مقالات رشته اجتماعیمقالات رشته اقتصاد

پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد – بررسی عوامل پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد – پرشین مقاله

پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد

پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد تا قبل از دهه ۱۹۳۰ میلادی بطور گسترده ای باور بر این بود که رهبری یک ویژگی فردی است، و تنها محدودی از افراد بطور ذاتی توانائیها و خصوصیاتی را به ارث برده اند و خداوند به آنان این ودیعه گرانبها را اعطا فرموده که می‌توانند رهبران موثری باشند.

مطلب بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد مشتمل۶۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته اقتصاد

فهرست مطالب

پیشگفتار. ۱

فصل اول – مقدمه پژوهش…. ۳

مقدمه. ۴

بیان مسئله. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶

فرضیات پژوهش…. ۸

اهداف تحقیق.. ۹

متغیرهای تحقیق.. ۹

تعریف اصطلاحات… ۹

تعریف… ۱۰

فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی.. ۱۱

الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته. ۱۱

ب: اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی.. ۱۱

پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی.. ۱۱

اصطلاحات و مفاهیم. ۱۲

مفهوم انگیزش…. ۱۲

ماهیت انگیزش: ۱۳

اهمیت انگیزش…. ۱۳

«ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار». ۱۴

عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان.. ۱۹

سبک نامناسب رهبری مدیر. ۲۱

عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت… ۲۵

الف- میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها ۲۶

ب- درجه رضایت شغلی کارکنان.. ۲۶

ج- میزان واگذاری مسئولیتها ۲۷

ه- میزان انگیزه و تمایل واقعی پرسنل.. ۲۷

و- سهیم شدن کارکنان در مالکیت و سود شرکت… ۲۸

د- مساله امنیت شغلی.. ۲۸

فقدان آموزش موثر نیروی انسانی.. ۳۰

اثربخشی پایین مدیریت… ۳۱

ت- طیف زمانی برنامه ریزی شرکت… ۳۱

عدم اعتماد مدیریت به کارکنان.. ۳۲

فصل ۳- روش پژوهش…. ۳۴

الف- توصیف آزمودنیها (جامعه و گروه نمونه) ۳۴

ب- توصیف ابزارهای پژوهش…. ۳۴

پ- اعتبار و روایی ابزارهای پژوهشی.. ۳۴

ج- طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها ۳۴

فصل ۳- روش تحقیق.. ۳۵

جامعه آماری… ۳۵

نمونه و روش نمونه گیری… ۳۵

قلمرو مکانی و زمانی پژوهش…. ۳۵

ابزار و گردآوری اطلاعات… ۳۵

روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات… ۳۵

قلمرو پژوهش…. ۳۶

فصل ۴- یافته های پژوهشی.. ۳۷

الف- توصیف و تحلیل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف یا فرضیه) ۳۷

ب- سایر یافته های پژوهشی.. ۳۷

فصل ۵- بحث و تفسیر. ۴۳

نتیجه گیری… ۴۳

پیشنهادها ۴۳

نتیجه گیری: ۴۴

پیشنهادات… ۴۴

مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات… ۴۵

منابع و مآخذ. ۵۰

مقاله بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته اقتصاد

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد تا قبل از دهه ۱۹۳۰ میلادی بطور گسترده ای باور بر این بود که رهبری یک ویژگی فردی است، و تنها محدودی از افراد بطور ذاتی توانائیها و خصوصیاتی را به ارث برده اند و خداوند به آنان این ودیعه گرانبها را اعطا فرموده که می‌توانند رهبران موثری باشند.

مقدمه

ما در عصری زندگی می‌کنیم که سازمانهای مختلف با تشکیلات کوچک و بزرگ پیرامونمان را فراگرفته اند. قسمت اعظم احتیاجات و نیازهای گوناگون ما را سازمانهای دولتی و خصوصی اجتماعی تقریبا در کلیه شئون زندگی انسان، از از هنگام تولد تا مرگ تاثیر می‌گذارند

شرکت رینگ سازی مشهد

هر یک از سازمان های اجتماعی، هدفها و خدمات و کارکردهایی دارند که بدین وسیله اجتماع بشری را به چرخش در می‌آورند. هدف اصلی هر سازمان، کسب سود و به حداکثر رساندن آن است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد امروزه اغلب دانشمندان معتقدند که نیروی انسانی در سازمان اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا نموده و توجه به خواسته ها، نیازها و احتیاجات او از همه ابعاد، امری کاملا ضروری و مهم است، گاهی انگیزه بعنوان یک زیر مجموعه ای از تحقیقات رفتار سازمانی از ابعاد گسترده ای مورد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان

آنچه که در این بررسی معلوم گردید و در مباحث مدیریت، مدیران سازمان رینگ سازی با آن روبرو بودند این سئوال بود که آنها به چه نحو می‌توانند زیردستان خود را ترغیب به انجام کار بنمایند؟

عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت

پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد انطباق اهداف کارکنان با اهداف سازمان از طریق یگانگی در هدف، تحقق می‌پذیرد، یعنی اینکه برای موفقیت سازمان هردوطرف دوش به دوش هم تلاش می‌کنند. اما در صورتی که برداشت مدیریت از یگانگی به تعدیل و انطباق کارکنان نسبت به شرایط سازمان به گونه ای که خود برداشت می‌کنند

مجمع رینگ سازی مشهد

با توجه به موضوع تحقیق از روش تحقیق پیمایشی (Surrey) استفاده شده است. اساس تحقیق براین استوار است همچنین جزء را از طریق سوال از تعدادی افراد که نماینده گروهی از افراد هستند. نمی‌توان اطلاعات واقعی را درباره جامعه مورد نظر بدست آورد.

نتیجه گیری:

پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد بدون شک کاهش انگیزه پرسنل یک شرکت، در کاهش سطح بهره وری عدم رسیدن به برنامه های استراتژیک سازمان مهمترین نقش را ایفا می‌کند. در این راستا نگاه مثبت به افزایش انگیزه و نجات آن از به انزوا رفتن و زوال کشیدن آن بوسیله ابداع روشهای نو و استفاده صحیح از آن نیز بر هیچکس پوشیده نیست.

پیشنهادات

پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد براساس تحقیقات انجام گرفته و گفتگوهای صورت گرفته، با مدیران و سرپرستان شرکت رینگ سازی موارد زیر به ترتیب اولویت جهت اتخاذ سبک مناسب رهبری پیشنهاد می‌شود.

  1. باتوجه به این حقیقت که تنها ۲۶% از مدیران هم سبک رهبری خویش را متناسب با توان و تمایل کارکنان انتخاب نموده و درعمل نیز از آن بهره جسته اند.

منابع و مآخذ

رفتار و روابط در سازمان و مدیریت=محمد میرکمالی

رهبری و مدیریت آموزشی= میرکمالی

رویکردهای پژوهشی= محمد مقیمی

علیرضا برائمی= عوامل موثر و کاراتر سازمان

مدیریت انگیزش= محمدرضا لاجوردی

انگیزه و علم کم کاری کارکنان= زهرا زرگر

آموزگار حسین دکترای علوم تربیتی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته اقتصاد

 

 

برچسب ها