تیپ های شخصیتی – رابطۀ بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا – پرشین مقاله

تیپ های شخصیتی

تیپ های شخصیتی در این پژوهش رابطۀ بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ۵۰ نفر از بین دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره و راهنمایی، ورودی ۸۴ ، مقطع کارشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم اجتماعی، مجتمع ولیعصر، واحد تهران مرکز به عنوان گروه نمونه به روش تصادفی انتخاب گردید.

مطلب بررسی رابطۀ بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا مشتمل ۱۵۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۴

چکیده: ۶

فصل اول. ۷

طرح تحقیق.. ۷

مقدمه. ۸

بیان مسئله : ۹

ضرورت و اهمیت پژوهش: ۱۱

موضوع تحقیق : ۱۲

تعریف موضوع تحقیق : ۱۲

هدف کلی : ۱۳

فرضیۀ کلی : ۱۳

متغیرهای تحقیق : ۱۴

محدودیتهای تحقیق : ۱۴

محیط پژوهش : ۱۵

تعریف اصطلاحات و واژهها : ۱۵

متغیر ( Variable ) 16

خلاصۀ سایر فصول. ۱۹

فصل دوم. ۲۰

پیشینه تحقیق.. ۲۰

مقدمه. ۲۱

اضطراب.. ۲۱

تعریف اضطراب ، جنبهها و جلوههای مختلف آن. ۲۳

اضطراب به عنوان پاسخ آموخته شده ۲۷

اضطراب در معنای نداشتن کنترل. ۲۹

کنار آمدن با اضطراب.. ۲۹

شخصیت مضطرب.. ۳۱

اضطراب بنیادی: شالوده روان رنجوری.. ۳۳

نظریههای اضطراب.. ۳۶

انواع اضطراب.. ۳۷

مکانیزمهای دفاعی علیه اضطراب.. ۴۰

سرکوبی.. ۴۲

انکار. ۴۳

واکنش وارونه. ۴۳

فرافکنی.. ۴۴

واپس روی.. ۴۴

دلیل تراشی.. ۴۵

جابجایی.. ۴۵

والایش… ۴۶

عوامل کاهش اضطراب: ۵۶

شخصیت چیست؟. ۶۶

بررسی شخصیت… ۶۸

اصول شخصیت شناسی.. ۷۰

تاثیر عوامل زیستی بر شخصیت… ۷۱

تشابه شخصیت در دوقلوها ۷۲

نظریه های شخصیت… ۷۴

کارکردهای روان شناختی.. ۷۶

تیپ های روان شناختی.. ۷۸

ویژگیهای شخصیتی درون گرا ۸۲

عقده ها ۸۴

ناهشیار جمعی.. ۸۵

پژوهش در نظریۀ یونگ… ۸۶

روان رنجور خویی.. ۹۵

روان پریش خویی.. ۹۶

نقش اصلی وراثت… ۹۷

رابرت مک کری و پل کاستا : مدل پنج عاملی.. ۹۸

ثبات عوامل.. ۱۰۰

همبستگی های هیجانی و رفتاری.. ۱۰۱

حالت من بالغ : ۱۱۴

فصل سوم. ۱۱۷

روش تحقیق.. ۱۱۷

روش پژوهش… ۱۱۸

الف- جامعۀ آماری، نمونه و روش اندازه گیری: ۱۱۸

ب- ابزار جمع آوری اطلاعات و ویژگیهای آن. ۱۱۸

ویژگیهای ابزار پژوهش… ۱۱۹

پژوهشهای مربوط به توصیف ماهیت و اعتبار یا درستی مقیاس اضطراب.. ۱۲۱

دستور اجرای پرسشنامه. ۱۳۰

روش تصحیح و نمره گذاری.. ۱۳۱

دستور اجرای پرسشنامه. ۱۳۵

روش تصحیح و نمره گذاری.. ۱۳۶

منحنی درونگرایی.. ۱۳۷

فصل چهارم. ۱۳۹

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۱۳۹

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش  : ۱۴۰

فصل پنجم. ۱۴۴

جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق.. ۱۴۴

خلاصه ی تحقیق.. ۱۴۵

تحلیل نتایج.. ۱۴۵

منابع وماخذ. ۱۴۷

مقاله بررسی رابطۀ بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطۀ بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار:

تیپ های شخصیتی اضطراب به منزلۀ فقدان آرامش، تردید، عدم اعتماد در تسلط بر موفقیت­ها است و به نظر محصول فرعی هرنوع تحریک کشاننده­­ای شدید است که دربرابر آن پاسخ­های مهار شده امکان پذیرنیست.

چکیده:

در این پژوهش رابطۀ بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ۵۰ نفر از بین دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره و راهنمایی، ورودی ۸۴ ، مقطع کارشناسی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم اجتماعی، مجتمع ولیعصر، واحد تهران مرکز به عنوان گروه نمونه به روش تصادفی انتخاب گردید.

مقدمه

از دیدگاه یونگ ( ۱۹۱۳ ) پدیده­های­­­­ درونگرایی و برونگرایی دو جنبۀ مهم از شخصیت انسان را تشکیل می­دهند. هنگامی که توجه به اشیاء یا امور خارج چنان شدید باشد که افعال ارادی و اعمال آدمی نتیجۀ ارزیابی ذهنی نباشد، بلکه معمول مناسبات امور و عوامل خارجی باشد، برونگرایی خوانده می­شود

ضرورت و اهمیت پژوهش:

تیپ های شخصیتی زمانی که افراد به مدت نسبتاً طولانی در معرض اضطراب مزمن قرار می­گیرند، سیستم­های عصبی آنها به گونه­ای خود را تنظیم می­نمایند که فرد به طور طبیعی در حالت بیداری، هوشیاری بیشتری را نسبت به وقایع اطراف خویش نشان می­دهد.

متغیر ( Variable )

مشخصه، یک عنصر، یک پدیده یا هر چیزی است که قابلیت تغییر داشته و می­تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد. به عبارت دیگر متغیر صفتی است قابل اندازه گیری که از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال است.

اضطراب

اضطراب در سراسر طبقه بندی بیماری­های روانی به چشم می­خورد. این اختلال بالاترین حد رنج روانی است. اضطراب غالباً با ترس که داری پاره­ای از خصیصه­های روان شناختی و فیزیولوژیکی است

تعریف اضطراب ، جنبه­ها و جلوه­های مختلف آن

تیپ های شخصیتی اضطراب به منزلۀ بخشی از زندگی هر انسان، در همۀ افراد در حدّی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حدّ، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می­شود به گونه­ای که می­توان گفت ، « اگر اضطراب نبود، همۀ ما پشت میزها یمان به خواب می­رفتیم » ( استیفن ، ۱۹۸۲؛ به نقل از کامر ، ۱۹۹۵ ) .

اضطراب به عنوان پاسخ آموخته شده

در نظریۀ یاد گیری اجتماعی به جای تعارض های درونی، شیوه­هایی در مدار توجه قرارمی­گیرد که طی آن، اضطراب از راه یادگیری با برخی موقعیتها مرتبط می­شود. دختر بچه­ای که والدینش او را به خاطر عصیان در برابر خواستهایشان و پافشاری بر خواستهای خودش تنبیه کرده­اند

اضطراب در معنای نداشتن کنترل

گفته می­شود که هنگامی احساس اضطراب به آدمی دست می­دهد که با موقعیتی روبه رو شود که کنترلی برآن ندارد. ممکن است با موقعیت تازه­ای روبه رو گردیم و مجبور شویم آن را با دیدی که از دنیا و خودمان داریم در هم  آمیخته و سازمان بدهیم.

شخصیت مضطرب

تیپ های شخصیتی سازمان یافتگی اضطرابی شخصیت با واقعیات انکار ناپذیر روزمره مربوط می­شود. بدبختانه در موارد بسیار زیادی درک این چاچوب را به دریافت­های شهودی واگذار کرده­اند. رگه­های این خلق و خو را می­توان درگروه مرضی « روان دردمندی توان زدوده » اشنایدر ، در گروه « سرشت مضطرب » دوو ولوگر ، دو نوع » شخصیت توان زدودۀ » طبقه بندی­های روان پزشکی بازیافت: کتل توانسته است از طریق تحلیل عوامل و براساس اشباع علائم کلینیکی ، و مواد یک پرسشنامه و تست­های فیزیولوریک به وجود یک عامل اضطراب دست یابد.

اضطراب بنیادی: شالوده روان رنجوری

هورنای اضطراب بنیادی را به این صورت تعریف کرد: « احساس فراگیر و فزایندۀ تنها و درمانده بودن در دنیای خصمانه » (هورنای، ۱۹۳۷ ، ص۸۹) . اضطراب روان رنجور مبنای روان رنجوریهای بعدی است و به طور جدایی ناپذیری به احساسهای خصومت ربط دارد.

نظریه­های اضطراب

فروید اضطراب را ترس بی­هدف توصیف کرد؛ و آن را جزء مهمی از نظریۀ شخصیت خود ساخت و تأکید کرد که اضطراب اساس ایجاد رفتار روان رنجور و روان پریش است. او اظهار داشت که نمونۀ نخستین تمام اضطرابها ضربۀ تولد است، مفهومی که شاگرد او اوتورنک مطرح کرد.

مکانیزمهای دفاعی علیه اضطراب

تیپ های شخصیتی اضطراب خبر می­دهد که خطر قریب الوقوع، تهدیدی برای خود، باید خنثی یا از آن اجتناب شود. خود باید تعارض بین در خواستهای نهاد و قید و بندهای جامعه یا فراخود را کاهش دهد. به عقیدۀ فروید، این تعارض همیشه وجود دارد، زیرا غرایز همیشه برای ارضا فشار می­آورندو تحریم­های جامعه همیشه چنین ارضایی را محدود می­کنند.

واکنش وارونه

نوعی دفاع علیه تکانۀ ناراحت کننده، نشان دادن فعال تکانۀ مخالف است. این واکنش وارونه نامیده می­شود. کسی که شدیداً به وسیلۀ تکانه­های جنسی تهدید کننده تحریک شده است امکان دارد این تکانه­ها را سرکوب کرده و رفتارهای جامعه پسندتری را جایگزین آنها کند.

عوامل کاهش اضطراب:

آرامش ورزی، کاهش دهنده اضطراب

تیپ های شخصیتی آرامش ورزی که با معادل انگلیسی relaxation معروفیت بیشتری دارد روشی بسیار عالی برای کنترل اضطراب است. از این روش عمدتاً  در جریان  روان درمانی  انواع اضطرابها، وسواسها و … استفاده می­شود.

شخصیت چیست؟

تیپ های شخصیتی شخصیت را شاید بتوان اساسی­ترین موضوع علم روانشناسی دانست. زیرا محور اساسی بحث در زمینه­هایی مانند یاد گیری، انگیزه، ادراک ، تفکر ، عواطف و احساسات، هوش و مواردی از این قبیل است. تعریف لغت شخصیت که در زبان لاتین و در زبان انگلوساکسون خوانده می­شود

اصول شخصیت شناسی

اولین اصل در شخصیت شناسی موری ، اصطلاح او برای بررسی شخصیت ، این است که شخصیت در مغز ریشه دارد . فیزیولوژی مغز انسان تمام جنبه های شخصیت را هدایت و کنترل می کند .نمونه ساده این است که برخی داروها عملکرد مغز و از این رو شخصیت راتغییر می دهند .

تشابه شخصیت در دوقلوها

در این تحقیق ۱۳۹ دوقلوی هم جنس ( سن متوسط ۵۵ ماه ) توسط مادران خود از لحاظ سه صفت شخصیتی ارزیابی شدند . اگرچه ممکن است والدین با دوقلوهای یک تخمکی به طرز همسان تری رفتار کنند تا با دوقلوهای دو تخمکی ( که در نتیجه برای یک تخمکیها محیط همسان تری ایجاد می شود )

نظریه های شخصیت

۱- نظریه ی کارل یونگ

ازنظر یونگ ، کل شخصیت یا روان ، از چندین سیستم یا ساختار مجزا تشکیل شده است که می توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند . سیستم های اصلی ، خود ( ego ) ناهشیار شخصی و نا هشیار جمعی هستند .

نگرشها: برون گرایی ودرون گرایی

خیلی از ادراکهای هشیار وواکنشهای انسان به محیط ، توسط نگرشهای ذهنی متضاد برون گرایی و درون گرایی تعیین می شوند . یونگ معتقد بود که انرژی روانی می تواند به بیرون ، به سمت دنیای خارج ، یا به درون ، به سمت خود هدایت شود .

کارکردهای روان شناختی

تیپ های شخصیتی همان گونه که یونگ تایید کرد که انواع مختلف برون گرا ودرون گرا وجود دارد،تفاوتهایی دیگری را نیز بین افراد بر اساس آنچه که او کارکردهای روان شناختی نامید ، مطرح کرد . این کارکردها به روشهای متفاوت و متضاد درک کردن دنیای بیرونی عملی و دنیای درونی ذهنی ما اشار ه  دارند . یونگ چهار کارکرد روان را مطرح کرد : حس کردن ، شهود ، تفکر ، و احساس ( یونگ ۱۹۲۷ ) .

پژوهش در نظریۀ یونگ

تیپ های روان شناختی ( درون گرا و برون گرا)

تیپ های شخصیتی به رغم نگرش منفی یونگ درباره ی روان شناسی آزمایشی ( تجربی ) ، پژوهشگران توانسته اند جنبه هایی از نظریه ی یونگ را در معرض آزمون تجربی قرار دهند که نتایج آنها از برخی قضایای یونگ حمایت می کنند .

آزمون تیپ های شخصیتی

روان رنجور خویی

افراد روان رنجور به صورت مضطرب ، افسرده ، تنیده ، غیر منطقی و دمدمی توصیف می شوند . امکان دارد که آنها عزت نفس پایین داشته و مستعد احساس گناه باشند . آیزنک معتقد بود که روان رنجور خویی عمدتا ارثی است ، حاصل عوامل ژنتیکی است نه یادگیری با تجربه . روان رنجور خویی در ویژگیهای زیستی و رفتاری جلوه گر می شود که با ویژگیهای افرادی که ثبات هیجانی داشته و در انتهای بعد روان رنجور خویی قرار دارند متفاوت هستند .

روان پریش خویی

کسانی که از نظر روان پریش خویی بالا هستند ، پرخاشگر ، ضد اجتماعی ، مصمم ، سرد و خود محور می باشند . در ضمن معلوم شده است که آنها بی رحم ، متخاصم ، و بی اعتنا به نیازها و احساسهای دیگران هستند . علاوه براین ، آنها بیشتر از کسانی که در روان پریش خویی نمره ی پایین می گیرند مشکل سوء مصرف الکل و دارو دارند ( شر ، بارتولو ، و وود ۲۰۰۰)

نقش اصلی وراثت

از نظر آیزنک ، صفات و ابعاد عمدتاً به وسیله ی وراثت تعیین می شوند ، هر چند که شواهد پژوهشی نشان می دهند که عنصر ژنتیکی برون گرایی وروان رنجور خویی نیرومند تر از روان پریش خویی است . آیزنک تاثیرات محیطی و موقعیتی بر شخصیت ، مانند تعاملهای خانوادگی در کودکی را منتفی ندانست ولی معتقد بود که تاثیرات آنها بر شخصیت محدود هستند .(

جدول روابط تیپ های شخصیتی

همبستگی های هیجانی و رفتاری

تیپ های شخصیتی در چند تحقیق معلوم شد که برون گرایی با سلامت هیجانی همبستگی مثبت داشته در حالی که روان رنجور خویی با سلامت هیجانی همبستگی منفی داشت.

پژوهشگران نتیجه گرفتند افرادی که از نظر برون گرایی بالا و از لحاظ روان رنجور خویی پایین هستند به صورت ژنتیکی برای ثبات هیجانی آمادگی دارند ( کاستا و مک کری ، ۱۹۸۴، واتسون ، کلارک ، مک اینتیر و هامیکر ۱۹۹۲)

حالت من بالغ :

ثبت و ضبط داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها از طریق مکاشفه و آزمون است یعنی مفهوم تفکری زندگی . حالت من بالغ به وسیله ی مجموعه ای از احساسات ، نگرشها و طرح های رفتاری خود مختار و مستقل توصیف می شود که باواقعیت موجود تطبیق و هماهنگی دارند

پژوهش­های مربوط به توصیف ماهیت و اعتبار یا درستی مقیاس اضطراب

به روی کاغذآوردن تعداد زیادی پرسش دربارۀ آنچه معمولاً به منزلۀ تظاهرات اضطراب پذیرفته می­شود، کار آسانی است و بسیاری از مقایس­هایی که  مدعی این اندازه گیری هستند در واقع چیز دیگری نیستند.

منابع وماخذ

  • شفیع آبادی ، عبدالله ، و ناصری ، غلامرضا. (۱۳۸۵) ، نظریه های مشاوره و روان درمانی . تهران : مرکز نشر دانشگاهی
  • شولتز ، دوان پی ، و شولتز ، سیدنی الن. ( ۱۳۸۶ ). نظریه های شخصیت ( ترجمه ی یحیی سید محمدی ). تهران : نشر ویرایش
  • پروفسور کراز ، ژ. ( ۱۳۸۱ ). بیماریهای روانی ( ترجمه ی پریرخ دادستان و محمود منصور ). تهران : انتشارات رشد
  • هیلگارد ، ارنست ر . و همکاران . ( ۱۳۷۳ ) . زمینه ی روانشناسی ( ترجمه ی محمد نقی براهنی و سعید شاملو ) . ج دوم . تهران : انتشارات رشد
  • دادستان ، پریرخ . ( ۱۳۸۶ ). روانشناسی مرضی تحولی (از کودکی تا بزرگسالی ) . ج اول . تهران : انتشارات سمت

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته روانشناسی

 

 

 

نظرات بسته شده است.