تیپ‌های شخصیت – مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری – پرشین مقاله

تیپ‌های شخصیت

تیپ‌های شخصیت ، در گذشته تصور بر این بود که هوش ذاتی فرد، که از والدین به ارث می‌رسد، عامل مهم یادگیری است. در حال حاضر بر این باورند که بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را کارکردهای شناختی تشکیل می‌دهد و کارکردهای شناختی، اکتسابی و تغییرپذیر محسوب می‌شود (سیف ، ۱۳۷۶).از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد، بحث در مورد سبک‌های یادگیری رونق پیدا کرد. از سبک‌های یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. با وجودی که از این اصطلاح به طرق گوناگونی تعریف به عمل آمده، ولی عمدتاً بر این نکته تأکید می شود که سبک‌های یادگیری شامل باورها یا اعتقادات، رجحانها و رفتارهایی است که افراد بکار می‌برند تا در موقعیت یادگیری به خود کمک کنند

این تحقیق دانشجویی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری مشتمل بر۱۵۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تیپ‌های شخصیت

فهرست

مقدمه. ۲

۱-۱ بیـان مسئلـه : ۳

۱-۲ اهداف تحقیق: ۱۰

۱-۲-۱هدف کلی: ۱۰

۱-۲-۲ اهداف خاص: ۱۱

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۱

۱-۴ سؤالات تحقیق: ۱۲

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق: ۱۲

۱-۵-۲ فرضیه های خاص: ۱۳

۱-۶متغیرهای مورد تحقیق: ۱۳

۱-۷ تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق: ۱۳

۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرها: ۱۴

۱-۹ چهارچوب نظری تحقیق.. ۱۶

فصل دوم. ۱۷

پیشینه تحقیق.. ۱۷

مقدمه. ۱۸

الف ـ مرور مبانی نظری تحقیق: ۱۸

۲-۱ تعریف یادگیری: ۱۸

۲-۲ سطوح یادگیری.. ۱۹

۲-۳ تفاوت‌های فردی در یادگیری.. ۲۰

۲-۴ تعریف شناخت و فراشناخت.. ۲۰

۲-۵ راهبردهای شناختی و فراشناختی.. ۲۱

۲-۶  تفاوت سبک‌های یادگیری با سبک‌های شناختی: ۲۲

۲-۷ ویژگی‌های اساسی سبک‌های شناختی: ۲۴

۲-۸ انواع سبک‌های یادگیری شناختی: ۲۵

۲-۹ سبک های یادگیری و شناختی: ۳۹

۲-۱۰ تعریف سبک یادگیری و شناختی.. ۳۹

۲-۱۱ نظریه‌های سبک شناختی.. ۴۰

۲-۱۲ انواع سبک های یادگیری.. ۴۲

۲-۱۳ انواع سبک ‌های شناختی.. ۴۳

الف: سبک وابسته به زمینه ونابسته به زمینه: ۴۳

ب ـ سبک‌های یادگیری تکانشیو تأملی.. ۴۵

۱- سبک یادگیری واگرا ۴۹

۲- سبک یادگیری همگرا ۴۹

۳- سبک یادگیری جذب کننده: ۴۹

۴- سبک یادگیری انطباق یابنده: ۵۰

۲-۱۴ سبک‌های عاطفی.. ۵۲

۲-۱۵ سبک‌های زیستی.. ۵۲

۲-۱۶ مبانی نظری ریخت‌های شخصیتی: ۵۳

۲-۱۶-۱ تعریف شخصیت: ۵۳

۲-۱۶-۲ ریخت شخصیتی: ۵۴

۲-۱۷ طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس ویژگی‌های جسمانی: ۵۶

۲-۱۷-۱ طبقه بندی کرچمر: ۵۶

۲-۱۸ طبقه بندی ریخت های شخصیتی براساس رویکرد روان تحلیل گری.. ۵۷

۲-۱۸-۱ نظریه فروید: ۵۷

۲-۱۸-۲ ریخت‌های شخصیتی یونگ: ۵۷

۲-۱۸-۳ ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز: ۵۹

۲-۱۹ رویکرد صفات : وراثت شناسی شخصیت.. ۶۱

۲-۲۰ شناسایی ابعاد شخصیت.. ۶۴

۲-۲۱ نظریه بازداری.. ۶۸

۱- برون‌گرایی.. ۶۹

۲- درون گرایی.. ۶۹

۲-۲۲ نظریه انگیختگی.. ۷۱

۲-۲۲-۱ نظریه انگیختگی و درون‌گرایی ـ برون‌گرایی.. ۷۱

۲-۲۳  روان رنجورخویی.. ۷۵

۲-۲۳-۱ فعالیت خودکارو روان‌رنجورخویی.. ۷۶

۲-۲۴ روان پریش خویی.. ۷۷

۲-۲۴-۱ هورمون‌ها و روان‌پریش‌خویی.. ۷۷

۲-۲۵ طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های صفت: ۷۸

۲-۲۵-۱ ریخت‌های (صفات) شخصیتی آلپورت.. ۷۸

۲-۲۵-۲ صفات شخصیتی کتل: ۷۹

۲-۲۵-۳ الگوی پنج عاملی رابرت مک کری و پل کوستا: ۷۹

۲-۲۶ طبقه‌بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های انتخاب شغل و حرفه: ۸۰

۲-۲۶-۱ نظریه خصیصه ـ عامل: ۸۰

۲-۲۶-۲ نظریه رو: ۸۱

۲-۲۶-۳ نظریه هالنــد : ۸۲

۲-۲۶-۴ ریخت‌های شخصیتی هالنـد : ۸۷

۲-۲۶-۵ محیط‌های شغلی هالنـد: ۹۱

۲-۲۷ یافته‌های پژوهش: ۹۲

۲-۲۷-۱ رابطه بین ریخت‌های شخصیتی و سبک های یادگیری: ۹۲

۲-۲۷-۲ رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با جنس… ۹۸

۲-۲۷-۳ رابطه بین سبک‌های یادگیری باجنس… ۹۹

۲-۲۷-۴ رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با گرایش‌های تحصیلی و شغلی.. ۱۰۲

۲-۲۷-۵ رابطه بین سبک‌های یادگیری با گرایش‌های تحصیلی و شغلی.. ۱۰۲

۲-۲۸ نقد موضع‌گیری‌ها و تحقیقات به انجام رسیده. ۱۰۴

۲-۲۹ مرور تحقیقات قبلی : ۱۰۶

۲-۲۹-۱ مروری بر پژوهشهای وابسته به سبک های یادگیری و ابعاد شخصیت.. ۱۰۶

فصل سوم. ۱۱۰

روش اجرای تحقیق.. ۱۱۰

۳-۱ نوع تحقیق.. ۱۱۱

۳-۵ ابزارهای مورد استفاده. ۱۱۲

۳-۶ شیوه اجرای تحقیق.. ۱۱۶

۳-۷ روش‌های آماری و طرق تحقیق.. ۱۱۷

۳-۸ شاخص‌های پایانی آزمون.. ۱۲۰

فصل چهارم. ۱۲۱

تجزیه و تحلیل آماری.. ۱۲۱

مقدمه. ۱۲۲

۴-۱توصیف آماری داده‌ها: ۱۲۲

۴-۲ استنباط آماری داده‌ها ۱۲۷

فصل پنجم. ۱۳۲

بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۲

۵-۱ نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده. ۱۳۳

۵-۲ بحث.. ۱۳۵

۵-۳ نتیجه‌گیری.. ۱۳۹

۵-۴ محدودیت های تحقیق.. ۱۴۰

۵-۵ پیشنهادها ۱۴۱

۵-۶ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۴۱

فهرست منابع و مآخذ. ۱۴۳

منابع فارسی.. ۱۴۳

منابع لاتین.. ۱۴۷

ضمائم.۱۵۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری را در زیر می توانید ببینید.

تفاوت سبک‌های یادگیری با سبک‌های شناختی

تیپ‌های شخصیت ، عده‌ای واژه سبک یادگیری و سبک شناختی را یکی فرض می کنند و به همین دلیل آنها را به جای یکدیگر نیز استفاده می‌کنند. وولفولک (۱۹۹۵) بیان می‌دارد: دو واژه سبک‌های یادگیری و سبک‌های شناختی معمولاً بطور مترادف به کار می‌روند. با این حال، مربیان یا معلمان غالباً اصطلاح سبک‌های یادگیری را به سبک های شناختی ترجیح می‌دهند. در مقابل روانشناسان بیشتر از اصطلاح سبک‌های شناختی استفاده می کنند.

انواع سبک های یادگیری

سبک شناختی

سبک عاطفی

سبک زیستی

انواع سبک ‌های شناختی

تیپ های شخصیت  ، سبک شناختی را به طرق مختلف دسته‌بندی کرده اند:

الف: سبک‌های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه

ب : سبک‌های تکانشی و تکاملی

ج : سبک‌های واگرا ، همگرا، انطباق یابنده و جذب کننده

سبک یادگیری تکانشی

وول فولک، یادگیرندگان تکانشی (شتاب‌زده) را این گونه تعریف می کند: “افراد دارای سبک یادگیری تکانشی، با سرعت پاسخ می دهند و به جزئیات مطلب توجه نمی کنند. بدین ترتیب، آنها بیشتر دچار اشتباه و خطا می شوند (وول فولک، ۱۹۹۵، ص ۱۲۷).افراد دارای سبک یادگیری تکانشی تند و سریع و بدون معطلی یک مسئله را حل
می کنند. افراد سبک تکانشی، سرعت ذهنی یا عقلانی سریعی دارند و به اولین جوابی که به ذهنشان می رسد، پاسخ می‌دهند. در نتیجه، افراد تکانشی، بیشتر مرتکب خطا و اشتباه می شوند (بایلر و اسنومن، ۱۹۹۳؛ وول فولک، ۱۹۹۵). دانش‌آموزان تکانشی همیشه آزمون‌های عینی را زودتر تمام می کنند و این افراد، بیشتر تمرکزشان روی سرعت است (اسلاوین، ۱۹۹۱). تیپ های شخصیت

سبک یادگیری تأملی (تفکری)

وول فولک، یادگیرندگان تأملی را این گونه تعریف می کند: “افراد دارای سبک یادگیری به کندی پاسخ داده ودرکارهاشان بادقت می باشند”(وول فولک، ۱۹۹۵،ص ۱۲۷).یادگیرندگان دارای سبک تأملی در برخورد با یک مسئله، آن را با سرعت متناوب حل می کنند. آنها با تأخیر به مسئله جواب می دهند. ابتدا مکث می‌کنند، تمام راه‌ها و شقوق مختلف را در نظر می گیرند، بعد جواب صحیح می دهند و کمتر مرتکب خطا می شوند

سبک یادگیری واگرا

افراد دارای سبک یادگیری واگرا، دو شیوه یادگیری تجربه عینی و مشاهده تأملی را در هم می‌آمیزند. افراد دارای این سبک، مسائل را از زوایای گوناگون می نگرند، در بوجود آوردن ایده‌ها از توانایی بالایی برخوردارند و در موقعیت‌ها، بیشتر، به جای اینکه عمل کنند، به مشاهده کردن می‌پردازند. افراد دارای این سبک یادگیری، دارای علائق فرهنگی وسیعی هستند و در مشاغلی که نیاز به نوآوری و خلاقیت دارد، بیشترین توانایی را از خود نشان می دهند. تیپ های شخصیت

سبک یادگیری همگرا

افراد دارای سبک یادگیری همگرا، دو شیوه یادگیری آزمایشگری فعال و مفهوم سازی انتزاعی را با هم به کار می گیرند. افراد دارای این سبک یادگیری در کاربرد عملی اندیشه‌ها و نظریه‌ها، بیشترین توانایی را از خود نشان می‌دهند. به عبارتی، افراد دارای این سبک یادگیری، دارای خصلت طراحی کنندگی بوده، در برخورد مسائل، راه‌حل هایی را برای آن می‌یابند. افراد دارای این سبک یادگیری، برخلاف افراد دارای سبک یادگیری واگرا، که به مسائل اجتماعی و بین شخصی علاقمندند، حساسیتی نشان نمی دهند و در عوض، ترجیح می‌دهند با تکالیف و وسایل فنی سروکار داشته باشند. افراد دارای این سبک می‌توانند در مشاغل فنی و تکنولوژیکی نقش مؤثری ایفا نمایند.

آزمون تیپ شخصیتی

سبک‌های زیستی

تیپ های شخصیت ، سومین دسته از سبک های یادگیری، سبک های زیستی است. این سبک ها جنبه زیست شناختی یادگیرنده را نشان می دهند و بر واکنش‌های یادگیرنده نسبت به محیط فیزیکی دلالت دارند. دانش‌آموزان برای محیطی که می‌خواهند در آن مطالعه نماینداولویت هایی را در نظر می گیرند. این اولویت‌ها می‌تواند : کجا، چه وقت، چگونه، با چه مقدار نور، با چه نوع موزیک و غیره باشد

تعریف شخصیت

از لفظ شخصیت به شیوه‌های مختلفی تعریف شده است. آلپورت در این باره به جمع آوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت پرداخته است. با این وجود، این تفاوت‌ها مربوط به اصل موضوع شخصیت نیست، بلکه متوجه مفهومی است که از آن ساخته شده است (مای لی، ۱۹۸۵ ترجمه منصور، ۱۳۷۳).

ریخت شخصیتی

اولین دانشمندی که در زمینه ریخت‌های شخصیتی فرضیاتی داشت، بقراط، حکیم معرف یونانی بود که نظریه انواع مزاج‌ها را بیان نمود. وی تصور می کرد که آمیزه‌ها یا اخلاط (صفرا، دم، سودا و بلغم) در انسان به نسبت های مختلف با هم ترکیب می شوند. او معتقد بود زمانی که این اختلاط چهارگانه به طریق مشخص با هم ترکیب می‌شوند، از نظر روانی فرد متعادلی را به وجودمی‌آورند، اما اگر نیرومندی یکی از آنها بر یکی دیگر از مایعات غلبه نماید، شخصیت حاصل بر اساس آن مایع غالباً خواهد بود

ریخت‌های شخصیتی یونگ

از دیدگاه یونگ (۱۹۲۷ به نقل از شالچیان، ۱۳۷۰) کل شخصیت یا روان، از نظام‌ها یا ساختار جداگانه‌ای تشکیل شده است که می توانند بر یکدیگر اثر گذارند. او از نظام‌های عمده من، ناهشیار شخصی و ناهشیار جمعی نام می برد. یونگ معتقد بود که انرژی روانی می تواند به صورت بیرونی به سوی دنیای خارج، یا به صورت درونی به طرف خود هدایت شود.

ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز

این نظریه توسط مایرز و مایرز (۱۹۴۰) از کارهای کارل گوست و یونگ استخراج شده است (استرنبرگ، ۱۳۸۰). نظریه مایرز و بریگز برای مشخص ساختن ریخت‌های شخصیتی ارائه شده است، کاربردهایی هم جهت مشخص نمودن نوع یادگیری افراد دارد. به همین خاطر بعضی مواقع به این ریخت‌ها سبک‌های یادگیری هم گفته می‌شود (اسکوگورینسکی، ۲۰۰۳

تیپ های شخصیتی از نظر یونگ

شناسایی ابعاد شخصیت

 تیپ های شخصیت ، آیزنک با کتل موافق بود که شخصیت از صفات یا عواملی تشکیل شده است که می توان آنها را بوسیله روش تحلیل عوامل به دست آورد. با وجود این، به خاطر ذهنیت موجود در شیوه و دشواری تکرار کردن یافته های کتل، آیزنک همواره از تحلیل عوامل و پژوهش کتل انتقاد کرده است. با وجود آن که آیزنک برای کشف صفات شخصیت از تحلیل عوامل استفاده کرده است، این روش را با آزمون‌های شخصیت و مطالعات آزمایشی و با بکارگیری آزمودنی‌های انسانی و حیوانی، که متغیرهای بسیاری را دربرمی‌گرفتند، تکمیل کرد

درون گرایی

از سوی دیگر درونگرا فردی کم حرف و به نحوی گوشه‌گیر است، در خود فرورفته و بیشتر به کتاب‌ها علاقه دارد تا به آدم‌ها. آدم توداری است و به جز چند دوست صمیمی از دیگران فاصله می گیرد. به دوراندیشی متمایل است؛ “بی گدار به آب نمی زند” و به احساسهای آنی اعتماد نمی‌کند؛ تحریک و هیجان را دوست ندارد و مسائل زندگی روزمره را در حدی که لازم است جدی می‌گیرد. زندگی منظم و باقاعده را دوست دارد، به احساسهایش کاملاً مسلط است.

نظریه خصیصه ،عامل

نظریه خصیصه ـ عامل در زمینه سازش شغلی بر سه اصل استوار است. اولاً با توجه به تفاوت‌های فردی بین انسان‌ها از نظر جسمانی، روانی و اجتماعی هر فردی می‌تواند با نوع خاصی از مشاغل حداکثر سازش را دارا باشد. ثانیاً انجام مشاغل متعدد به خصوصیات خاصی نیاز دارد. در نتیجه افرادی که به مشاغل گوناگون اشتغال دارند دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. ثالثاً سازش شغلی دوبعدی است، بدین معنی که عوامل درونی و برونی در ایجاد آن مؤثرند. پیروان این نظریه معتقدند سازش شغلی تعاملی بین خصوصیات فردی و شرایط شغلی است و عوامل متعددی در ایجاد آن مؤثرند.

رابطه بین ریخت‌های شخصیتی و سبک های یادگیری

لارنس (۱۹۸۴)ومایرزوهمکاران (۱۹۹۸)اشاره نموده‌اند که تفاوت‌های شخصیتی افرادرا می‌توان درسنجش سبک یادگیری آنها مورداستفاده قرار داد(رووایی، ۲۰۰۳)لت ویکن و همکاران (۱۹۸۴) با بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی وابسته به زمینه ـ نابسته به زمینه ویتکین و ابعاد شخصیتی آیزنک با ۸۰ آزمودنی پسر و ۲۸ آزمودنی دختر به این نتیجه رسیدند که بین این دو متغیر هیچگونه رابطه‌ای وجود ندارد. ماوی ماوندا و ماوی ماوندا (۱۹۸۵) به نتایج مشابهی دست یافتند

 تیپ های شخصیتی انیاگرام

مروری بر پژوهشهای وابسته به سبک های یادگیری و ابعاد شخصیت

به دلیل تازه بودن موضوع تحقیق در ایران، سوابق تحقیقی در این زمینه بسیار کمیاب است. حتی در سایر کشورها نیز در این زمینه به اندازه زمینه‌های دیگر کار نشده است. لذا با استفاده از همه امکانات موجود، پژوهش‌های در دسترس خلاصه می شوند.حسینی لرگانی (۱۳۷۷) در تحقیق خویش مقایسه‌ای بین سبک‌های یادگیری دانشجویان سه رشته پزشکی ، فنی ـ مهندسی و علوم انسانی انجام داد. در این تحقیق ۴۱۰ آزمودنی مرد و زن شرکت داشتند. در این تحقیق دانشجویان رشته پزشکی بیشتر دارای سبک یادگیری جذب کننده، دانشجویان رشته فنی ـ مهندسی بیشتر دارای سبک یادگیری واگرا و دانشجویان رشته علوم انسانی بیشتر دارای سبک یادگیری انطباق یابنده بودند.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.