کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده ساله

فکر وسواسی یک فکر، احساس، یا حس مزاحم و تکرارشونده است. عمل وسواس فکر با رفتار خودآگاه میزان شده تکراری نظیر شمارش، یا اجتناب است. فکر وسواس موجب افزایش اضطراب شخص می­گردد. در حالیکه انجام عمل وسواس اضطراب شخص را کاهش می­دهد. ocd.

این تحقیق دانشجویی کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان مشتمل بر ۶۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

ocd

فهرست مطالب

مقدمه: ۴

بیان مسئله: ۶

پرسش و پژوهش: ۹

هدف و ضرورت تحقیق: ۹

فرضیه پژوهش: ۱۰

سؤال پژوهش: ۱۱

تعریف عملیاتی: ۱۱

تعریف مفهومی: ۱۱

تاریخچه: ۱۲

سیر و پیشآگاهی: ۱۵

بررسی مقالات: ۱۷

سببشناسی: ۱۹

عوامل زیستشناختی: ۱۹

سایر دادههای زیستشناختی: ۲۲

عوامل رفتاری: ۲۳

عوامل روانی-اجتماعی: ۲۴

عوامل روانپویائی: ۲۵

سایر عوامل روانپویائی: ۲۷

ویژگیهای بالینی: ۳۰

الگوی علائم: ۳۴

سایر الگوهای علائم: ۳۵

تشخیص افتراقی: ۳۶

سایر اختلالات روانی: ۳۷

درمان: ۳۹

درمان داروئی: ۴۱

سایر درمانها: ۴۳

رفتاردرمانی: ۴۴

روان درمانی: ۴۵

مقدمه: ۴۷

جامعه آماری: ۴۸

روش نمونهگیری: ۴۸

ابزار پژوهش: ۴۹

روش اجرا: ۴۹

روش آماری: ۴۹

آمار توصیفی : ۵۱

آمار استنباطی : ۵۵

نتیجه : ۵۸

بحث و نتیجه گیری : ۵۹

محدودیت تحقیق : ۶۲

پیشنهادات تحقیق : ۶۳

فهرست منابع: ۶۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان را در زیر می توانید ببینید.

مقاله ocd

مقدمه

فکر وسواسی یک فکر، احساس، یا حس مزاحم و تکرارشونده است. عمل وسواس فکر با رفتار خودآگاه میزان شده تکراری نظیر شمارش، یا اجتناب است. فکر وسواس موجب افزایش اضطراب شخص می­گردد. در حالیکه انجام عمل وسواس اضطراب شخص را کاهش می­دهد. ocd.

بیان مساله

OCD یا اختلال وسواس- جبری شامل افکار و اعمال وسواسی می­باشد که باعث ناراحتی و اتلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه­ای در روابط بین فردی و شخص بیمار می­شود.

هدف و ضرورت تحقیق:

هدف از این پژوهش مقایسه شیوع OCD در دو گروه دانش­آموزان دختر پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان­های منطقه شش تهران است.

تعریف مفهومی:

OCD شامل افکار و اعمال وسواسی می­باشد که باعث ناراحتی و اتلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه­ای در روابط بین فردی و شخص بیمار شود.

تاریخچه:

OCD یا اختلال وسواسی-جبری شامل افکار و اعمال وسواسی می­باشد که باعث ناراحتی و اتلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه­ای در روابط بین فردی و شخص بیمار شود.

بررسی مقالات:

بر طریق آمار جهانی مطالعه­ای که در سال ۲۰۰۳ در کشور انگلستان بر روی ۱۰۴۸۳ کودک ۱۵-۵ ساله انجام شده است شیوع کلی OCD در این جمعیت ۲۵% بوده است. شیوع OCD در این گروه به طور مشخص بعد از ۱۳ سالگی افزایش قابل ملاحظه داشته و در بین کودکان زیر ۸ سال تنها ۱ مورد مبتلا وجود داشته است.

سایر داده­های زیست­ شناختی:

از مطالعات الکتروفیزیولوژیک، مطالعات الکتروآنسنالوگرام خواب و مطالعات نوروآندوکرین داده­هایی به دست آمده است

ویژگی­های بالینی:

ocd

بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری معمولاً به اطباء غیرروانشناس مراجعه می­کند. بیماران مبتلا به فکر و عمل وسواسی حداقل ۷۵ درصد بیماران مبتلا را تشکیل می­دهند.

سایر الگوهای علائم:

افکار وسواسی مذهبی و احتکار جبری نیز در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری شایع است. وسواس کندن مو (Trichotlilomaui) و جویدن ناخن ممکن است اعمال وسواسی مربوط به اختلال وسواسی جبری باشند.

روش آماری:

در این پژوهش برای بررسی رابطه OCD بین دانش­آموزان ممتاز و ضعیف بین ۱۸-۱۵ سال از روش (استودنت) t استفاده شده است.

بحث و نتیجه گیری :

OCD یا اختلال وسواسی ـ جبری شامل افکار و اعمال وسواسی می باشد که باعث ناراحتی و اخلاف وقت و تخریب قابل ملاحظه در عملکرد حرفه ای در رابطه بین فردی و تشخیص بیمار می شود .

فهرست منابع:

– انجمن روان پزشکی آمریکا-(۱۹۹۴)«راهنمای تشخیص وآمادگی اختلالات روانی»ترجمه نیکخود وهمکاران(۱۳۷۷)تهران،نشرمهارت.

– پورشریفی،حمید.(۱۳۸۴)روان شناسی بالینی.تهران.انتشارات سنجش.

– دادستان.پریرخ.(۱۳۸۲)روان شناسی چنایی.تهران.انتشارات سمت.

– دلاور،علی.روش تحقیق در روان شناسی وعلوم تربیتی، (۱۳۸۴) نشر ویرایش.تهران.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

نظرات بسته شده است.