پسته – انواع نژاد پسته و تاریخچه پسته در ایران و جهان – پرشین مقاله

پسته

تولید پسته درایران سابقه تاریخی داردوشاید قدیمیترین سندآن رابتوان سفرنامه هرودت مورخ نامی یونان (۴۲۰-۴۸۰ق م)دانست که درموردپسته ووضعیت آن درایران بحث نموده است.نام پسته درکلیه زبانهاوکشورهای مختلف ریشه فارسی آن مشتق شده است واین خودنشانه ایست برآنکه دنیا اگرپسته رامی شناسد وحتی اگرچنانچه درحال حاضرمعدودی ازکشورهای دنیا اقدام به تولید ویاصدورآن می نمایند تجربیات اولیه خودراازکشورماداشته اند.

ای نتحقیق دانشجویی انواع نژادپسته وتاریخچه پسته در ایران وجهان مشتمل بر۵۸ صفحه است.برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

تاریخچه ۲

سیستماتیک:(Anacardiaceae) 2

Poatlatica بنه ۳

p.khinjuk اخنجک… ۴

P.terebenus. 5

P.Lentiscus. 5

P.integrrima. 5

P.Oleosa. 5

‍Pistacia Vera (پسته معمولی ) ۵

ریشه ۶

تنه هاوشاخه ها ۷

برگ… ۸

گل. ۸

گلهای نر. ۸

گل ماده ۹

نیازهای گردهافشانی.. ۹

میوه ۱۱

تشکیل میوه ۱۲

ساختمان میوه ۱۲

تنفس وتغییرات اتیلن درمیوه: ۱۳

مواد تشکیل دهنده میوه ۱۴

قندها ۱۵

چربی.. ۱۵

اسید های.. ۱۶

مرسیتیک… ۱۶

پالمیتیک… ۱۶

استئاریک… ۱۶

اراشیرونیک… ۱۶

اولئیک… ۱۶

لینولئیک… ۱۶

لینولنیک… ۱۶

مغز پسته ۱۶

ناچیز. ۱۶

ناچیز. ۱۶

وزن درصد دانه ۱۶

مغز درصد. ۱۶

پارتنوکارپی : ۱۹

تناوب باردهی : ۲۰

تاثر عوامل محیطی روی رشد و نمو درختان : ۲۲

شرایط آب و هوایی : ۲۲

خاک مناسب پسته کاری : ۲۲

ازدیاد درختان پسته : ۲۳

ازدیاد یا بذر کاری : ۲۳

کاشت بذر در زمین اصلی : ۲۴

خزانه کاری ( کاشت بذر در خزانه و گلدان ) : ۲۵

خصوصیات بذر پسته برای کاشت و تهیه نهال : ۲۶

مشهورترین پایه های درخت پسته : ۲۷

پایه پسته اهلی : ۲۷

پایه بنه : ۲۸

پایه کسور یا خنیجوکی : ۲۸

پایه آتلانتیکا : ۲۸

ازدیاد غیر جنسی درختان پسته : ۲۸

پیوند های جوانه ها : ۲۹

قلمه زدن: ۳۰

خوابا نیدن: ۳۰

مراقبتهای مرحله داشت درختان پسته: ۳۲

کیفیت آب آبیاری: ۳۳

تغذیه درخت پسته: ۳۴

هرس درختان پسته: ۳۶

آفات مهم پسته و روشهای مبارزه با آن: ۳۷

افلااتوکسین در پسته: ۴۴

در چه شرایطی افلاتوکسین تولید می شود: ۴۴

راههای پیشگیری از بوجود آمدن آفلاتوکسین روی پسته: ۴۵

بیماری پوسیدگی طوقه یا گموز درختان پسته: ۴۶

بیماریهای ماسوی پسته: ۴۸

مبارزه با بیماری ماسوی پسته: ۴۹

سفیدک سطحی پسته: ۴۹

نماتدها: ۵۰

میزان محصول سالیانه و تاریخ برداشت پسته: ۵۱

برداشت و آماده سازی پسته: ۵۳

ارزش غذایی و مصارف پسته: ۵۴

منابع: ۵۶

.

مقاله انواع نژادپسته وتاریخچه پسته درایران وجهان در پرشین مقاله موجوداست.

خلاصه ای کوتاه از مقاله انواع نژادپسته وتاریخچه پسته درایران وجهان را میتوانید در زیر ببینید.

سیستماتیک

پسته یکی ازگیاهان مهم ازتیره آناکاردیاسه می باشد.این تیره با حدود۶۰جنس و۶۰۰گونه تیره ای مهم دربین گیاهان می باشد.این تیره دارای خصوصیاتی به شرح زیر می باشد:گیاهان این تیره اغلب بصورت درخت یا درختچه اغلب با پوست رزین دار برگهای متناوب خزان کننده یا همیشه سبز،ساده یا مرکب وسه برگچه ای یا مرکب شانه ای معمولابدون گوشوارک گلهای منظم وروی خوشه ای ساده یا مرکب،تک جنس(تک پایه یا دو پایه)کاسبرگها به تعداد سه یا پنج وگاهی وجود ندارد.معمولا درقاعده پیوسته گلبرگها سه یا پنج یا وجود ندارند.پرچمها پنج یا ده وروی یک صفحه قرار دارند.

پسته معمولی

این گونه به صورت خودرو درشمال شرقی ایران آسیا مرکزی وافغانستان وجود داردوباغات پسته بصورت پراکنده دراکثر نقاط ایران مورد بهره برداری قرار می گیرد.این گونه پسته از مهمترین گونه های این جنس می باشد که به دلیل مقاومت دربرابر شرایط نا مساعد محیطی از قبیل :گرماوسرمای شدید،کم آبی ،شوری زیادخاک وغیره سطح وسیعی از اراضی وزراعی رابه خود اختصاص داده است. اهمیت این گونه به دلیل میوه آن می باشد.که مصارف متنوعی را داراست وازارزش فوق العاده ای برخوردار می باشد.

پسته چیست

تنه هاوشاخه ها

درختان پسته درصورت هرس صحیح بطور معمول دارای تنه های مشخص هستند قطر تنه درخت بطور معمول کمتر از یک مترورنگ بیرونی تنه وشاخه ها خاکستری مایل به سفید می باشد.همانند اغلب درختان در سن پنج سالگی به بالا شکاف برمی دارد.به علت دارا بودن جوانه های نابجا ونهفته در تنه ها وشاخه ها قدرت تولید تنه جوش وشاخه جوش در آنها وجود دارد که دارای رشد کم می باشند

برگ

برگ ها در پسته تک شانه ای و به ندرت منفرد محور برگ ها گرد بدون بال ودارای کرک های کوتاه برگچه های چرمی وبه تعداد یک تا۷ عدد است.شکل برگها به صورت مستطیلی ویا تخم مرغی ویا گرد،طول برگچه ها ۴تا۵/۶وعرض آن ۵/۲تا۴سانتیمتر می باشد

گل

درختان پسته دو پایه می باشند اگر چه موارد نادری ازتک پایه بودند آنها نیز گزارش شده است که حالتی غیر طبیعی می باشد.جوانه های نر برروی درختان نر وجوانه های ماده روی درختان ماده وجود دارند.که ازآنها گلهای نروماده بوجود می آید.بزرگتر بودن جوانه های نر نسبت به جوانه های ماده جنسیت درختان راقبل از شکوفایی گلها متمایز می سازد.

پسته قیمت

ساختمان میوه

شکل میوه با یک عدد بذر (دانه)تولید می شود.میوه شفت وحجیم بیضی وکشیده یا تخم مرغی به طول ۱۰تا۲۰ میلیمتر وعرض ۶تا۱۲ میلیمتر دارای نوک تیز است،نارس آن به صورت خوشه ای بارنگ سبز،همراه با کله های قرمز که با رسیدن میوه به تدریج از رنگ سبز کاسته شده وکله های قرمز جای آنرا می گیرد.میوه پسته دولپه است،بارنگهای خرمایی کمرنگ،نخودی،خرمایی مایل به سبز،سبز مخصوص که به رنگ پسته ای معروف است،دیده می شود.بذر پسته توسط پوششی سخت بنام درون بر محصور می گردد

خاک مناسب پسته کاری

پسته در نوع خاک زراعی قابل کشت می باشد . ولی پسته طالب خاکهای سبک و عمیق می باشد. در خاکهای سنگین به دلیل مقدار زیاد رس و باقی ماندن رطوبت به مدت زیاد در خاک شرایط افزایش بیماری های قارچی و احتمال آسیب دیدن ریشه و طوقه درختان پسته افزایش می یابد . در چنین خاکی رشد درختان پسته کند می شود و غالباً شاخه های اطراف و افقی بیشتر رشد   می کنند. از طرفی در خاکهای شنی و سبک میوه پسته پوک می شود. و سر شاخه های درخت نیز خشک می گردد.

کاشت پسته

ازدیاد درختان پسته

ازدیاد درختان پسته یکی از مهمترین بخشهای تولید این محصول می باشد . در زمینه ازدیاد درختان پسته مسایل متنوعی وجود دارد بذر کاری و اجرای پیوند روی نهال بذری شیوه ای قدیمی می باشد. ولی هنوز هم در بسیاری از منطق پسته کاری جهان مرسوم می باشد.به طور کلی درختان در ایران و سایر نقاط جهان به روشهای زیر زیاد می گردد :ازدیاد جنسی یا بذر کاریازدیاد غیر جنسی ( پیوند قلمه ، خوابانیدن ، کشت بافت )

.

نظرات بسته شده است.