افیولیتها – کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی – پرشین مقاله

کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی

سنگهای اولترامافیک سازنده افیولیتها در اثر هجوم سیالات گرمابی حاوی CO۲ تحت تاثیر فرآیند کربناته شدن تبدیل به لیستونیت می شوند. لیستونیتها با مجموعه کانیائی عمومی کوارتز و کربناتهای حاویMg- Fe- Ca مشخص هستند. از چند دهه گذشته در افیولیتها جهان، کانی سازی طلا در همیافتی با این سنگها مورد توجه قرار گرفته است.

این تحقیق دانشجویی کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی مشتمل بر ۳۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

لیستونیتها

فهرست مطالب

چکیده ۳۰

مقدمه. ۳۲

بحث… ۳۶

۱- لیستونیتهای منطقه دهشیر. ۳۶

۲ـ لیستونیتهای سورک… ۳۴

۳-۱: لیستونیتهای نائین.. ۳۳

۴-۱: لیستونیتهای جندق.. ۳۴

۲ـ لیستونیت زایی در منطقه عمومی انارک… ۳۵

نتیجه‌گیری.. ۳۸

منابع.۳۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی  ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله کانی سازی طلا در لیستونیتهای ایران مرکزی  را در زیر می توانید ببینید.

افیولیت ملانژ

لیستونیتهای منطقه دهشیر

عمده نمونه برداری افیولیتها منطقه دهشیر در دو نقطه از رخداد فراگیر لیستونیتها در جنوب دهشیر یعنی روستاهای دیزان و اردان انجام گرفت. لیستونیتها این مناطق دارای مورفولوژی برجسته ای نسبت به سنگهای دربرگیرنده خود هستند. روند عمومی لیستونیتی شدن از روند عمومی افیولیتها پیروی می‌کند، اصولاً رخداد لیستونیت در این منطقه متنوع بوده و عمل کربناته شدن تنها به توده های سرپانتینیت محدود نمی شود. شکل گیری پارا لیستونیتها از منشاء کنگلومرا ها و ماسه سنگ های پالئوسن که در مجاورت گسلی با سرپانتینیت های غرب روستای اردان واقع شده اند از آن جمله است. .

پراکندگی افیولیتهای ایران

روش کار

برای شناسایی کانیها و پتروگرافی لیستونیتها در ابتدای کار از نمونه های قابل توجه مقاطع میکروسکوپی و صیقلی تهیه شد. در مراحل بعدی برای شناسایی دقیق تر فازهای کانیایی«بویژه کربناتها» از روش پراش سنجی پرتو(XRD) X استفاده شد. ترکیب شیمیائی این سنگها با روش فلورسانس اشعه ایکس (XRF) تعیین شد و از آنجا که تجزیه به روش فعال سازی نوترونی (NAA) از دقیق ترین روشهای اندازه گیری طلا و عناصر ردیاب آن می باشد. نمونه های مشکوک به منظور تعیین مقدار طلا و عناصر ردیاب همراه As, Hg, Sb, Cu توسط روش فوق مورد تجزیه قرار گرفت.

لیستونیتهای جندق

لیستونیتها زایی در جنوب شرق جندق(معدن تالک) منحصر به سنگهای تالک- کربنات و سرپانتین – کربنات است که از کربناته شدن سرپانتینیت ها بوجود آمده اند. افیولیتها در این منطقه فرآیند کربنات‌زایی در سطح تماس مرمرهای خاکستری پالئوزوئیک با توده سرپانتینیت به وقوع پیوسته است. سنگهای تالک- کربنات و نیز سرپانتین- کربنات مراحل انتقالی لیستونیتی شدن را نشان می‌دهند. تجزیه نمونه ای از این سنگهاتوسط روش NAA مقدار طلای موجود در آنها را ppb 180 نشان داده است.

افیولیتهای ایران

لیستونیت زایی در منطقه عمومی انارک

افیولیتهادر منطقه عمومی انارک که شامل مناطق زنجیرگاه، پتیار، چاه شور، سبرز و عشین می شود. لیستونیتها  گسترش بیشتری دارند و عمدتاً بموازات زونهای گسله و در امتداد شرقی – غربی شکل گرفته اند. خردشدگی در محل عبور گسلها و تسهیل حرکت محلولهای غنی از CO۲ باعث کربنات‌زایی وسیع و فراگیر در ناحیه شده است.

لیستونیتهای سورک

آمیزه افیولیتها سورک بواسطه وجود دو گسل موازی با امتداد تقریبی N33W بین سنگهای آذرآواری – آتشفشانی ائوسن رخنمون دارد. لیستونیتی شدن نیز در همین روند و بصورت رگه های ممتد تا شکسته انجام گرفته است. مشاهدات صحرایی نشان می دهند که در این منطقه دگرسانی سنگهای اولترامافیک تا سیلیسی شدن و تشکیل بیربیریت نیز پیش رفته است.

نظرات بسته شده است.