موسیقی – بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر – پرشین مقاله

موسیقی

در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۷ پرداخته شد  ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی در سال تحصیلی ۸۸ – ۱۳۸۷ می باشد که از این گروه تعداد ۵۰ نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای ۲۵ نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای ۲۵ نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است .

مطلب بررسی رابطه بین موسیقی ودقت در دانشجویان دختر مشتمل بر۱۵۰ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

چکیده ۲

مقدمه. ۴

فصل اول. ۳

مقدمه. ۳

مقدمه. ۴

موسیقی.. ۵

بیان مسئله. ۸

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۱۹

هدف تحقیق.. ۲۰

سؤال پژوهش… ۲۰

فرضیه پژوهش… ۲۰

تعاریف مفهومی : ۲۱

فصل دوم. ۲۲

پیشینه تحقیق.. ۲۲

هنر درمانی.. ۲۳

تعریف هنر. ۲۴

تعریف کنونی هنر درمانی.. ۲۵

بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA ) 27

هنر درمانی به عنوان یک تخصص… ۲۷

تاریخچه : ۲۹

سرآغازها ۳۱

وضعیت موجود. ۳۴

جایگاه تئوری در هنر درمانی.. ۳۶

روش شناسی در هنر درمانی.. ۴۰

تعریف موسیقی درمانی : ۴۳

موسیقی درمانی چیست ؟. ۴۷

موسیقی درمانگر کیست ؟. ۴۹

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟. ۵۰

بهره مندی از موسیقی درمانی.. ۵۰

چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟. ۵۱

اهداف موسیقی درمانی.. ۵۳

فهم موسیقی.. ۵۵

پژوهشهایی در زمینه تأثیر موسیقی درمانی.. ۵۶

موسیقی درمانی برای همه. ۵۷

اصول موسیقی.. ۵۷

یک نمونه از جلسه درمان. ۵۸

آمادگی.. ۵۹

شنیدن موسیقی.. ۶۰

جمع آوری و جذب انرژی.. ۶۲

تغییر جلسه های شفا بخشی.. ۶۲

ابزار اصلی موسیقی درمانی.. ۶۳

درمان از طریق تن و آلات موسیقی.. ۶۴

زبان عملیات عالی مغز. ۶۸

تأثیر علمی لالائی ها ۶۹

پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت.. ۷۱

هوش تجسمی.. ۷۳

تجدید حیات صوتی.. ۷۴

بالا بردن سرعت یادگیری.. ۸۰

گوش دادن به موسیقی.. ۸۱

دیدن صوت.. ۸۴

هنر شنیدن. ۸۴

گوش راست وگوش چپ.. ۸۵

گوش و حالت بدن. ۸۶

دو چنگ هماهنگ… ۸۷

صدا درمانی.. ۸۷

داستانهای شفابخش معجزه آسا ۸۸

اختلال کمبود توجه. ۸۹

بیماری آلزایمر ( فراموشی ) ۹۴

تاریخ موسیقی درمانی.. ۹۷

طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی.. ۱۰۲

تم های آرام بخش… ۱۰۶

نمونه هایی از قطعه های آرام بخش موسیقی کلاسیک… ۱۰۸

نمونه هایی از قطعه های آرام بخش موسیقی پاپ.. ۱۰۹

موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران. ۱۱۰

توجه ( دقت ) ۱۱۱

توجه انتخابی ۱۱۳

عوامل تعیین کننده انتخاب محرک… ۱۱۴

همبسته های فیزیولوژیایی توجه. ۱۱۵

تقسیم بندی دقت.. ۱۱۶

شرایط دقت.. ۱۱۷

اقسام دقت.. ۱۱۹

عوامل مؤثر بر دقت.. ۱۲۲

ابزار سنجش دقت.. ۱۲۶

فصل سوم. ۱۲۸

روش اجرای تحقیق.. ۱۲۸

جامعه. ۱۲۹

نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۲۹

روش پژوهش… ۱۲۹

ابزار و وسایل اندازه گیری.. ۱۲۹

روش انجام آزمون. ۱۳۰

روش نمره گذاری آزمون. ۱۳۱

روشهای آماری.. ۱۳۱

مقدمه. ۱۳۳

فصل چهارم. ۱۳۲

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۲

مقدمه. ۱۳۳

فصل پنجم. ۱۳۷

نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها ۱۳۷

موسیقی درمانی.. ۱۳۸

موسیقی.. ۱۳۸

جامعه آماری.. ۱۳۹

ابزارسنجش… ۱۳۹

نتایج تحقیق.. ۱۴۰

نظر پژوهشگر. ۱۴۱

محدودیت ها ۱۴۱

پیشنهادات.. ۱۴۲

منابع. ۱۴۳

ضمائم.۱۴۵

.

مطلب مقاله بررسی رابطه بین موسیقی ودقت در دانشجویان دختردر پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مقاله بررسی رابطه بین موسیقی ودقت در دانشجویان دختررا در زیر می توانید ببینید.

موسیقی

موسیقی نیازی فیزیولوژیک ، ذهنی ، احساسی ، اجتماعی ، فرهنگی در زندگی انسان است و از این طریق نیازهای ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است .موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد . ریتم ، محرک بیولوژیک و ملودی لذّت خوشی و خیال انگیزی است . به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد .از آغاز نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم وملودی وجود و مغز به هماهنگی ، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد و موسیقی جلوه و تشابهی از این هماهنگی است

تعریف هنر

هنر ، مفهوم وسیع و پر راز و رمزی دارد . جنبه ای از تعریف هنر ، آسمانی و ذهنی است مانند احساسات و افکار خوب داشتن ، عاشق بودن ، مهر ورزیدن به زیبائی ها ، لذت بردن از خدمت به دیگران ، نوع دوستی و بخشیدن دیگران و …………اما جنبه ای از آن نیز عینی و قابل لمس است . مانند یک انجام خوب ؛ مثلاً مهارت در ساختن چیزی ، خلاقیت یافتن در امری ، شعر خوبی نوشتن ، صدای دلنوازی داشتن ، نگاه زیبا کردن ، حرکت لطیف کردن ، خوب راه رفتن ، دلنشین بودن و توانائی در برقراری ارتباط ، اما مهم تر آن که از طریق زبان هنر می توان دیگران را درک کرد ؛ البته دامنه هنر بسیار گسترده و شامل انواع فعالیتهای تخصصی می باشد که افراد می توانند از طریق آن با جهان رابطه برقرار سازند. موسیقی

تعریف کنونی هنر درمانی

هنر دارای ارزش تشخیص و شفا بخشی چند جانبه می باشد که بسیار جالب توجه است . اگر هنر در این قالب به کار رود ، هنر درمانی خوانده می شود و ابزاری می گردد که می توان با استفاده از آن انسان ها را از مشکلاتشان نجات داد . مسلماً کسانی که دارای مشکلات سازشی هستند می توانند با تصویر سازی ذهنی و پیاده کردن آن به حل مسائل خود نائل آیند . این امر قاعدتاً با کمک یک هنر درمانگر قابل و حرفه ای زودتر به هدف می رسد. هنر درمانگر توانا و ورزیده برای رسیدن به هدف در اجرای طرح های درمانی ، باید قادر به درک ماهیت مشکل فرد مبتلا به بیماری باشد و بتواند با فضای روانی بیمار ارتباط برقرار کند و فرصت های درونی او را بشناسد تا موفق شود . طبعاً در این گونه درمان ها شیوه کار دارای نقش اساسی است . موسیقی

جایگاه تئوری در هنر درمانی

البته همه هنر درمانگران کارورز ، به رفتار بشری به عنوان ماحصل احساسات و افکار ناخودآگاه نگاه نمی کنند . آموزش فعلی در این زمینه شامل پذیرش جنبه های زیادی است ، به خصوص پذیرش این نکته که فلسفه هنر درمانگری نشأت یافته از شبکه های نظری مختلفی همچون فرآیند تغییرات رفتاری ، دیدگاه گشتالتی ، مراجع محوری ، و انسان گرائی از این قبیل است .اکثر ترسیمات که مربوط به اختلالات هیجانی است ، موضوعاتی را نمایان می کنند که شامل درگیری های مربوط به مسائل دو قطبی است مانند زندگی – مرگ ، مؤنث – مذکر ، پدر – مادر ، عشق – نفرت ، فعالیت در برابر انفعال ریتم فضا – رنگ ، اختصاصی بودن و عمومیت داشتن.  موسیقی

روش شناسی در هنر درمانی

کاربرد بالینی هنر درمانی در برگیرنده کودکان و بزرگسالان بستری در بیمارستان و افراد روان نژند و روان پریشی که داوطلبانه در پی مداوای روان درمانی هستند ، افراد زندانی ، عقب مانده های ذهنی ، کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ، زوجین مشکل دار ، خانواده ها و افرادی که علائمی از ناراحتی های هیجانی ناشی از بیماری های جسمی مانند بیماریهای مزمن کلیه ، سرطان ، هموفیلی ، آسم ، دیابت و مشکلات عصبی دارند می باشد موسیقی

موسیقی درمانی چیست ؟

موسیقی درمانی به معنی استفاده از موسیقی و برنامه های تنظیم شده موسیقایی برای توان بخشی تمامی بیماران ( جسمی و روانی ) است .انجمن حرفه ای موسیقی درمانگران ، موسیقی درمانی را بعنوان ابزار و شبکه های ارتباطی برای ایجاد رابطه متقابل بین بیمار و درمانگر از راه موسیقی و نشانه های موسیقایی تعریف می کند که می تواند هم در وضعیت بیمار و هم در شیوه درمان تغییراتی ایجاد کند درمانگر با استفاده از ارتباط خلّاق موسیقایی در موقعیت درمانی تجربه هایی را بر اساس موسیقی بوجود می آورد که به اهداف درمانی منجر می شود.

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟

عمومی ترین استفاده از موسیقی درمانی احتمالاً برای کاهش تنشهای روانی می باشد . این نکته بسیار مهمی است چون تنشهای روانی عمده ترین عامل بوجود آمدن مشکلات و اختلالات بهداشتی می باشند . بیمارستانها ، مؤسسات آموزشی ، آسایشگاهها ، و افراد از موسیقی درمانی استفاده می کنند . ( عمرانی ، ۱۳۸۰ )از موسیقی درمانی به خاطر خاصیت مؤثر آن در تسکین دردهای جسمانی در منزل و بیمارستانها – در کمک به زایمان ، در تعادل خلق و خو و تعادل روانی به توانبخشی جسمی و کمک به آرامش و خوابیدن ، آسان کردن یادگیری ، و در کل ، برای کمک به افراد تقریباً در تمامی زمینه های زندگی استفاده می شود .

بهره مندی از موسیقی درمانی

هر کسی ، سالم یا ناسالم ، می تواند از موسیقی درمانی بهره ببرد . مردم روزانه دچار تنشهای زیادی می شوند و موسیقی درمانی می تواند باعث از بین رفتن این تنشها شود . روشهای مورد استفاده می تواند ترکیبی از موسیقی و تصورات هدایت شونده ، شنیدن موسیقی به طور غیر ارادی ، یا حتی شرکت فعال در ساختن موسیقی باشد.

فهم موسیقی

راه اصلی فهمیدن موسیقی و پرورش ذوق آن تنها در تمرین شنیدن و خوب شنیدن موسیقی است . فهم واقعی موسیقی از راه تمرین و تقویت گوش بدست می آید .در شنیدن موسیقی که توأم با فهم و تفکر است ، اندیشه هم لذّت می برد ، اجزا و ترکیب موسیقی را می فهمد ، ریتم و ملودی و رنگ آمیزی آن را درک می کند و از ساختار و زیبائی های واقعی هم لذّت می برد .

.

نظرات بسته شده است.