ویژگی های شخصیتی – رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل تهران – پرشین مقاله

ویژگی های شخصیتی

ویژگی های شخصیتی عنوان پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران است.چون ازدواج و زناشویی و همینطور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و این کار که آیا رابطه بین ویژگی شخصیتی زنان با میزان رضایت مندی زناشویی وجود دارد ضرورت طرح این پژوهش را مطرح می کند.

این تحقیق دانشجویی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل تهران مشتمل بر ۵۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 

فهرست مطالب

خلاصه پژوهش: ۲

فصل یک…. ۳

مقدمه: ۴

بیان مسئله: ۸

هدف و پژوهش: ۸

فرضیه پژوهشی: ۹

تعریف متغیرهای پژوهش: ۹

تعریف عملیاتی: ۱۰

فصل دوم. ۱۱

تیپ شناسی شخصیت و نظریه صفات: ۱۲

نظریه صفات- تیپ تحلیل عاملی هانس، جی آیزنک (۱۹۱۶): ۱۲

ابعاد شخصیت از دید آیزنک: ۱۵

تیپ های روان شناختی یونگ: ۱۵

نوروفیزیولوژی برون گرایی و درون گرایی: ۱۷

نظریه دانشمندان در باره ازدواج: ۱۸

تاریخچه تحقیقات پیرامون تیپ های شخصیتی در رضایت زناشویی… ۲۳

فصل سوم. ۳۰

روش پژوهش: ۳۱

موضوع پژوهش: ۳۱

جامعه آماری: ۳۱

نمونه: ۳۱

روش نمونه گیری: ۳۱

ابزار اندازه گیری: ۳۱

اعتبار و روایی آزمون ها: ۳۲

فصل چهارم. ۳۳

تنظیم نتایج و بررسی آن ها: ۳۴

فصل پنجم.. ۴۱

نتیجه گیری: ۴۲

محدودیت های تحقیق: ۴۳

پیشنهادها ۴۴

فصل ششم.. ۴۵

خلاصه پژوهش: ۴۶

بیان مسئله: ۴۶

هدف از تحقیق: ۴۶

فرضیه پژوهشی: ۴۷

جامعه آماری: ۴۷

گروه نمونه: ۴۷

روش نمونه گیری: ۴۷

ابزار اندازه گیری… ۴۷

روش جمع آوری اطلاعات: ۴۸

روش آماری: ۴۸

نتایج پژوهش: ۴۸

منابع و مآخذ: ۴۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

علوم ارتباطات علوم انسانی

مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل تهران از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل تهران را در زیر می توانید ببینید.

تیپ شناسی شخصیت و نظریه صفات

نظریه صفات از جمله نظریه هایی است که تأثیر بسیاری بر تحقیق و نظریه در شخصیت داشته است و فرض اصلی این دیدگاه این است که پاسخ های متفاوت انسان ها به موقعیت های خاص به دلیل آمادگی های شخصی است که در آن ها موجود است به این آمادگی ها صفات گفته می شود به عبارت دیگر افراد را می توان با توجه به این طرز و رفتار خاص آن ها شناسایی و توصیف کرد. مثلاً این احتمال است که انسان موجودی معاشرتی و صمیمی باشد و یا سلطه جو و با جرأت، افرادی که برای این طرز رفتار آمادگی بیش تری د ارند در این صفات زیاد درجه بندی می شوند. اگر چه این نظریه پردازان در تعیین صفاتی که شخصیت انسان را تشکیل می دهد از یکدیگر متفاوتند ولی همگی بر این باورند که این صفات پایه های اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد.

نظریه صفات- تیپ تحلیل عاملی هانس، جی آیزنک (۱۹۱۶):

در نظریه صفات شخصیت انسان ساختار طبیعی دارد و با تحلیل عاملی می توان آن ها را انمایان کرد. اگر متغیرها و پاسخ آزمون ها با یکدیگر همانند باشد، یعنی حضور و عدم حضور آن ها همراه باشد، می توان این طور نتیجه گرفت که بین این دو زمینه های مشترکی موجود است  و آن ها به یک واحد کارکردی شخصیت متعلق اند. تحلیل عاملی فرض را بر این می گذارد که رفتارهای همانندی با یکدیگر مرطبتند و بنابراین پیوستگی ها یا عناصر طبیعی یک شخصیت را مشخص می کند. این فرآیند سپس بر عواملی منجر می شود که صفات نام دارد. این نامگذاری با توجه به ویژگی های مشترک پرسش ها یا رفتارهایی است که با یکدیگر مرتبط اند. آیزنک با استفاده از شیوه های آماری دیگر به ابعاد اصلی یا زمینه های این عوامل یا صفات نیز دست یافت به ابعاد اصلی تیپ گفته می شود.

ابعاد شخصیت از دید آیزنک:

آیزنک تیپ های شخصیتی را به دو صورت گروه های مستقل و مجزا از هم که بتوان مردم را بر اساس آن ها طبقه بندی کرد تفسیر نمی کند بلکه معتقد است که تیپ های شخصیتی به شکل ابعاد به هم پیوسته هستند که در راستای آن مردم با هم تفاوت دارند. همان طوری که یک صفت کم و بیش می تواند معرف خصوصیات یک فرد باشد همچنین می تواند به عنوان یک تیپ شخصیتی هم شود. درون گرایی و برون گرایی این امر بی شباهت به بعد میزان؟ که دو حد نهایی غول آسا و کوتوله وجود دارد اما تعداد بسیار کمی از مردم در هر یک از این دو انتخاب قرار می گیرند. (راس آلن، ترجمه جمالفر ۱۳۷۴)

تیپ های روان شناختی یونگ:

یونگ هشت تیپ روان شناختی را بر اساس تعامل دو نگرش و کارکرد معرفی کرد.

 • تیپ برون گرای متفکر: که به طور جدی منطقی، عینی، متعصب و طبق مقررات جامعه زندگی می کند.
 • تیپ برون گرای احساسی: به سرکوب شیوه تفکر و عاطفی بودن زیاد تمایل دارد این افراد عاطفی، حساس، معاشرتی، بیش تر خاص زنان است تا مردان.
 • تیپ برون گرای حسی: اجتماعی، لذت جو، انعطاف پذیر این افراد بر لذت و شادی و بر جستجوی تجربه های جدید تمرکز دارند.
 • تیپ برون گرای شهودی: موفقیت را در کسب و کار و سیاست می بینند. زیرا توانایی زیادی برای بهره برداری از فرصت ها دارد. خلاق، قادر به برانگیختن دیگران و غنیمت شمردن فرصت ها.
 • نوروفیزیولوژی برون گرایی و درون گرایی:

  آیزنک یک فرضیه مسلم نوروفیزیولوژیکی مطرح می سازد که باید با انتقال تکانشهای عصبی انجام شود انتقال این تکانش ها از یک نورون به نورون دیگر را آیزنک برانگیختگی می نامد. بلوکه شدن چنین انتقال ها را آیزنک بازداری می نامد. پراکندگی اصطلاحی است که وی برای کاهش احتمالی اثر یک تکانش انتقال یافته از آن استفاده می کند. بر اساس نظریه آیزنک برون گراها افرادی هستند که در آن ها برانگیختگی به آرامی و به طور ضعیف صورت می گیرد

 • تاریخچه تحقیقات پیرامون تیپ های شخصیتی در رضایت زناشویی

  • بر اساس تحقیقی که «نورافشان» تحت عنوان ارتباط میزان صفت حس هیجان خواهی و درون گرایی و برون گرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام داده این نتیجه به دست آمده افراد با صفت حس هیجان خواهی بالاتر از میزان برون گرایی بیشتری برخوردارند.
  • در تحقیق دیگری که توسط «گیتا کامرانی» تحت عنوان رابطه بین ترتیب تولد و میزان گرایش به درون گرایی و برون گرایی گروهی از دانشجویان انجام گرفت نتایج به این ترتیب به دست آمد:
  • بین فرزند اول بودن و گرایش به درون گرایی رابطه معناداری وجود ندارد.
  • بین فرزند آخر و گرایش به برون گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
 • خلاصه پژوهش:

  عنوان پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران است.

  چون ازدواج و زناشویی و همینطور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و این کار که آیا رابطه بین ویژگی شخصیتی زنان با میزان رضایت مندی زناشویی وجود دارد ضرورت طرح این پژوهش را مطرح می کند.

 • تعریف عملیاتی:

  منظور از ویژگی های شخصیتی در این پژوهش نمره آزمودنی شخصیت آیزنک ۵۷ سؤالی ایران است که شامل برون گرایی که با مقیاس E  آزمون و ثبات هیجانی با مقیاس N  نشان داده می شود در گروهی از خانم هایی که حداقل ۵ سال از زندگی زناشویی آن ها گذشته است و منظور از رضایت زناشویی در این پژوهش نمره آزمودنی در آزمون زناشویی ENRICH با همان شرایط فوق است.

 • نظریه دانشمندان در باره ازدواج:

  فروید:

  در رابطه انسان ها به مسئله جنسی بسیار اهمیت می دهد و معتقد است که ارضاء شدن غرایز جنسی در انسان مانع بروز بسیاری از مشکلات می شود و یا راه حلی برای بسیاری از موضوعات زندگی فرد است. وی که یک روانشناس ماهر و برجسته اطریشی بود به کیفیت مهمی در روان کاوی نایل آمد. وی از عواقب خطرناک ناکامی جنسی سخن گفت اما در اینجا به جای داشتن یک راه قانونی و اجتماعی جلوگیری از ناکامی جنسی یعنی «ازدواج آزادی جنسی» را پیشنهاد کرد. فروید ریشه تمام ناکامی ها و بیماری ها را در مسائل جنسی دنبال می کرد به عقیده فروید لیبیدو منشاء تمام ناراحتی های جنسی است.

نظرات بسته شده است.