فعالیت های بدنی و ورزشی – بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی – پرشین مقاله

بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی

فعالیت های بدنی و ورزشی محاسبات با نرم افزارهای رایانه ای و روشهای آماری توصیفی و استنباطیتایج بدست امده نشان می دهد که ورزشکاران نسبت به ازمودنیهای غیر ورشکار از سلامتی بالاتری برخوردار بودند . تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی ما بین ورزشکاران انفرادی و گروهی مشاهده شد . زیر مجموعه های سلامت روانی ( جسمانی ف علائم اضطراب و اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علائم افسردگی ) آزمودنیهای ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنیهای ورزشکار به لحاظ کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی وضعیت بسیار مطلوبی را نسبت به آزمودنیهای غیر ورزشکار داشتند .

این تحقیق دانشجویی بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی مشتمل بر ۱۱۶   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه. ۵

۲-۱- بیان مسئله و سئوالات تحقیق.. ۷

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ( فایده های تحقیق). ۹

۴-۱- موضوع تحقیق.. ۱۰

۵-۱- اهداف تحقیق.. ۱۰

۶-۱- فرضیه های تحقیق.. ۱۲

۷-۱- تعاریف عملیاتی.. ۱۳

فصل دوم. ۱۵

ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۵

۱-۲- مقدمه. ۱۵

۲-۲- ادبیات تحقیق.. ۱۶

۱-۲-۲- مفهوم سلامت روانی بر اساس نظریه های مختلف.. ۲۰

۲-۲-۲- فشارهای عصبی (روانی ) و سلامت روانی.. ۲۷

۳-۲-۲- نشانه های فشار روانی.. ۲۸

۴-۲-۲- فشار عصبی ( روانی) و دانشجویان.. ۲۹

۵-۲-۲- واکنشهای دانشجویان نسبت به فشارهای روانی.. ۳۲

۶-۲-۲- روشهای مقابله دانشجویان با فشارهای روانی.. ۳۳

۷-۲-۲- انجام دادن فعالیتهای بدنی و ورزشی.. ۳۵

۸-۲-۲- جمع بندی ادیات تحقق.. ۳۶

۳-۲- پیشینه تاریخی تحقیق.. ۳۹

۱-۳-۲- اثرات فعالیتهای بدنی و ورزشی و انجام آنها بر سلامت جوامع بیمار. ۴۲

۲-۳-۲- سلامت روانی در انواع رشته های ورزشی و فعالیت های بدنی مختلف.. ۴۵

۳-۳-۲- تفاوت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در سلامت روانی و ابعاد آن.. ۴۷

۱-۳- ورزش و اضطراب.. ۴۸

۲-۳- ورزش و افسردگی.. ۴۸

۳-۳- ورزش و عزت نفس… ۴۹

۴-۳- ورزش و خلق و خوی.. ۵۱

۵-۳- ورزش و خواب.. ۵۱

۴-۳-۲- جمع بندی و نکات اخر در مورد پیشه تحقیق.. ۵۲

فصل سوم. ۵۴

روش اجرای تحقیق.. ۵۴

۱-۳- مقدمه. ۵۵

۲-۳- روش اجرای تحقیق.. ۵۵

۳-۳- جامعه آماری.. ۵۵

۴-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۶

۵-۳- ابزار اندازه گیری: ( ابزار تحقیق). ۵۷

۶-۳- روش جمع آوری داده ها ۶۱

۷-۳- روش آماری تحقیق.. ۶۳

فصل چهارم. ۶۴

تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش… ۶۴

۱-۴- مقدمه. ۶۵

۲-۴- بخش توصیفی اطلاعات جمع اوری شده ( طبقه بندی داده ها ). ۶۵

۳-۴- جداول توزیع فراوانی بر حسب درصد. ۶۷

۴-۴- بخش استنباطی پژوهش ( اجرای آزمون اماری ). ۷۷

۵-۴- تجزیه و تحلیل مقایسه ای ( بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق). ۸۶

فصل پنجم. ۹۰

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۹۰

۱-۵- مقدمه. ۹۱

۲-۵- نتایج کلی.. ۹۱

۳-۵- محدودیت های تحقیق.. ۹۴

۴-۵- پیشنهادات.. ۹۶

فهرست منابع..۹۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی را در زیر می توانید ببینید.

 سلامت روانی

فعالیت های بدنی و ورزشی ، سازمان جهانی بهداشت ، سلامت روانی را حالت سلامتی کامل فیزیکی ، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی تعریف می کند . همچنین سلامت روانی را معادل کلیه روش ها و تدابیری می دانند که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری به کار می رود که در این پژوهش از پرسشنامه ۲۸ سئوالی گلدبرگ جهت اندازه گیری ان استفاده می شود .

اهمیت ورزش برای جوانان

میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی

فعالیتهای بدنی و ورزشی انجام شده که شخص در شبانه روز انجام می دهد با توجه به نوع فعالیت و مدت انجام آن که در این پژوهش به وسیله اندازه گیری میزان انرژی مصرفی روزانه براورد می شود .

ورزشکار

به دانشجوی اطلاق می وشد که تا زمان برگزاری ازمون سلامت روانی ، حداقل به مدت ۳ سه ماه به طور مستمر و منظم در یک رشته ورزشی انفرادی و یا گروهی مشغول به فعالیت بوده است .

مسابقه ورزشی

عبارت است از مدت زمانی بر حسب ماه که ورزشکار به صورت منظم و مستمر و بدون قطع یا دوری تا زمان انجام ازمون سلامت روانی مشغول به فعالیت در یک یا چند رشته ورزشی بوده است .

مفهوم سلامت روانی بر اساس نظریه های مختلف

فعالیت های بدنی و ورزشی ، نظریه های گوناگون برای روشن ساختن و تبیین آسیب پذیری و نارسایی های مقابله فرد در برابر فشارهای عصبی ارائه گردیده است. هر کدام از این نظریه ها سلامت روانی رابه زعم خود تعریف می کنند و شرایط بخصوصی را برای پیشگیری بیماریهای روانی و در نتیجه تأمین سلامت روانی انسان پیشنهاد می کند که در ادامه به ذکر چند نظریه پرداخته می شود.

ورزش چیست

نظریه روانکاوی

سنتی ترین اندیشه و عقیده روانکاوی معتقد است که شخصیت فرد از سه عنصر تشکیل می شود. نهاد،‌ من و من برتر،‌ نهاد تنها عنصر ذاتی شخصیت است و از اصل کسب لذت پیروی می کند. من از تولد به بعد همراه با رشد کودک شکل می گیرد. من تابع اصل واقعیت است،‌ تحلیل می کند،‌ می فهمد و باعث ایجاد سازگاری بین دو بعد شخصیت یعنی نهاد و من برتر می شود.فعالیت های بدنی و ورزشی 

فشارهای عصبی (روانی ) و سلامت روانی

به نظر الیس ترس که یکی از جنبه های فشار عصبی است عبارت است از دنبال کردن عقیده و یا نگرش و یا جملات به درون افکنده شده . الیس اختلالات عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی می داند . ( شفیع ابادی عبدالله و غلامرضا ناصری نظریه های مشاوره و روان درمانی ، ۱۳۸۴)میلانی فر سلامت روانی را معادل کلیه روشها و تدابیر می داند که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری روانی به کار می روند . امروزه با قاطعیت می توان گفت که انسان نه جسم است و نه روان بلکه تلفیقی از این دو عنصر است این انسان دو وجهی در محیط ی زندگی می کند که پیوسته در معرض فشارهای گوناگون است و هر لحظه حالت تعادل او را متزلزل می کند .

اثرات ورزش بربدن

نشانه های فشار روانی

فعالیت های بدنی و ورزشی ، نشانه های فشار روانی فراوانند و در افراد مختلف می توانند بسیار گوناگون باشند به هر جال برخی تظاهرات فشار روانی متداول تر از سایرین هستند و بیشتر توسط افارد مورد استفاده قرار می گیرند . از نشانه هیا فیزیکی فشار روانی می توان به فشار خود زخم معده جوش های صورت التهاب پوست اگزما و برخی تحریک های پوستی سوء هاضمه و موارد دیگر اشاره کرد .  و از نشانه های روانشناختی فشار نیز می توان از مشکلات مربوط به حافظه ، تفکر تکراری ( تفکر مکرر درباره عقایدی ویژه ) و کم خوابی نام برد ( تنفر ، ۱۳۷۰)

نظرات بسته شده است.