ عبارتند از:

۱- استفاده‌ از هیبریدهای‌ مقاوم‌ به‌ بیماری‌ها.

۲- کاربرد قارچ‌ کش‌ها برای‌ ضدعفونی‌ بذور.  کاشت ذرت

مـنـابـع‌:

۱- پورصالح، مسعود، ۱۳۷۴، گیاهان اقتصادی جهان، انتشارات مرکز نشر سپهر

۲- تاجبخش،مهدی،۱۳۷۵ ذرت انتشارات احرار تبریز

۳- حبیبی،‌جلال‌ الدین‌،‌ زمانی‌،مجید،۱۳۸۲، آفات‌ و بیماری‌های‌ مهم‌ ذرت‌ در ایران‌ و مدیریت‌ تلفیقی‌ آنها،انتشارات دفتر خدمات‌ تکنولوژی‌ آموزشی‌

.

 

 

نظرات بسته شده است.